W tym miejscu znajdą Państwo aktualne akty prawne dotyczące ochrony praw konsumenta które obowiązują na terenie RP


USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim


ustawa o ochronie konkurencji


ustawa o usługach turystycznych


ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektorych praw konsumentow


ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego


rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym


Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta


Ustawa z dnia 05 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw


Ustawa z dnia 9 października 2015r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


Ustawa z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentam