16.12.2012

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w listopadzie


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu listopadzie 2012 roku. Klikając na nazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwarta strona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK

Numer wpisu: 4061
Data wyroku: 2012-06-25
Monika Możdźyńska
"Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki"

Numer wpisu: 4060
Data wyroku: 2012-06-25
Monika Możdźyńska
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 4059
Data wyroku: 2011-05-12
J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach
"Cena podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS (z wyłączeniem sytuacji, gdy stawka GUS jest ujemna) począwszy od (...) dnia od rozpoczęcia budowy, liczonej od kwoty jaka pozostała do zapłaty do pełnej wartości umowy. Cena wskazana w ust. 1 będzie waloryzowana wg zasad określonych w n/n ustępie nie dłużej niż w terminie wskazanym w § 6.1.2"

Numer wpisu: 4058
Data wyroku: 2012-09-28
Maria Węgrzyniak - Szczepkowska
"W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy jest Sąd. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego"

Numer wpisu: 4057
Data wyroku: 2012-08-02
ZOO Natura Sp. z o. o. w Warszawie
"Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie pod warunkiem, że nie był używany, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie"

Numer wpisu: 4056
Data wyroku: 2012-08-02
Krystyna Wawrowska Przedsiębiorstwo Turystyczno - Handlowe Biuro Podróży Linda
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaty lub jej części za świadczenia nie wykorzystane z jego winy"

Numer wpisu: 4055
Data wyroku: 2012-09-14
CT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Biuro ma obowiązek zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji. Od zwracanych kosztów nie przysługują odsetki"

Numer wpisu: 4054
Data wyroku: 2012-02-15
Magdalena Zwierzchowska - "DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska" w Szczecinie
"Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany i w oryginalnym opakowaniu"

Numer wpisu: 4053
Data wyroku: 2012-08-03
Anna Jastrzębska Robak
"§7. Wypowiedzienie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy - wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe"

Numer wpisu: 4052
Data wyroku: 2012-08-03
Anna Jastrzębska Robak
"§5. Biuro Nieruchomości posiada wyłączne prawo na sprzedaż zgłoszonej nieruchomości w okresie umownym i Zamawiający nie może jej oferować innym pośrednikom, osobom trzecim ani sprzedać we własnym zakresie. Uchybienie powyższego uważa się za zerwanie zawartej umowy. Koszty zerwania umowy wraz z utraconym wynagrodzeniem od nabywcy ponosi Zamawiający w całości. Wynagrodzenie powyższe jest również płatne po wygaśnięciu umowy, jeżeli nabywcą jest osoba która otrzymała ofertę z Biura Nieruchomości w okresie umownym. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany poinformować Biuro o zawarciu umowy sprzedaży, wskazać drugą stronę umowy przez okazanie aktu notarialnego w terminie trzech dni od jej zawarcia. W przypadku uchybienia powyższego Biuro pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 2% od zawartej umowy - wartości transakcji. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należnego wynagodzenia ustala się na ustawowe"

Numer wpisu: 4051
Data wyroku: 2010-11-30
Paweł Łabuda INTERSYSTEM z/s w Gorzycach
"Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a w ostateczności na drodze sądowej. Dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy właściwy będzie Stołeczny Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Warszawie, na podstawie regulaminu tego sądu"

Numer wpisu: 4050
Data wyroku: 2010-11-30
Paweł Łabuda INTERSYSTEM z/s w Gorzycach
"W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania przez Inwestora zapłaty wynagrodzenia Wykonawca może zaprzestać kontynuowania zlecenia oraz żądać od Inwestora odszkodowania w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w par.2 ust.3 w związku z postanowieniem tego par. 2 ust. 3 w brzmieniu "Po uwzględnieniu rabatu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto:<> PLN"

Numer wpisu: 4049
Data wyroku: 2012-09-14
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki Spółka jawna w Buku
"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego w jakimkolwiek zakresie, strony zgodnie postanawiają, iż wynikająca z umowy cena promocyjna towaru w kwocie 1 zł wzrośnie do wysokości wskazanej w cenniku Sprzedającego, z którym Kupujący się zapoznał. Sprzedający zobowiązuje się do wystawienia korekty faktury VAT"

Numer wpisu: 4048
Data wyroku: 2012-09-14
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki Spółka jawna w Buku
"W przypadku sprzedaży wysyłkowej wydanie towaru przewoźnikowi stanowi wykonanie umowy przez Sprzedającego"

Numer wpisu: 4047
Data wyroku: 2012-09-14
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki Spółka jawna w Buku
"W przypadku zalegania z płatnością wpłaty powyżej 10 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad wpłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 300 zł za jedną wizytę u Kupującego, a w przypadku ich naliczenia WOOL STAR zastrzega sobie prawo do księgowania ich w pierwszej kolejności wraz z odsetkami, zgodnie z art. 451 par.1 Kodeksu Cywilnego"

Numer wpisu: 4046
Data wyroku: 2012-09-14
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki Spółka jawna w Buku
"W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności WOOL STAR zobowiązuje się do telefonicznego lub listownego powiadomienia Kupującego o powstałej zaległości. Kupujący wyraża zgodę na takie powiadomienie i obciążenie go kosztami. Umowny koszt powiadomienia telefonicznego wynosi 10 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 15 zł od każdego wysłanego listu. Koszty powiadomień telefonicznych i listownych nie mogą przekroczyć w sumie 150 zł"

Numer wpisu: 4045
Data wyroku: 2012-10-02
Mariola Piątkowska Ruda - Net w Sosnowcu
"W przypadku awarii - potwierdzonej zgłoszeniem - trwającej ponad 24 godziny, wynikłej z winy Operatora zwróci on Abonentowi kwotę obliczoną w stosunku 1/30 abonamentu za Okres Rozliczeniowy za każdy dzień przerwy w działaniu łącza"

Numer wpisu: 4044
Data wyroku: 2012-10-02
Mariola Piątkowska Ruda - Net w Sosnowcu
"Reklamacje powinny być składane osobiście w siedzibie Operatora, telefonicznie lub w formie elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przez Operatora, nie później niż 7 dni od zaistnienia problemu"

Numer wpisu: 4044
Data wyroku: 2012-10-02
Mariola Piątkowska Ruda - Net w Sosnowcu
"Reklamacje powinny być składane osobiście w siedzibie Operatora, telefonicznie lub w formie elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przez Operatora, nie później niż 7 dni od zaistnienia problemu"

Numer wpisu: 4043
Data wyroku: 2012-08-08
Mariola Piątkowska
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi"

Numer wpisu: 4042
Data wyroku: 2012-08-08
Mariola Piątkowska
"14- dniowa zwłoka w płatnościach upoważnia Operatora do ograniczenia dostępu do części usług bez konieczności uprzedniego powiadomienia zalegającego Abonenta. Zawieszenie świadczenia usług powstałe na skutek zaległości nie zwalnia Abonenta z ponoszenia opłat za okres zawieszenia"

Numer wpisu: 4041
Data wyroku: 2012-09-12
Ewa Zwierzchoniewska
"Sklep darewit.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie aplikacji i w przypadku jego zdiagnozowania klient nie ma prawa dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej w stosunku do właściciela firmy darewit.pl"

Numer wpisu: 4040
Data wyroku: 2012-01-13
Aquamaris Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
"Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Klient ponosi odpowiedzialność, materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt."

Numer wpisu: 4039
Data wyroku: 2012-08-16
ClickQuickNow Sp. z o.o. z/s w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub podmiotów wskazanych w ust. 1-3 powyżej"

Numer wpisu: 4038
Data wyroku: 2012-08-16
ClickQuickNow Sp. z o.o. z/s w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub wadliwe doręczenie Nagrody, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie bądź też jej zniszczenie lub uszkodzenie. Odpowiedzialność Organizatora za wydanie Nagrody kończy się w chwili jej przekazania Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej"

Numer wpisu: 4037
Data wyroku: 2012-08-16
ClickQuickNow Sp. z o.o. z/s w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe lub administratorów sieci informatycznych i teleinformatycznych, z usług których korzysta Organizator i Uczestnik, wadliwe działania łączy internetowych lub systemu informatycznego i teleinformatycznego Uczestnika, dostawców zewnętrznych aplikacji lub usług wykorzystanych w Serwisie, które mogą uniemożliwić Uczestnikowi połączenie się z Serwisem, wzięcie udziału w Konkursie lub nawiązanie kontaktu z Organizatorem"

Numer wpisu: 4036
Data wyroku: 2012-08-03
Katarzyna Warzocha
"W przypadku uznania reklamacji, za każdy 1 dzień awarii wynikającej z przyczyn zależnych od Videolan (powyżej 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia), Videolan zobowiązauje się zwrócić Abonamentowi równowartość 1/30 opłaty abonamentowej w postaci potrąenia przy płatności najbliższej opłaty abonamentowej"

Numer wpisu: 4035
Data wyroku: 2012-08-16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SIS" sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu
"Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym odłączenia Abonenta od sieci na czas możliwie najkrótszy, nie przekraczający 48 godzin"

Numer wpisu: 4034
Data wyroku: 2012-08-16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SIS" sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu
"Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania sieci Operatora wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. W szczególności ograniczenia, o których mowa powyżej dotyczą: dostępu do poszczególnych usług internetowych oraz maksymalnej wielkości przesyłanych listów poczty elektronicznej e-mail"

Numer wpisu: 4033
Data wyroku: 2012-08-16
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SIS" sp. z o.o. z/s w Tarnobrzegu
"W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług P.H.U. "SIS" sp. z o.o (...)"

Numer wpisu: 4032
Data wyroku: 2012-07-26
Witold Cichoń - Wiakom - Witold Cichoń w Mielcu
"Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres zawieszenia"

Numer wpisu: 4031
Data wyroku: 2012-07-26
Witold Cichoń - Wiakom - Witold Cichoń w Mielcu
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta spowodowane niewykonaniem lub nienależycie wykonaną usługą na skutek takich okoliczności jak: a) przyczyny niezależne od Operatora (...)"

Numer wpisu: 4030
Data wyroku: 2012-07-26
Witold Cichoń - Wiakom - Witold Cichoń w Mielcu
"Wszelką korespondencję adresowaną do Abonenta pod wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"

Numer wpisu: 4029
Data wyroku: 2012-08-17
Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus - Coresystem s.c. Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do sieci Internet wynikłe z powodu działania osób trzecich"

Numer wpisu: 4028
Data wyroku: 2012-08-17
Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus - Coresystem s.c. Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus
"Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Internetu powstałe poza strukturą sieci Operatora, w szczególności za usterki powstałe w sieci szkieletowej operatorów nadrzędnych"

Numer wpisu: 4027
Data wyroku: 2012-07-23
Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus - Coresystem spółka cywilna Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus
"7-dniowe opóźnienie w płatnościach upoważania Operatora do ograniczenia dostępu części usług bez konieczności uprzedniego powiadomienia zalegającego Abonenta. Zawieszenie świadczenia usług powstałe na skutek zaległości płatności nie zwalnia Abonenta z ponoszenia opłat za okres zawieszenia"

Numer wpisu: 4026
Data wyroku: 2012-07-23
Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus - Coresystem spółka cywilna Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus
"W przypadku odmowy wydania (zwrotu) urządzenia dostępowego powierzonego Abonamentowi lub jego uszkodzenie, bądź zniszczenie, Abonent zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)"

Numer wpisu: 4025
Data wyroku: 2012-07-23
Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus - Coresystem spółka cywilna Dawid Chojnacki, Janusz Fiś, Radosław Prus
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (...) poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług"

Numer wpisu: 4024
Data wyroku: 2012-07-26
Ostmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie
"Abonent wyraża zgodę na przeniesienie przez Operatora praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inny podmiot uprawniony do świadczenia usług telekomunikacyjnych"

Numer wpisu: 4023
Data wyroku: 2012-08-24
Anna Kempisty
"Parasfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta serwisu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia"

Numer wpisu: 4022
Data wyroku: 2012-08-24
Anna Kempisty
"Serwis ParaSfera.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Członka/Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki od serwisu niezależne"

Numer wpisu: 4021
Data wyroku: 2012-08-24
Anna Kempisty
"Parasfera.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych w serwisie"

Numer wpisu: 4020
Data wyroku: 2012-08-24
Anna Kempisty
"Regulamin może być zmieniany przez właściciela serwisu w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej"

Numer wpisu: 4019
Data wyroku: 2012-08-22
PayTel S.A. - Warszawa
"W wypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania [...] zwrotu kosztu udziału w Konkursie"

Numer wpisu: 4018
Data wyroku: 2012-08-22
PayTel S.A. - Warszawa
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów, zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników"

Numer wpisu: 4017
Data wyroku: 2012-08-22
PayTel S.A. - Warszawa
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny"

Numer wpisu: 4016
Data wyroku: 2012-08-22
PayTel S.A. - Warszawa
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4015
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
"Jednocześnie aptekaeuromedica.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub w całości serwisu bez uprzedzenia"

Numer wpisu: 4015
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
"Jednocześnie aptekaeuromedica.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub w całości serwisu bez uprzedzenia"

Numer wpisu: 4014
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
"Aptekaeuromedica.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu aptekaeuromedica.com.pl"

Numer wpisu: 4013
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
"Aptekaeuromedica.com.pl (...) jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu"

Numer wpisu: 4012
Data wyroku: 2012-07-26
Europharma Sp. z o.o. w Mysłowicach
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między firmą reprezentującą aptekę internetową aptekaeuromedica.com, a jej klientami jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej"

Numer wpisu: 4011
Data wyroku: 2012-07-31
Viversum sp. z o.o. w Szczecinie
"Viversum zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem platformą, bez zgody Użytkowników i Doradców"

Numer wpisu: 4010
Data wyroku: 2012-07-31
Viversum sp. z o.o. w Szczecinie
"Viversum zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na platformie Członkom/Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie"

Numer wpisu: 4009
Data wyroku: 2012-07-31
Viversum sp. z o.o. w Szczecinie
"Viversum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Członka/Użytkownika spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług spowodowane przez czynniki od viversum niezależne"

Numer wpisu: 4008
Data wyroku: 2012-09-14
Maria Mańczak - Biuro Turystyczne Maria Tour Maria Mańczak
"Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia, strony umawiają się, że sądem właściwym jest Sąd w Stargardzie Szczecińskim"

Numer wpisu: 4007
Data wyroku: 2012-08-08
Mariola Piątkowska
"Operator może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony"

Numer wpisu: 4006
Data wyroku: 2012-08-29
Agencja Promocji JET Sp. z o.o.
"Decyzja Komisji w zakresie wniesionej reklamacji jest ostateczna i wiążąca" (pkt 46 Regulamin Konkursu Promocyjnego "Tesco - pasja zakupów z Hortex")"

Numer wpisu: 4005
Data wyroku: 2012-07-26
Robert Bogacz, Joanna Bogacz - Mega.net s.c. R.J. Bogacz w Łężanach
"Mega.Net s.c. Bogacz nie ponosi odpowiedzialności (...) 4 w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, których następstwem jest brak możliwości świadczenia usługi."

