07.03.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w lutym 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 4331
Data wyroku: 2011-04-05
Łukasz Karlak - Dream Team Łukasz Karlak z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty zakończenia imprezy"

Numer wpisu: 4330
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie korespondencje wysłane pod wskazany adres uważa się za doręczone (...)"

Numer wpisu: 4329
Data wyroku: 2012-08-28
Aquakryl Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce
"W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia"

Numer wpisu: 4328
Data wyroku: 2012-08-02
Monika Agata Bohdanowicz - BMM INVEST
"W żadnych okolicznościach Nokia i Autoryzowany Punkt Sprzedaży i Serwisu Nokia Care nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu"

Numer wpisu: 4327
Data wyroku: 2013-01-10
Karolina Mieszkowska
"16. Sklep doggie.pl, mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że prezentowane na stronie towary w formie zdjęć i opisów słownych zawierających dane techniczne towarów nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 4326
Data wyroku: 2012-05-31
Bank Spółdzielczy w Strzegowie z siedzibą w Strzegowie
"Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.1, za każdy dzień zwłoki - w wysokości odsetek od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji, obliczonych według stopy procentowej właściwej dla UNIKONTA"

Numer wpisu: 4325
Data wyroku: 2012-12-06
Grecos Holiday Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
"Klient zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek" (...) "W przypadku naruszenia powyżej wymienionych obowiązków przez Klienta, w szczególności niezastosowania się do wskazówek i poleceń przedstawicieli Organizatora, naruszania porządku imprezy zagrażającego innym uczestnikom imprezy, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji dalszy pobyt oraz powrót Klienta odbywa się na jego koszt"

Numer wpisu: 4324
Data wyroku: 2012-12-06
Aquaform Spółka Akcyjna z siedzibą w Kijewie
"Aquaform S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie"

Numer wpisu: 4323
Data wyroku: 2012-12-21
MaxConnect Sp. z o.o. w Suchym Lesie
"Wszystkie sprawy sporne, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4322
Data wyroku: 2012-11-29
PMT Marketing System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w Poznaniu
"We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator"

Numer wpisu: 4321
Data wyroku: 2012-11-29
PMT Marketing System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach określonych w ust.15"

Numer wpisu: 4320
Data wyroku: 2012-11-29
PMT Marketing System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w Poznaniu
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe, kurierskie (...) oraz za wszelkie działania osób trzecich"

Numer wpisu: 4319
Data wyroku: 2012-11-29
PMT Marketing System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa w Poznaniu
"Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna"

Numer wpisu: 4318
Data wyroku: 2012-12-06
ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie Koźle
"Opłata abonamentowa jest naliczana i podlega zapłacie także w przypadku zastosowania ograniczeń opisanych w ust.4 przez czas trwania ograniczenia, niezależnie od zakresu tego ograniczenia"

Numer wpisu: 4317
Data wyroku: 2012-12-06
ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie Koźle
"ZAK nie ponosi odpowiedzialności prawnej za następstwa oraz szkody powstałe na skutek ograniczenia lub zawieszenia usługi"

Numer wpisu: 4316
Data wyroku: 2012-10-30
Edward Świrkowicz - Studio Kolor
"Drukarnia Online nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 4315
Data wyroku: 2012-10-30
Edward Świrkowicz - Studio Kolor
"Drukarnia Online nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Drukarni Online, przerw w dostawie energii elektrycznej itp."

Numer wpisu: 4314
Data wyroku: 2012-10-30
Edward Świrkowicz - Studio Kolor
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę"

Numer wpisu: 4313
Data wyroku: 2012-10-30
Edward Świrkowicz - Studio Kolor
"Drukarnia Online nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich"

Numer wpisu: 4312
Data wyroku: 2011-12-15
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
"Korespondencja może zostać uznana za doręczoną w rozumieniu ust. 2 po upływie 14 dni od daty wysłania"

Numer wpisu: 4311
Data wyroku: 2012-01-13
APART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Apart zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni, od ogłoszenia takiej informacji w salonach lub na stronie internetowej Apart" (§ 10.4 Regulaminu)

Numer wpisu: 4310
Data wyroku: 2012-11-26
Jarosław Metera, Krzysztof Biliński - "Global Express s.c."
"Prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i wnoszenia reklamacji przysługuje podmiotowi, który zawarł z Global Express s.c. umowę na wykonanie usługi"

Numer wpisu: 4309
Data wyroku: 2012-11-26
Jarosław Metera, Krzysztof Biliński - "Global Express s.c."
"W żadnym przypadku Global Express s.c. nie odpowiada za szkody inne niż w przesyłce powstałe na skutek zwłoki w doręczeniu, a także za straty pośrednie, zyski niezrealizowane bądź utracone korzyści spowodowane zwłoką w wykonaniu umowy"

Numer wpisu: 4308
Data wyroku: 2012-11-26
Jarosław Metera, Krzysztof Biliński - "Global Express s.c."
"Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe bądź niekompletne nie będą rozpatrywane"

Numer wpisu: 4307
Data wyroku: 2012-11-26
Jarosław Metera, Krzysztof Biliński - "Global Express s.c."
"(...) odszkodowanie ograniczone jest do rzeczywistej szkody jednakże nie wyższej niż 200,00 zł za przesyłkę"

Numer wpisu: 4306
Data wyroku: 2012-11-26
Jarosław Metera, Krzysztof Biliński - "Global Express s.c."
"Global Express s.c. odpowiada za zawinioną utratę, uszkodzenie lub ubytek przesyłki (...)"

Numer wpisu: 4305
Data wyroku: 2012-11-26
Maciej Sawicki - "Maciej Sawicki firma kurierska wMIG"
"Zleceniobiorca i DPD Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę/ubytek/uszkodzenie Przesyłki lub opóźnienie jej doręczenia jeżeli zaistniały one z przyczyn: (...) c) spowodowanych siłą wyższą lub innych zdarzeń losowych niezawinionych przez Zleceniobiorcę czy DPD (strajki, spory pracownicze, blokady, złe warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, mechaniczne uszkodzenia lub korki na drogach, autostradach lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Zleceniobiorcy i DPD)"

Numer wpisu: 4304
Data wyroku: 2012-11-26
Maciej Sawicki - "Maciej Sawicki firma kurierska wMIG"
"Zleceniobiorca i DPD Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot Przesyłki jeśli: (...) c) zawartość Przesyłki nie odpowiada deklarcji zawartej na Liście przewozowym"

Numer wpisu: 4303
Data wyroku: 2012-11-26
Maciej Sawicki - "Maciej Sawicki firma kurierska wMIG"
"DPD ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki (...)"

Numer wpisu: 4302
Data wyroku: 2012-11-26
Maciej Sawicki - "Maciej Sawicki firma kurierska wMIG"
"Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań"

Numer wpisu: 4301
Data wyroku: 2012-11-26
Maciej Sawicki - "Maciej Sawicki firma kurierska wMIG"
"Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu"

Numer wpisu: 4300
Data wyroku: 2012-10-16
Iwona Świst
"W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego na jaki ma zostać przelana zwracana kwota"

Numer wpisu: 4299
Data wyroku: 2012-10-16
Iwona Świst
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej)"

Numer wpisu: 4298
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"Strony zgodnie postanawiają, iż zawarcie umowy sprzedaży, a także umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem, jak również osobą będącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym Kontrahenta w linii prostej albo w linii bocznej niezależnie od stopnia, osobą związaną z Kontrahentem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub osobą pozostającą z Kontrahentem w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jak również z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Kontrahent jest wspólnikiem albo sprawuje funkcje w jej organach, a także w innych podmiotach zależnych lub dominujących w stosunku do tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zwanych dalej: "Podmiotami związanymi z Kontrahentem"), uważane jest za wykonanie Umowy i zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy"

