04.02.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w styczniu 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu styczniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 4225
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Podanie nieprawdziwych danych nt przesyłki lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia Operatora i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki"

Numer wpisu: 4224
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4223
Data wyroku: 2012-09-06
Anna Kowalczyk - MAGNAXIS Anna Kowalczyk z siedzibą w Poznaniu
"Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji"

Numer wpisu: 4222
Data wyroku: 2012-08-23
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
"przy zamknięciu ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi karty płatnicze. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia kart płatniczych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu"

Numer wpisu: 4221
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w wysokości ... zł (3 % ceny)"

Numer wpisu: 4220
Data wyroku: 2011-12-07
APART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Apart poinformuje o zakończeniu programu w salonach oraz na stronie internetowej pod adresem www.apart.pl w terminie na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia Programu" (§ 10 ust. 2 Regulaminu)

Numer wpisu: 4219
Data wyroku: 2011-12-07
APART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Apart zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu" (§ 10 ust. 3 Regulaminu)

Numer wpisu: 4218
Data wyroku: 2011-12-07
APART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Przywileje (...) mogą ulegać zmianie" (§ 5.5.3 Regulaminu)

Numer wpisu: 4217
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 15.001,00 zł do 25.000,99 zł: 350 zł"

Numer wpisu: 4216
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej):-kwota wymagalna od 10.001,00 zł do 15.000,99 zł: 200 zł"

Numer wpisu: 4215
Data wyroku: 2009-09-15
Aster Spółka z o.o. w Warszawie
§ 12 ust 12 "O zmianie o której mowa w ust 2.10 i pkt 2.10.1 - 2.10.3 operator zobowiązany jest powiadomić abonenta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem podając przyczynę dokonywanych zmian, w formie ulotki lub informacji na ekranie podanej w emitowanym programie lub na kanałach operatora. W sytuacjach nagłych i niezależnych od operatora, operator może poinformować abonenta o zmianie oferty programowej i/lub jego częstotliwości nadawanych programów w terminie krótszym niż 7 dni naprzód."

Numer wpisu: 4214
Data wyroku: 2009-09-15
Aster Spółka z o.o. w Warszawie
§ 2 ust 11 "Abonent jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła zmiana oferty programowej opisana w pkt 2.10.1-2.10.3, pod warunkiem doręczenia operatorowi oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności w tym zakresie w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian z przyczyny określonej w pkt 2.10.1- 2.10.3"

Numer wpisu: 4213
Data wyroku: 2009-09-15
Aster Spółka z o.o. w Warszawie
§ 10 pkt 4 "Operator uprawniony jest do zmiany oferty programowej i/lub częstotliwości nadawanych programów telewizyjnych oraz zastrzega sobie prawo do zmiany systemu kodowania programów telewizyjnych lub programów Premium przy czym zmiana oferty programowej może następować w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności :/.../ niska oglądalność programu wśród abonentów operatora lub zastąpienie programu innymi o podobnym charakterze"

Numer wpisu: 4212
Data wyroku: 2009-09-15
Aster Spółka z o.o. w Warszawie
§ 6 ust 10 "W przypadku, w którym abonent nie zgłosi operatorowi w trybie złożenia reklamacji braku rachunku za dany okres rozliczeniowy, wówczas za datę doręczenia rachunku uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego"

Numer wpisu: 4211
Data wyroku: 2009-09-15
Aster Spółka z o.o. w Warszawie
§ 3 ust 4" Jeżeli przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenie jakości sygnału udokumentowane przez uprawnione służby, są spowodowane awarią w sieci operatora i trwają dłużej niż następujące po sobie 48 godzin od daty zgłoszenia przez abonenta, wówczas opłata okresowa za usługę dotkniętą awarią za dany okres rozliczeniowy zostanie obniżona - w przypadku zgłoszenia operatorowi w formie określonej w pkt 6 uzasadnionej reklamacji abonenta w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym ustała awaria o 1/30 opłaty okresowej za usługę dotkniętą awarią za dany okres rozliczeniowy w przypadku płatności miesięcznej (1/90 w przypadku opłaty okresowej usługę dotkniętą awarią za dany okres rozliczeniowy uiszczanej kwartalnie) za każdy kolejny dzień awarii, licząc od daty zgłoszenia awarii /.../. W każdym przypadku przerwy w dostawie sygnału lub pogorszenia jej jakości z powodu awarii, abonent ma prawo skorzystania z drogi postępowania reklamacyjnego zgodnie z pkt 6 Regulaminu w związku z § 1 ust 2 pkt 4 "Awaria - brak sygnału lub pogorszenie odbioru uniemożliwiające korzystanie z usług objętych umową nieplanowane przez operatora, obejmujące swym zasięgiem znaczną część sieci (więcej niż trzy budynki)"