Numer wpisu: 4004
Data wyroku: 2012-07-23
"Mobiltech" sp. z o.o.
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania poczty lub innego podmiotu, który będzie doręczał Nagrodę"

Numer wpisu: 4003
Data wyroku: 2012-08-03
Katarzyna Warzocha
"Reklamacja musi zostać złożona nie później niż 7 dni od daty otrzymania faktury za reklamowany okres Usług. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (lub innej formy niż pisemna lub elektroniczna) reklamacja nie zostanie uznana"

Numer wpisu: 4002
Data wyroku: 2012-08-10
Józef Biskup
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszty dostawy oraz przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 4001
Data wyroku: 2012-09-10
Bożena Malska - Calvado.pl Bożena Malska z siedzibą w Warszawie
"Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez sklep Calvado.pl pomniejszoną kwotę, o której mowa w pkt 5)"

Numer wpisu: 4000
Data wyroku: 2012-08-23
Magdalena Serafin
"Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Artykuły muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 3999
Data wyroku: 2012-08-13
Zakład Działalności Innowacyjnej "INNOVATOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
"Spory wynikłe przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego"

Numer wpisu: 3998
Data wyroku: 2012-08-02
Agnieszka Gorajska
"Zgodnie z ustawą [...] Sklep "Dla Psa i Kota" dokona zwrotu ceny produktu. Należność za zwróconą przesyłkę zostanie zwrócona Kupującemu przelewem na wskazane w ww. oświadczeniu konto bankowe. Koszty dostawy i zwrotu produktu pokrywa sam kupujący"

Numer wpisu: 3997
Data wyroku: 2012-08-30
Kogutomania.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej
"Opisy oraz zdjęcia produktów są wykonywane na podstawie katalogów oraz innych informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów. Sklep nie odpowiada za błędy w katalogach naszych dostawców"

Numer wpisu: 3996
Data wyroku: 2012-09-21
Ordipol sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie" (pkt X ust. 2 regulaminu)

Numer wpisu: 3995
Data wyroku: 2012-08-13
Auto Club Małecki sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu, o czym Uczestnik informowany będzie poprzez informacje umieszczoną na stronie internetowej oraz przez newsletter wysłany drogą mailową"

Numer wpisu: 3994
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Odpowiedzialność sklepu internetowego w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia"

Numer wpisu: 3993
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie (...) lub za inne koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym"

Numer wpisu: 3992
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe"

Numer wpisu: 3991
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność technicznych realizacji połączeń mailowych"

Numer wpisu: 3990
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu (...), którym nie mógł zapobiec (...)"

Numer wpisu: 3989
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (...)"

Numer wpisu: 3988
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych (...)"

Numer wpisu: 3987
Data wyroku: 2012-09-14
Edipresse Polska S.A. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku (...) innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu"

Numer wpisu: 3986
Data wyroku: 2012-06-27
Wealth Solutions Spółka Akcyjna w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 3986
Data wyroku: 2012-06-27
Wealth Solutions Spółka Akcyjna w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo według siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 3985
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania pracowników sklepu Agito.pl (...)"

Numer wpisu: 3984
Data wyroku: 2012-08-22
Łukasz Dajer - STARLEEN
"Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyn"

Numer wpisu: 3983
Data wyroku: 2012-08-22
Łukasz Dajer - STARLEEN
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem"

Numer wpisu: 3982
Data wyroku: 2012-08-22
Łukasz Dajer - STARLEEN
"Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one z ich winy..."

Numer wpisu: 3981
Data wyroku: 2012-08-22
Łukasz Dajer - STARLEEN
"Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie"

Numer wpisu: 3980
Data wyroku: 2012-08-08
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ustroniu
"Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie"

Numer wpisu: 3979
Data wyroku: 2012-08-24
HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
"HDI nie odpowiada za szkody: (...) polegające na kradzieży pojazdu w przypadku, gdy poszkodowany nie przedłoży HDI - nie później niż do następnego dnia roboczego po zgłoszeniu szkody - łącznie: a) w przypadku pojazdu podlegającego rejestracji: dowodu rejestracyjnego tego pojazdu i karty pojazdu - jeżeli została wydana, b) kluczyków służących do otwarcia pojazdu lub jego uruchomienia w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, c) kluczyków/sterowników do urządzeń przeciwkradzieżowych w liczbie i rodzaju podanym we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, d) dokumentów potwierdzających zamontowanie urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (karta gwarancyjna, rachunki) lub zaświadczenia potwierdzającego sprawność tego urządzenia wystawionego przez specjalistyczny zakład instalacyjny, e) dokumentów zakupu pojazdu wymienionych we wniosku o zawarcie ubezpieczenia w przypadku, gdy ubezpieczający posiada pojazd krócej, niż 3 lata (...)"