Numer wpisu: 4297
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy"

Numer wpisu: 4296
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4"

Numer wpisu: 4295
Data wyroku: 2012-09-21
Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo" Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
"Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu do Nieruchomości czynności wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, a ponadto nie może bez udziału Pośrednika zawrzeć umowy sprzedaży Nieruchomości (bądź innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy), chyba że Pośrednik nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w całości lub znacznej części"

Numer wpisu: 4294
Data wyroku: 2011-07-28
Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie
"Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w placówkach Banku"

Numer wpisu: 4293
Data wyroku: 2012-08-20
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Eurogrosz" z siedzibą w Bydgoszczy
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 1500 PLN do 2999,99 PLN: 250,00 PLN"

Numer wpisu: 4292
Data wyroku: 2012-11-20
Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym"

Numer wpisu: 4291
Data wyroku: 2012-11-29
Kamil Kostrzewa
"Kurierem.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie"

Numer wpisu: 4290
Data wyroku: 2012-09-12
Magdalena Magierek - Magart z siedzibą we Wrocławiu
"Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a gdyby porozumienie takie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4289
Data wyroku: 2012-12-07
Neckermann BP Sp. z o.o. w Warszawie
"godziny przelotu mogą ulec zmianie"

Numer wpisu: 4288
Data wyroku: 2011-12-13
Bank BPH S.A. z/s w Krakowie
"Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 45 zł"

Numer wpisu: 4287
Data wyroku: 2012-10-19
Ornet Sp. z o.o. w Lesznie
"Ponadto wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi tego konsekwencjami"

Numer wpisu: 4286
Data wyroku: 2012-02-14
Apteka "PHARMAVIT" M. Więckowski, M.Pytlik spółka jawna w Katowicach
"[...] zastrzegamy sobie prawo własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 4285
Data wyroku: 2012-12-04
Intertele S.A. z/s w Rzeszowie
"Abonent wyraża zgodę na przeniesienie przez Intertele S.A. praw na inną spółkę"

Numer wpisu: 4284
Data wyroku: 2012-12-04
Intertele S.A. z/s w Rzeszowie
"Intertele S.A. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi (...)"

Numer wpisu: 4283
Data wyroku: 2012-03-13
Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w Oświęcimiu
"Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, albo z powodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję"

Numer wpisu: 4282
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu mieszkania wraz z ewentualnym miejscem parkingowym i składnikami określonymi w § 2 ust. 1 n/n umowy, Sprzedający zwróci wpłacone przez Kupującego kwoty złotowe, po potrąceniu kwoty ... zł (3% ceny) jako odstępnego, a jeżeli na życzenie Kupującego w lokalu wprowadzono zmiany, o których mowa z § 6 ust. 3 lit. C, także po potrąceniu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Zwracane kwoty nie podlegają waloryzacji i nie są oprocentowane. Zwrot nastąpi w terminie 3 tygodni od znalezienia przez Sprzedającego następnego nabywcy tego samego lokalu, ale nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty rezygnacji"

Numer wpisu: 4281
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania"

Numer wpisu: 4280
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu"

Numer wpisu: 4279
Data wyroku: 2012-08-02
Studio 3 Investment Sp. z o.o.
"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie"

Numer wpisu: 4278
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską"

Numer wpisu: 4277
Data wyroku: 2012-04-10
Lidia Rasztawicka - Avanti w Sulejówku
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku niewłaściwego działania (...) Poczty Polskiej"

Numer wpisu: 4276
Data wyroku: 2012-12-10
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Nagrodę uznaje się za przekazaną Uczestnikowi w momencie nadania przez Organizatora przesyłki"

Numer wpisu: 4275
Data wyroku: 2012-12-10
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody"

Numer wpisu: 4274
Data wyroku: 2012-12-10
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego (...)"