Numer wpisu: 4210
Data wyroku: 2012-09-28
Marek Nowakowski
"Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków sprzedaży. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji postanowień"

Numer wpisu: 4209
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie obowiązywania umowy poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie Operatora"

Numer wpisu: 4208
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. odmówi wpłacenia kwoty pobrania)"

Numer wpisu: 4207
Data wyroku: 2012-04-10
Renata Chmielowiec - Flash Net w Tarnobrzegu
"Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas abonament zostanie obniżony, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym ustała awaria, o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej osiem godzin braku sygnału)"

Numer wpisu: 4206
Data wyroku: 2012-04-10
Renata Chmielowiec - Flash Net w Tarnobrzegu
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usługi Flash Net, a w szczególności na skutek takich okoliczności jak (...)"

Numer wpisu: 4205
Data wyroku: 2012-11-15
Joanna Kubiak - Evershine w Poznaniu
"Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru w oryginalnym opakowaniu na własny koszt wraz z informacją o przyczynie zwrotu / reklamacji i kompletnymi danymi osobowymi wraz z loginem allegro i paragonem / fakturą. Reklamacje towarów niekompletnych, bez opisu usterki i dowodu zakupu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na koszt nadawcy. Reklamacji może dokonać tylko osoba, która dokonała zakupu. Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Przedmiot może być zwrócony jedynie w stanie nie zmienionym, gdy jest kompletny, nienoszący śladów użytkowania, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu"

Numer wpisu: 4204
Data wyroku: 2012-08-28
Dominik Pełka
"(...) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 4203
Data wyroku: 2012-10-17
Wirtualne Ogrody sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu
"Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z pracownikiem firmy Wirtualne Ogrody. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji". Rozpatrzenie i decyzja reklamacyjna zostaje wydana w terminie 21 dni roboczych liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego"

Numer wpisu: 4202
Data wyroku: 2012-10-17
Korporacja Prawno Finansowa FENIKS Spółka Komandytowo-Akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie
"W przypadku, gdy Zleceniodawca bezzasadnie wypowie Zleceniobiorcy niniejszą umowę lub wycofa pełnomocnictwo w trakcie prowadzonych działań na jego rzecz po upływie okresu przewidzianego do odstąpienia, zapłaci Zleceniobiorcy rekompensatę z tytułu utraconego wynagrodzenia wysokości przewidzianej do zapłaty prowizji biorącego zlecenie wynikającą z niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4201
Data wyroku: 2012-10-17
Korporacja Prawno Finansowa FENIKS Spółka Komandytowo-Akcyjna Jerzy Kupisz z siedzibą w Lublinie
"Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia czynności związanych z dochodzeniem roszczeń. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zleceniodawcę w trakcie wykonywania czynności związanych z jej realizacją bądź w przypadku rozwiązania jej przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 pkt 3, Zleceniobiorcy przysługuje należne wynagrodzenie wg zasad określonych odpowiednio w § 3 pkt 1 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4200
Data wyroku: 2012-10-31
Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Xelion zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie przed upływem Okresu Lokowania Inwestycji z ważnych powodów"

Numer wpisu: 4199
Data wyroku: 2012-10-31
Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Xelion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w sposób określony w ust. 2 i zaczną obowiązywać od daty ich ogłoszenia"

Numer wpisu: 4198
Data wyroku: 2012-10-31
Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Xelion zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do zamiany Nagród na inne o zbliżonej wartości"

Numer wpisu: 4197
Data wyroku: 2012-10-31
Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie (...) w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji"

