10.11.2016

Sposób liczenia początku biegu 3 letniego terminu przedawnienia szkody z deliktu


W niedawnym wyroku z dnia 27 lipca 2016r. sygn. akt V CSK 680/15 Sąd Najwyższy wypowiedział się co do sposobu liczenia początku biegu 3 letniego terminu przedawnienia w sprawach odszkodowawczych z deliktu.

Sąd Najwyższy podkreślił, że początek określonego w art. 442(1) § 1 k.c. trzyletniego przedawnienia należy łączyć z faktyczną wiedzą poszkodowanego o osobie obowiązanej do naprawienia szkody, czyli z uzyskaniem takich informacji, które - oceniając obiektywnie - pozwalają z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu podmiotowi. Muszą one być informacje na tyle dokładne, by umożliwiały poszkodowanemu wystąpienie na drogę sądową i wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 187 § 1 k.p.c.

Wyrok z dnia 27 lipca 2016r. sygn. akt V CSK 680/15