Numer wpisu: 4273
Data wyroku: 2012-12-10
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu [...] elektronicznego [...]"

Numer wpisu: 4272
Data wyroku: 2012-12-03
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) usługi pocztowe"

Numer wpisu: 4271
Data wyroku: 2012-12-03
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji [...] elektronicznych, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności [...] niedostarczenie wiadomości potwierdzającej wygraną [...]"

Numer wpisu: 4270
Data wyroku: 2012-12-03
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) działanie osób trzecich"

Numer wpisu: 4269
Data wyroku: 2012-12-03
"Frito Lay Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie [...] urządzeń elektronicznych, wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności [...] niedostarczenie wiadomości potwierdzającej wygraną [...]"

Numer wpisu: 4268
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 4267
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z KurierMix.pl Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Operatora"

Numer wpisu: 4266
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki'"

Numer wpisu: 4265
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 25.001,00 zł: 500 zł"

Numer wpisu: 4264
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 5.001,00 zł do 10.000,99 zł: 100 zł"

Numer wpisu: 4263
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 2.001,00 zł do 5.000,99 zł: 50 zł"

Numer wpisu: 4262
Data wyroku: 2012-11-16
"Danelczyk" Marek Danelczyk&Władysław Danelczyk Sp. Jawna w Świdniku
"Strony ustalają, że zmiana ceny określonej w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w wypadku zmiany przepisów dotyczących opłat celnych, podatkowych, innych opłat importowych, zmiany standardu wyposażenia dla danego modelu wprowadzonego przez producenta w okresie realizacji zamówienia lub nałożenia nowych danin publicznych na importerów lub sprzedawców samochodów w Polsce, wprowadzonych w życie, po dacie przyjęcia zamówienia, o kwoty wynikające ze zmiany w/w opłat"

Numer wpisu: 4261
Data wyroku: 2012-11-16
"Danelczyk" Marek Danelczyk&Władysław Danelczyk Sp. Jawna w Świdniku
"W wypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4260
Data wyroku: 2012-10-17
Paweł Miazga - "EnterNet Paweł Miazga" w Dęblinie
"Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej"

Numer wpisu: 4259
Data wyroku: 2011-12-07
Apart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Uczestnik programu może zostać wykluczony przez Apart z udziału, w każdym czasie, a w tym w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu" (§ 7 ust.3 Regulaminu)

Numer wpisu: 4258
Data wyroku: 2012-01-13
Apart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie
"Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w siedzibie Apart lub na stronie internetowej Apart (§ 10.3 Regulaminu)

Numer wpisu: 4257
Data wyroku: 2012-12-18
MplusP Ltd. w Sopocie
"Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrywania jakiejkolwiek reklamacji, w przypadku, gdy Państwo nie uiścili opłat transportowych, bądź nie są w stanie dostarczyć pełnej dokumentacji potwierdzajacej zawartość przesyłki (lista zawartości, rachunki zakupu zawartości, zdjęcia zawartości)"

Numer wpisu: 4256
Data wyroku: 2012-08-02
Monika Agata Bohdanowicz - BMM INVEST
"Nieodebranie sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do naprawy, zgodnie z art.180 k.c. w związku z art. 60 k.c., Autoryzowany Serwis Nokia potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony"

Numer wpisu: 4255
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
"Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym firmy Domo-System oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu"

Numer wpisu: 4254
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
"Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4253
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
"Reklamacji nie podlegają (...) produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne"

Numer wpisu: 4252
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"61 zł - Opłata przyłączeniowa za ponowne podłączenie po rozwiązaniu umowy"

Numer wpisu: 4251
Data wyroku: 2012-10-29
FOODCARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie
"Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4250
Data wyroku: 2012-08-07
Electro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie
"W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do ELECTRO.pl. Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce"

Numer wpisu: 4249
Data wyroku: 2012-10-25
Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu w sklepach (...) oraz na stronie internetowej (...)"