Numer wpisu: 4196
Data wyroku: 2012-07-26
Paweł Miazga - Enternet w Dęblinie
"W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana przez Operatora, będzie uważana za skutecznie doręczoną"

Numer wpisu: 4195
Data wyroku: 2012-07-26
Paweł Miazga - Enternet w Dęblinie
"Reklamacje dotyczące przerw w działaniu sieci będą rozpatrywane w przypadku stwierdzenia przerw dłuższych niż 24 h"

Numer wpisu: 4194
Data wyroku: 2012-07-31
Paweł Miazga - Enternet w Dęblinie
"Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi"

Numer wpisu: 4193
Data wyroku: 2011-10-27
Neting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Umowy, Regulaminu oraz Cennika będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora"

Numer wpisu: 4192
Data wyroku: 2011-12-20
Neting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Wszelkie koszty postępowania sądowego lub windykacyjnego obciążają Abonenta"

Numer wpisu: 4191
Data wyroku: 2012-08-30
"LOT Catering" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"LOT Catering zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w tym serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie lot catering.pl i jej subdomenach"

Numer wpisu: 4190
Data wyroku: 2012-12-04
Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy
"Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4189
Data wyroku: 2012-12-04
Tomasz Jarnath - "Solar Nieruchomości" z siedzibą w Bydgoszczy
"Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim"

Numer wpisu: 4188
Data wyroku: 2012-08-30
Dariusz Jastrząb - Krośnieńskie Centrum Informatyczne "Krosoft" Dariusz Jastrząb z siedzibą w Krośnie
"Abonent nie może samowolnie dokonywać potrąceń od opłaty abonamentowej ani jakichkolwiek wymagalnych należności względem Dostawcy"

Numer wpisu: 4187
Data wyroku: 2012-08-30
Dariusz Jastrząb - Krośnieńskie Centrum Informatyczne "Krosoft" Dariusz Jastrząb z siedzibą w Krośnie
"Za opóźnienia w uiszczaniu opłat (...) Limit transferu właściwy dla Opcji wybranej przez Abonenta może zostać zmniejszony do 32 kbit/s do momentu uregulowania zaległości"

Numer wpisu: 4186
Data wyroku: 2012-02-20
Ryszard Wójcik - Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu
"Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy, wiążące się z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dalszy pobyt oraz powrót z imprezy osoba ta zobowiązana jest odbyć we własnym zakresie i na własny koszt"

Numer wpisu: 4185
Data wyroku: 2012-02-20
Ryszard Wójcik - Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu
"W razie rażącego lub uporczywego naruszenia porządku przez KLIENTA podczas imprezy, ORGANIZATOR może rozwiązać umowę z KLIENTEM w trybie natychmiastowym"

Numer wpisu: 4184
Data wyroku: 2012-10-17
Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu"

Numer wpisu: 4183
Data wyroku: 2012-09-06
Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
"Wysyłka monitu do posiadacza karty - od każdego monitu - 15 PLN"

Numer wpisu: 4182
Data wyroku: 2012-09-06
Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
"Opłata manipulacyjna za obsługę zadłużenia opóźnionego - 40 PLN"

Numer wpisu: 4181
Data wyroku: 2012-03-14
Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
"Bank będzie miał prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym (...) wszelkie koszty związane z windykacją należności Banku (...)"

Numer wpisu: 4180
Data wyroku: 2012-10-29
Andrzej Matuła
"Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu, publikując zmiany na stronie www.pocztowy-jastrząb.pl"

Numer wpisu: 4179
Data wyroku: 2012-03-29
Monika Możdżyńska
"Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"

Numer wpisu: 4178
Data wyroku: 2012-10-17
Helios Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
"Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją nagrody przez Parnerów (...)"

