05.01.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w grudniu 2012 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu grudniu 2012 roku. Klikając na nazwę firmy w której wykryto stosowanie klauzuli zostanie otwarta strona z dokłądną informacją sprawy umieszczona na stronie UOKiK

Numer wpisu: 4157
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
"W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy" (§ 4 ust.3)


Numer wpisu: 4156
Data wyroku: 2011-05-25
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
"W razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości, określonej w § 3 ust. 3 i 4 umowy" (§ 3 ust. 5)

Numer wpisu: 4155
Data wyroku: 2012-09-14
TANIEPODRĘCZNIKI.PL K. Bożek - spółka jawna w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy TANIEPODRĘCZNIKI.PL K. Bożek Sp. j."

Numer wpisu: 4154
Data wyroku: 2012-04-24
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa EUROGROSZ z siedzibą w Bydgoszczy
"Korespondencję, która jest przesyłana listem zwykłym na adres wskazany przez Posiadacza IKS, uważa się za doręczoną po upływie 30 dnia od dnia wysyłki"

Numer wpisu: 4153
Data wyroku: 2012-06-14
Grupa Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
"Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Koordynatora"

Numer wpisu: 4152
Data wyroku: 2012-08-10
Agnieszka Kaczkowska
"Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy i odesłania nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji przesyłki na koszt sklepu ("Darmowa Przesyłka"), przysługuje prawo potrącenia kosztów poniesionych przez sklep od wartości zwracanego produktu przy wyliczeniu ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi"

Numer wpisu: 4151
Data wyroku: 2011-12-07
APART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Program może być w każdym czasie zawieszony na czas nieokreślony lub zakończony przez Apart bez podania przyczyny" (§ 3 ust. 2 Regulaminu)

Numer wpisu: 4150
Data wyroku: 2012-10-03
Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot - Apteka Prywatna J. Łaszkiewicz & B. Mamrot z siedzibą w Zgierzu
"Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane"

Numer wpisu: 4149
Data wyroku: 2012-07-27
Portfolio Real Estate 14 Sp. z o.o. w Warszawie
"Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konskursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora"

Numer wpisu: 4148
Data wyroku: 2012-06-14
Krzysztof Wlazło, Justyna Wlazło
"1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny obiektu. 2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 do powyższej prowizji naliczany jest 22% VAT"

Numer wpisu: 4147
Data wyroku: 2012-10-10
Magdalena Zwierzchowska - DEEP GROUP z siedzibą w Szczecinie
"W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakować ją i spisać w jego obecności protokół zniszczenia. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację wynikłą z tytułu wad powstałych podczas transportu"

Numer wpisu: 4146
Data wyroku: 2012-06-28
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki Spółka jawna w Buku
"Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia WOOL STAR będą zostawione w aktach WOOL STAR ze skutkiem doręczenia"

Numer wpisu: 4145
Data wyroku: 2012-06-28
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki Spółka jawna w Buku
"Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne ustalenia poczynione w formie ustnej pomiędzy Kupującym a Reprezentantem są nieważne i nie rodzą żadnych skutków prawnych"

Numer wpisu: 4144
Data wyroku: 2012-06-28
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki Spółka jawna w Buku
"W przypadku zalegania z płatnością wpłaty powyżej 10 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 300 zł za jedną wizytę u Kupującego"

Numer wpisu: 4143
Data wyroku: 2012-06-28
Firma Handlowa WOOL STAR A. Małecka, R. Jarecki Spółka jawna w Buku
"W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności WOOL STAR zobowiązuje się do telefonicznego lub listownego powiadomienia Kupującego o powstałej zaległości. Kupujący wyraża zgodę na takie powiadomienie i obciążenie go kosztami. Umowny koszt powiadomienia telefonicznego wynosi 10 zł za każdą przeprowadzoną rozmowę, koszt wysłania korespondencji 15 zł od każdego wysłanego listu. Koszty powiadomień telefonicznych i listownych nie mogą przekrocyć w sumie 150 zł"

Numer wpisu: 4142
Data wyroku: 2012-06-19
Ebut.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
"Wszelkie spory wynikłe z zawracia umowy na odległość, będą rozstrzygane w sądzie w Szczecinie"

Numer wpisu: 4141
Data wyroku: 2012-03-07
Jakub Fraszka - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka z siedzibą w Nałęczowie
"Wszelkie spory mogące zaistnieć w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w wypadku, gdy takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe rozstrzygnięcie takiego sporu nastąpi przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4140
Data wyroku: 2012-05-31
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" w Warszawie
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)"

Numer wpisu: 4139
Data wyroku: 2012-05-31
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" w Warszawie
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy o prowadzenie Rachunku"

Numer wpisu: 4138
Data wyroku: 2012-08-22
Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski - "Forweb" Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski
"Wniesienie przez abonenta opłaty abonamentowej za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy określony w umowie abonenckiej nie zwalnia go od obowiązku dopłaty z tytułu ewentualnego wzrostu opłaty abonamentowej, który nastąpił po jej wniesieniu"

Numer wpisu: 4137
Data wyroku: 2012-08-22
Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski - "Forweb" Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną sieć Internet (której elementem jest również Sieć)"

Numer wpisu: 4136
Data wyroku: 2012-08-22
Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski - "Forweb" Monika Bodetko, Tomasz Pawłowski
"Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie do sieci, po wstrzymaniu usługi określonej w Cenniku lub Umowie [...]. Opłata za ponowne uzyskanie usługi wynosi 50 PLN brutto"

Numer wpisu: 4135
Data wyroku: 2012-09-07
Żaneta Paluch - Żaneta Paluch STELLINI POLSKA w Głuszycy
"Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 4134
Data wyroku: 2012-11-05
"BHPEX Wielgus" Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby BHPEX"

Numer wpisu: 4133
Data wyroku: 2012-11-05
"BHPEX Wielgus" Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze
"Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika BHPEX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki"

Numer wpisu: 4132
Data wyroku: 2012-11-05
"BHPEX Wielgus" Sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze
"Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wyszczególnionych na dokumencie zakupu"

Numer wpisu: 4131
Data wyroku: 2011-02-23
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
"Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania - na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank poweźmie informację o spadku wartości nieruchomości - aktualnej (nie starszej niż 12 miesięcy) wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu sporządzonej przez akceptowanego przez Bank rzeczoznawcę"

Numer wpisu: 4130
Data wyroku: 2011-02-23
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
"Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej"

Numer wpisu: 4129
Data wyroku: 2012-03-29
Prominent CF sp. z o.o. z/s w Warszawie
"W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez Pożyczkobiorcę koszty udzielonej pożyczki z wyjątkiem opłaty przygotowawczej"

Numer wpisu: 4128
Data wyroku: 2012-04-02
Krystyna Wawrowska
"W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie potrąca się:
-10% ceny imprezy w razie rezygnacji z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 20% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 30-50 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 40% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 14-29 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 60% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 7-14 dni przed rozpoczęciem imprezy,
- 80% ceny imprezy w razie rezygnacji pomiędzy 2-7 dni przed rozpoczęciem imprezy,
-100% ceny imprezy w razie rezygnacji poniżej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy"

Numer wpisu: 4127
Data wyroku: 2012-03-01
Jacek Wajda
"Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane: b. Przerwami w działaniu sieci innych operatorów"

Numer wpisu: 4126
Data wyroku: 2012-09-14
Karolina Blandzi-Myszycka
"W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia"

Numer wpisu: 4125
Data wyroku: 2012-09-14
Karolina Blandzi-Myszycka
"Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych"

Numer wpisu: 4124
Data wyroku: 2012-09-25
E-OPRAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4123
Data wyroku: 2012-09-25
E-OPRAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)"

Numer wpisu: 4122
Data wyroku: 2012-09-25
E-OPRAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie"

Numer wpisu: 4121
Data wyroku: 2012-09-18
Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać [...] nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia publikacji listy zwycięzców w danej edycji konkursu na stronie http://www.multilac.pl."

Numer wpisu: 4120
Data wyroku: 2012-09-18
Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca"

Numer wpisu: 4119
Data wyroku: 2012-09-18
Genexo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4118
Data wyroku: 2012-09-13
R&C Union Spółka Akcyjna w Poznaniu
"Wszystkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4117
Data wyroku: 2012-09-13
R&C Union Spółka Akcyjna w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 4116
Data wyroku: 2012-10-11
Teresa Zobek, Roman Leśniak -"ALIANS" s.c. z/s w Katowicach
" (...) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości "ALIANS" s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości "ALIANS" s.c."

Numer wpisu: 4115
Data wyroku: 2012-04-12
Prominent CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Sródmieście"

Numer wpisu: 4114
Data wyroku: 2012-04-12
Prominent CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
"Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustaliły na 5% wartości pożyczki"

Numer wpisu: 4113
Data wyroku: 2012-04-12
Prominent CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
"W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy koszty udzielanej pożyczki, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej (...)"

Numer wpisu: 4112
Data wyroku: 2012-06-18
Taniepodreczniki.pl K. Bożek sp. j. z siedzibą w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Taniepodreczniki.pl K. Bożek sp.j."

Numer wpisu: 4111
Data wyroku: 2012-08-02
Home Broker Nieruchomości SA w Warszawie
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej, pomiędzy zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

Numer wpisu: 4110
Data wyroku: 2012-11-17
Łukasz Karlak - Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w Warszawie
"Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków"

Numer wpisu: 4109
Data wyroku: 2012-07-27
Kazimierz Konieczny - "Firma Wielobranżowa Kelman-Meble"
"Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku, wpłacona tytułem zaliczki kwota ulega przepadkowi. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w kwocie wyższej niż 40% produktu (zaliczka), to różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty niepodjęcia przez Klienta przesyłki"

Numer wpisu: 4108
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki"

Numer wpisu: 4107
Data wyroku: 2012-07-24
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
"Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji"

Numer wpisu: 4106
Data wyroku: 2012-09-07
Żaneta Paluch - Żaneta Paluch STELLINI POLSKA w Głuszycy
"Sklep Stellini.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 4105
Data wyroku: 2012-03-14
Jakub Fraszka - "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka"
"Jeżeli Klient zrezygnuje z Imprezy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (...) Organizator potrąca z ceny Imprezy:
a) Opłatę manipulacyjną w wysokości 10% ceny Imprezy przy rezygnacji w terminie do 41 dnia przed rozpoczęciem Imprezy,
b) 30% ceny Imprez w przypadku rezygnacji w okresie między 40-31 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,
c) 50% ceny Imprez w przypadku rezygnacji w okresie między 30-15 dniem przed rozpoczęciem Imprezy,
d) 70% ceny Imprez w przypadku rezygnacji w okresie między 14 a 4 dniem od rozpoczęcia Imprezy,
e) 100% ceny Imprez w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem Imprezy"

Numer wpisu: 4104
Data wyroku: 2011-12-29
Zakątek Zdrowia A. Czech J. Wąsikowski Spółka jawna z siedzibą w Łodzi
"Sklep zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów"

Numer wpisu: 4103
Data wyroku: 2012-01-25
Robert Kędzierski - Lider Robert Kędzierski w Warszawie
"Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży"

Numer wpisu: 4102
Data wyroku: 2011-12-08
Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej
"Opłata za zwrot nie podjętych pism dotyczących pożyczki - 5 zł"

Numer wpisu: 4101
Data wyroku: 2012-08-28
Aquakryl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)"

Numer wpisu: 4100
Data wyroku: 2012-08-30
Włocławek Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu, na każdym etapie trwania konkursu bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 4099
Data wyroku: 2012-08-30
Adam Romańczuk - Modelmania Adam Romańczuk w Gdańsku
"modelmania.com.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy kurierkskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 4098
Data wyroku: 2012-09-26
Dominik Pełka
"2. (...) Koszty przesyłki nie są zwracane. 3. (...) Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki"

Numer wpisu: 4097
Data wyroku: 2012-09-26
Bogdan Kamiński
"Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu"

Numer wpisu: 4096
Data wyroku: 2012-08-30
Marcin Przewoźnik - Firma Handlowo-Usługowa Martin w Jaworznie
"FHU Martin zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Nabywca jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień"

Numer wpisu: 4095
Data wyroku: 2012-08-30
Katarzyna Wnuk
"Firma "Katarzyna Wnuk" zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie"

Numer wpisu: 4094
Data wyroku: 2012-08-30
Katarzyna Wnuk
"Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby "sprzedającego" oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego"

Numer wpisu: 4093
Data wyroku: 2012-06-29
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Jana z Kęt z Rumi
"Informacja o zmianie "Tabeli prowizji i opłat" podawana jest do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"

Numer wpisu: 4092
Data wyroku: 2012-06-12
"Budland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
"Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron:
- Umowy Przyrzeczonej 1 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 1 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy złotych);
- Umowy Przyrzeczonej 2 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 2 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 2 000, 00 (dwa tysiące złotych)"

Numer wpisu: 4091
Data wyroku: 2012-08-14
Cecylia Rutkowska - Biuro Turystyki Rodzinnej Gold Tour Cecylia Rutkowska
"W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca zamieszkania obciążają w takim przypadku naruszającego porządek Imprezy Uczestnika"

Numer wpisu: 4090
Data wyroku: 2011-12-08
Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej
"Opłata za wezwanie do zapłaty i wypowiedzenie umowy (pożyczkobiorca) - 20 zł"