Numer wpisu: 3978
Data wyroku: 2012-07-19
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku oszczędnościowo - rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank - 20,0 zł."

Numer wpisu: 3977
Data wyroku: 2012-08-02
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Wysyłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji - 50,0 zł."

Numer wpisu: 3976
Data wyroku: 2012-07-26
Joanna Wiśniewska - MW INVEST z siedzibą w Zabrzu
"Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym"

Numer wpisu: 3975
Data wyroku: 2012-08-30
Joanna Wiśniewska - MW INVEST z siedzibą w Zabrzu
"Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 5% wartości towaru"

Numer wpisu: 3974
Data wyroku: 2012-08-24
Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
"Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A."

Numer wpisu: 3973
Data wyroku: 2012-07-31
Omnibus Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
"Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://eomnibus.pl"

Numer wpisu: 3972
Data wyroku: 2011-08-02
Kamila Czapracka - P.H.U K&M Kamila Czapracka w Gorzowie Wielkopolskim
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"

Numer wpisu: 3971
Data wyroku: 2012-08-24
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"W przypadku nie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej przez Realizatora, strony nie będą rościły względem siebie jakichkolwiek roszczeń w sposób pośredni lub bezpośredni związanych z niniejszą Umową, niezależnie od przyczyn niezawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży"

Numer wpisu: 3970
Data wyroku: 2012-08-24
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 miesięcy w przypadku przesunięcia przez Realizatora terminu Rozpoczęcia Inwestycji, przy czym warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy jest zawiadomienie Klienta w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 o przesunięciu terminu Rozpoczęcia Inwestycji oraz wskazanie nowego planowanego terminu Rozpoczęcia Inwestycji."

Numer wpisu: 3969
Data wyroku: 2012-08-13
Polbank EFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"W przypadku wypłat walut obcych w placówkach Banku, Bank (...) b) zastrzega sobie prawo do dokonania wypłaty w dostępnych nominałach waluty obcej oraz wypłaty pozostałej kwoty w PLN po dokonaniu przewalutowania, zgodnie z kursem kupna obowiązującym w Banku w momencie dokonywania wypłaty."

Numer wpisu: 3968
Data wyroku: 2012-07-04
Przemysław Ruczewski
"Aby skorzystać z uprawnień reklamacyjnych należy skontaktować się z działem serwisu sklepu Olimp pod adresem mailowym serwis@olimp.sklep.pl lub pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej. Na podstawie numeru zamówienia zostanie nadany numer RMA przesyłki serwisowej, który należy zapisać na opakowaniu przesyłki w widocznym miejscu razem z napisem REKLAMACJA, przesyłki bez numeru RMA nie będą odbierane"

Numer wpisu: 3967
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową"

Numer wpisu: 3966
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej/przewozowej protokołu szkody"

Numer wpisu: 3965
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie produktów"

Numer wpisu: 3964
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Mimo wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 3963
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Chwilą wydania towaru jest (...) w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi (art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego)"

Numer wpisu: 3962
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie poprzez firmę przewozową. W tym czasie nie jest możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru"

Numer wpisu: 3961
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Firma AC/AudioComponents nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku (...) zakłóceń w regularnych dostawach, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych/kurierskich i przewozowych (...)."