Numer wpisu: 4177
Data wyroku: 2012-11-15
Joanna Kubiak - Evershine w Poznaniu
"Uwaga nie odpowiadamy za termin doręczenia przesyłki Pocztą Polską i szkody powstałe w wyniku transportu przez Pocztę"

Numer wpisu: 4176
Data wyroku: 2012-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem za zgodą stron niniejszej Umowy za wyjątkiem zmian dotyczących Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji i Tabeli oprocentowania oraz pakietu Konta"

Numer wpisu: 4175
Data wyroku: 2011-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Posiadacz Konta (...) wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Banku dla celów promocyjnych i marketingowych Banku, podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych przez Bank usług bankowych oraz innych podmiotów, z którymi Bank współpracuje przy sprzedaży ich produktów i usług, a także na otrzymywanie informacji handlowej np.: o świadczonych usługach i oferowanych produktach, propozycji udziału w promocjach, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego oraz na posłużenie się przez Bank innymi środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy, w tym również po wygaśnięciu umowy"

Numer wpisu: 4174
Data wyroku: 2011-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Posiadacz konta oświadcza, że: wyraża zgodę i upoważnia Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych do przetwarzania danych o których mowa w pkt 36 lit. a) oraz w celach tam wskazanych, w tym również po wygaśnięciu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4173
Data wyroku: 2011-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Posiadacz Konta oświadcza, że: został poinformowany o przetwarzaniu przez Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych, swoich danych osobowych oraz danych o wierzytelnościach i zobowiązaniach uzyskanych w wyniku zawarcia niniejszej umowy, w celu należytego jej wykonywania oraz realizacji innych celów statutowych Banku, w tym również po wygaśnięciu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4172
Data wyroku: 2011-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Umowa konta może być wypowiedziana przez każdą ze stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, iż Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych przyczyn, do których zalicza się w szczególności: (...)"

Numer wpisu: 4171
Data wyroku: 2011-02-23
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji"

Numer wpisu: 4170
Data wyroku: 2012-07-16
Krzysztof Mazgaj - "Krzysztof Mazgaj, Comtrade" z siedzibą w Wilkowicach
"W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ComTrade Krzysztof Mazgaj zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia (...)"

Numer wpisu: 4169
Data wyroku: 2012-11-20
Abra Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
"Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody. Protokół szkody Kupujący zobowiązany jest załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego"

Numer wpisu: 4168
Data wyroku: 2012-11-20
Abra Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
"Reklamacje należy zgłosić do BOK Sklepu w formie pisemnej na druku Protokół reklamacji e-mailem na adres e-sklep@abra.krakow.pl lub faxem na numer (12) 296 82 29. Reklamacje w innej formie nie będą przyjmowane"

Numer wpisu: 4167
Data wyroku: 2012-09-28
INTEROPAL sp. z o.o. w Opalenicy
"W przypadkach nie wymienionych w naszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia kwestii spornych jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4166
Data wyroku: 2012-04-30
Piotr Łukasiak
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania operatorów pocztowych lub firm kurierskich"

Numer wpisu: 4165
Data wyroku: 2012-10-29
Esc.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku
"Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów" (§ 1 "Postanowienia końcowe" pkt 6 "Regulaminu Sklepu Internetowego")

Numer wpisu: 4164
Data wyroku: 2012-10-29
Esc.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku
"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje" (§ 8 "Postanowienia końcowe" pkt 4 "Regulaminu Sklepu Internetowego")

Numer wpisu: 4163
Data wyroku: 2012-10-29
Esc.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, w tym w usługach pocztowych lub spedycyjnych (przewozowych)..." (§ 8 "Postanowienia końcowe" pkt 4 "Regulaminu Sklepu Internetowego")

Numer wpisu: 4162
Data wyroku: 2012-10-29
Mediadress Polonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach
"Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony"

Numer wpisu: 4161
Data wyroku: 2012-10-29
Mediadress Polonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach
"Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, nie doręczenie lub terminowość dostarczenia listów lub przesyłek kurierskich, a także wszelkie inne działania Poczty polskiej lub innych podmiotow świadczących usługi kurierskie [...]"

Numer wpisu: 4160
Data wyroku: 2012-10-29
Mediadress Polonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach
"Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4159
Data wyroku: 2012-10-29
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu
"W przypadku przekroczenia terminu płatności o 14 dni Operator ma prawo do ograniczenia usług internetowych, po 30 dniach do zawieszenia usług. Zawieszenie usług powstałe na skutek przekroczenia terminu płatności nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za okres zawieszenia"

Numer wpisu: 4158
Data wyroku: 2012-10-29
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SIS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług P.H.U. "SIS" sp. z o.o. a w szczególności na skutek takich okoliczności jak (...)"