Numer wpisu: 4089
Data wyroku: 2011-12-08
Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza w Dąbrowie Górniczej
"Opłata za wezwanie do zapłaty (poręczyciel) - 5 zł"

Numer wpisu: 4088
Data wyroku: 2012-06-29
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Jana z Kęt w Rumi
"Informacje o wysokości i zmianie stóp procentowych podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"

Numer wpisu: 4087
Data wyroku: 2012-06-29
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Św. Jana z Kęt w Rumi
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym"

Numer wpisu: 4086
Data wyroku: 2012-06-19
Ewa Junczyk - apteka internetowa www.aptefarm.pl w Otwocku
"Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki"

Numer wpisu: 4085
Data wyroku: 2012-06-19
Ewa Junczyk - apteka internetowa www.aptefarm.pl w Otwocku
"Aptefarm.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie aptefarm.pl"

Numer wpisu: 4084
Data wyroku: 2012-09-21
TREFL S.A. z siedzibą w Sopocie
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.trefl.com w każdym czasie"

Numer wpisu: 4083
Data wyroku: 2012-09-21
TREFL S.A. z siedzibą w Sopocie
"Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4082
Data wyroku: 2012-07-27
Kazimierz Konieczny - "Firma Wielobranżowa Kelman-Meble"
"Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w Zielonej Górze"

Numer wpisu: 4081
Data wyroku: 2012-07-27
Kazimierz Konieczny - "Firma Wielobranżowa Kelman-Meble"
"Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki"

Numer wpisu: 4080
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności"

Numer wpisu: 4079
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Numer wpisu: 4078
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży o ponad 6 miesięcy. W takim przypadku SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych od NABYWCY wpłat powiększoną o kwotę odsetek ustawowych naliczonych od sumy zwracanych wpłat (liczone od dnia upływu terminu ostatecznego, o których mowa w § 2 ustęp 1 do dnia odstąpienia przez NABYWCĘ). Zwrot wpłat nastąpi w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy (...) SPRZEDAJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia NABYWCY w dokonaniu wpłaty którejkolwiek z rat, o których umowa w § 3 ustęp 2, przekraczającego 7 dni, jeżeli NABYWCA, po otrzymaniu od SPRZEDAJĄCEGO pisemnego wezwania do uregulowania należności wraz z należnymi odsetkami w dodatkowym terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, nie uczyni mu zadość"

Numer wpisu: 4077
Data wyroku: 2012-07-20
KMW Residental Sp. z o. o.
"W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie miała prawo domagania się od drugiej strony dokonania dopłaty bądź zwrotu nadpłaty wartości powierzchni odpowiadającej przekroczonemu progowi tolerancji wg stawki ... za metr kwadratowy powierzchni mieszkania"

Numer wpisu: 4076
Data wyroku: 2012-08-17
Media Contact Sp. z o. o.
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej, za pomocą której realizowana będzie wysyłka nagród"

Numer wpisu: 4075
Data wyroku: 2012-08-17
Media Contact Sp. z o. o.
"Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody"

Numer wpisu: 4074
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za telefoniczny: 3,00 PLN"

Numer wpisu: 4073
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 3000 PLN: 350,00 PLN"

Numer wpisu: 4072
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 750 PLN do 1499,99 PLN: 200,00 PLN"

Numer wpisu: 4071
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 500 PLN do 749,99 PLN: 150,00 PLN"

Numer wpisu: 4070
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 250 PLN do 499,99 PLN: 100,00 PLN"

Numer wpisu: 4069
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 50 PLN do 249,99 PLN: 50,00 PLN"

Numer wpisu: 4068
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za wypisanie weksla: 40,00 PLN"

Numer wpisu: 4067
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za wysłanie wypowiedzenia umowy: 40,00 PLN"

Numer wpisu: 4066
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za wezwanie do zapłaty: 40,00PLN"

Numer wpisu: 4065
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za MONIT informujący o spłacie przez SKOK pożyczki "POD ZASTAW IKS" ze środków zgromadzonych na IKS pożyczkobiorcy: 10,00 PLN"

Numer wpisu: 4064
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za wypłatę gotówkową w SKOK kwoty powyżej 10.000,00 zł: 0,4%"

Numer wpisu: 4063
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym

Numer wpisu: 4062
Data wyroku: 2012-09-12
Mitour Sp. z o. o. z/s w Bydgoszczy
"W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagrażającego interesom innych Uczestników Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszystkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają Uczestnika"