25.08.2016

Klienci biur podróży będą lepiej zabezpieczeni


Dopiero po wakacjach wejdą w życie zmiany w ustawie o usługach turystycznych, dzięki którym klienci biur podróży będą lepiej zabezpieczeni przed bankructwem takich firm. Po podpisaniu zmian w ustawie przez Prezydenta RP w dniu 18 sierpnia, obecnie czeka ona na wejście w życie.

Ustawa zmieniająca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 25.08.2016r. i część jej przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni, reszta zaś po upływie 3 miesięcy.

Przepisy powołują do życia Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”. Dzięki niemu będzie można zapewnić klientom na wypadek niewypłacalności biura podróży: pokrycie kosztów powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Pełny teks ustawy zmieniającej znajduje się poniżej:

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych