Celem Stowarzyszenia jest:

1) zrzeszanie konsumentów;

2) ochrona interesów i praw konsumentów;

3) prowadzenie działalności w zakresie obrony praw człowieka;

4) promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia

5) promowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej;

6) upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa;

7) wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej;

8) pomoc prawna;

9) pomoc ofiarom przestępstw w uzyskaniu odszkodowania;

10) ochrona równości oraz niedyskryminacji;

11) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury

12) pomoc prawna emerytom i rencistom,

13) pomocy  w sprawach socjalno bytowych, opieki zdrowotnej emerytów i rencistów.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. współpracę z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez   

     Stowarzyszenie projektach i akcjach,

b. prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa, 

c. organizowanie wykładów, warsztatów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów, 

     oraz innych imprez,

d. organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,

e. współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które

     chcą wspierać realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

f. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

g. publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,

h. występowanie z powództwami do organów sądowych w celu wyeliminowania niedozwolonych

    postanowień umownych stosowanych przez przedsiębiorców w umowach z konsumentami,

i. inne działania realizujące cele statutowe.