16.11.2012

Kontrola regulaminów


Podczas kontroli, która była prowadzona na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy 2012 roku sprawdzano regulaminy, umowy, informacje na stronach internetowych, dotyczące  stosowania zapisów odnoszących się do właściwości sądów w trakcie możliwości wystąpienia sporu w którym stroną byłby Konsument.

U połowy skontrolowanych przedsiębiorców Stowarzyszenie znalazło w stosowanych przez nich wzorcach postanowienia, które wyłączały właściwość  drogi sądowej dla Konsumenta. W swych licznych wyrokach Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejednokrotnie podnosił, iż Konsument nie może mieć ograniczanych możliwości do należytego dochodzenia swoich roszczeń w sporze z profesjonalnym podmiotem. Dał temu wyraz m.in. w wyrokach:

Sygn. Akt XVII Amc 22/04 „Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Allegro na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę QXL Poland sp. z o.o.”

 

Sygn. Akt XVII Amc 8/04 „Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa”

 

Sygn. Akt XVII AmC 101/05 „Ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy”

 

Sygn. Akt XVII AmC 3746/11 "Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora"

 

Sygn. Akt XVII AmC 3051/11 "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"

 

Zauważyć należy, iż narzucanie siedziby przedsiębiorcy jako sądu wyłącznie właściwego jest niedozwolone w świetle art. 358³ pkt 23 k.c. jeżeli postanowienia takie „wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.” Użycie przez ustawodawcę słowa "wyłączają" w odniesieniu do jurysdykcji krajowej przesądza o tym, że chodzi tu o przypadki, w których właściwość sądu polskiego wynika z przepisów prawa, a na skutek zapisu umownego została zmieniona (wyłączona). Zazwyczaj powództwo wytacza się w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego. Zastrzeżenia budzą takie regulacje, na mocy których przedsiębiorcy zastrzegają, iż sądem, przed którym miałaby być rozstrzygana sporna sprawa, jest sąd wyznaczony według miejsca jego siedziby.  Przyczyną stwierdzania abuzywności postanowień tej treści jest to, iż na ich mocy narzuca się jako właściwy sąd, który może być znacznie oddalony od miejsca zamieszkania konsumenta, a który nie we wszystkich przypadkach byłby właściwy na podstawie przepisów normujących tę materię, a więc przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Efektem prac Stowarzyszenia Konsumentów Libertas jest skierowanie pozwów do SOKiK w Warszawie przeciwko Przedsiębiorcą naruszającym prawa Konsumentów przez umieszczanie w swych regulaminach tego typu zapisów.