08.12.2015

Nowy sposób regulacji tzw. "uśpionych rachunków" w prawie bankowym


Ostatnia zmiana w przepisach prawa bankowego dokonana ustawą z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1864), ma na celu uporządkowanie regulacji dotyczącej rachunków nieaktywnych, tzw. rachunków uśpionych.


Obowiązkiem każdego banku będzie powiadomienie spadkobierców o wysokości środków, zgromadzonych na rachunku bankowym posiadanym przez spadkodawcę. Posiadacz rachunku będzie miał możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci w stosunku do jego rachunku. Bank który poweźmie informację o śmierci, będzie zobowiązany wypełnić złożoną dyspozycję na rzecz wskazanych osób.

Zmianie ulegną również dotychczasowe zasady rozwiązywania umowy rachunku bankowego na wypadek śmierci. Nowa regulacja zakłada, iż z chwilą śmierci osoby fizycznej, posiadającej rachunek bankowy nie związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, ulega on rozwiązaniu lub po upływie 10 lat od dokonania ostatniej dyspozycji na tym rachunku.

Przepisy zmieniające ustawę prawo bankowe mają obowiązywać od 1 lipca 2016r.