Numer wpisu: 3960
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu"

Numer wpisu: 3959
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"W tym wypadku Nabywca powinien zwrócić koszty finansowe transakcji, koszty transportu i koszty magazynowania towaru"

Numer wpisu: 3958
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np. sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych"

Numer wpisu: 3957
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był w żaden sposób eksploatowany, jest w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów użytkowania"

Numer wpisu: 3957
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" kupujący może zrezygnować z zakupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był w żaden sposób eksploatowany, jest w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosi śladów użytkowania"

Numer wpisu: 3956
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk "AUDIO COMPONENTS AC" w Szczecinie
"Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 3955
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty"

Numer wpisu: 3954
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie dyspozycji przekazanej za pomocą Systemu Internet Banking przez osoby nieuprawnione"

Numer wpisu: 3953
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Pismo, o którym mowa w ust 3 wysłane na ostatnio wskazany przez Posiadacza adres jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone"

Numer wpisu: 3952
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody"

Numer wpisu: 3951
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Rozwiązanie umowy rachunku bankowego za uprzednim 30 dniowym okresem wypowiedzenia, może być dokonane przez (...) Bank z ważnych przyczyn, a w szczególności (...)"

Numer wpisu: 3950
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Z chwilą wydania przez Bank dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana"

Numer wpisu: 3949
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Odpowiedzialność odszkodowacza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, w wysokości odsetek ustawowych naliczonych od kwoty zlecenia płatniczego za każdy dzień opóźnienia"

Numer wpisu: 3948
Data wyroku: 2012-02-22
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Zmiany w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności obowiązujące w Spółdzielczym Banku Ludowym w Elblągu nie stanowią zmiany warunków umowy"

Numer wpisu: 3947
Data wyroku: 2012-03-07
Mobile Dialogue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Dostawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania Serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu"

Numer wpisu: 3946
Data wyroku: 2012-03-07
Mobile Dialogue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z Serwisu"

Numer wpisu: 3945
Data wyroku: 2012-03-07
Mobile Dialogue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu)"

Numer wpisu: 3944
Data wyroku: 2012-07-26
Andrzej Mariusz Dyna - Ixprom System Logistyk w Wadowicach
"Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby ISL"

Numer wpisu: 3943
Data wyroku: 2012-07-26
Andrzej Mariusz Dyna - Ixprom System Logistyk w Wadowicach
"ISL ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jej winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki"

Numer wpisu: 3942
Data wyroku: 2012-07-26
Andrzej Mariusz Dyna - Ixprom System Logistyk w Wadowicach
"W przypadku stwierdzenia przez ISL braku kompletu niezbędnych dokumentów do przyjęcia reklamacji, Zleceniodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania"

Numer wpisu: 3941
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) pracowników Punktu Odbioru Osobistego (...)"

Numer wpisu: 3940
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) firm kurierskich (...)"

Numer wpisu: 3939
Data wyroku: 2012-06-18
Zofia Szczepan, Olaf Szczepan - "Centrum Tańca Szczepan" z siedzibą w Rumii
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika"

Numer wpisu: 3938
Data wyroku: 2012-02-21
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie
"Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony zmienił siedzibę lub adres i nie zawiadomił o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane pod ostatni znany adres Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, uważa się za doręczone i wywołujące skutki prawne od chwili, w której zostałoby doręczone, gdyby Ubezpieczający/Ubezpieczony nie zmienil siedziby lub adresu"

Numer wpisu: 3937
Data wyroku: 2012-08-02
ELLIGO GROUP Kroll, Wićko spółka jawna w Poznaniu
"Wszelka korespondencja wysłana na adres podany przez Zamawiającego, uznawana będzie za dostarczoną"

Numer wpisu: 3936
Data wyroku: 2012-04-27
Wielkie Wina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Wielkie Wina Sp. z o.o."

Numer wpisu: 3935
Data wyroku: 2012-02-02
Muzeum Stutthof w Sztutowie
"Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 3934
Data wyroku: 2012-03-29
Tomasz Gołębiowski - Eldorado Jewerlly Tomasz Gołębiowski z/s w Piotrkowie Trybunalskim
"Dokonanie zakupów w sklepie Eldorado jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez obowiązku informowania o tym użytkowników oraz klientów"

Numer wpisu: 3933
Data wyroku: 2012-06-19
Galeria Malta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane w terminie do dnia 5 października 2011