Numer wpisu: 4248
Data wyroku: 2012-10-25
Piotr i Paweł S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu"

Numer wpisu: 4247
Data wyroku: 2012-04-23
"Telefonia Dialog" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
"[...] W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane [...]"

Numer wpisu: 4246
Data wyroku: 2012-03-29
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla siedziby Student Travel s.c."

Numer wpisu: 4245
Data wyroku: 2012-04-02
Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. w Warszawie
"W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp. z o.o., w tym m.in. z powodu (...), Klientowi nalicza się karę umowną, zależną od dnia rezygnacji:
a) 50 PLN do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku wyjazdów sanatoryjnych
100 PLN do 35 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku wyjazdów, których koszt nie przekracza 2 500 PLN
500 PLN do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku pozostałych wyjazdów
b) do 20% ceny imprezy w terminie od 34 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
c) do 40% ceny imprezy w terminie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
d) do 75% ceny imprezy w terminie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
e) do 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji złożonej w dniu rozpoczęcia imprezy, niezależnie od przyczyn"

Numer wpisu: 4244
Data wyroku: 2012-09-28
Promo Direct sp. z o.o. w Warszawie
"Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora promocji"

Numer wpisu: 4243
Data wyroku: 2012-07-31
Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
"W przypadku rozwiązania Umowy lub zerwania Umowy Abonentowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat"

Numer wpisu: 4242
Data wyroku: 2012-10-26
Domo-System Bożena i Zbigniew Lisowscy spółka jawna w Lublinie
"Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT)"

Numer wpisu: 4241
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia oraz zwrot przesyłki, gdy zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym"

Numer wpisu: 4240
Data wyroku: 2012-07-03
Paweł Gułaś - VENE Point
"Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy"

Numer wpisu: 4239
Data wyroku: 2012-11-09
Robert Majkusiak
"Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu"

Numer wpisu: 4238
Data wyroku: 2012-10-10
Galeria Malta sp. z o.o. w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebiscycie"

Numer wpisu: 4237
Data wyroku: 2012-10-30
Bartłomiej Beszter, Dominik Filipiak, Katarzyna Sołtysik - PerhapsMe spółka cywilna
"PerhapsMe zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji"

Numer wpisu: 4236
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"Nie dostarczenie rachunku / faktury lub innego dokumentu nie zwalnia Abonenta z obowiązku wnoszenia stałej Opłaty Abonamentowej wynikającej z zawartej Umowy i w terminie przewidzianym w Umowie"

Numer wpisu: 4235
Data wyroku: 2012-10-10
Agencja Reklamowa Dum Dum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za usługi pocztowe"

Numer wpisu: 4234
Data wyroku: 2012-10-10
Agencja Reklamowa Dum Dum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za usługi kurierskie"

Numer wpisu: 4233
Data wyroku: 2012-10-10
Agencja Reklamowa Dum Dum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4232
Data wyroku: 2012-06-11
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres
"Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki"

Numer wpisu: 4231
Data wyroku: 2012-06-11
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres
"Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji"

Numer wpisu: 4230
Data wyroku: 2012-11-09
Hala Wola sp. z o.o. w Warszawie
"Przedstawiony w katalogu asortyment nagród może ulegać zmianom. Hala Wola zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionej nagrody inną o podobnej wartości lub wycofania poszczególnych nagród z katalogu"

Numer wpisu: 4229
Data wyroku: 2012-11-09
Hala Wola sp. z o.o. w Warszawie
"Wartość nagród wyrażona w punktach podana w Katalogu, w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie w okresie obowiązywania Katalogu"

Numer wpisu: 4228
Data wyroku: 2010-12-01
Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
"Bank nie odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie rozliczeń pieniężnych"

Numer wpisu: 4227
Data wyroku: 2012-07-12
Ford Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Firma Ford nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie lub produktów przedstawionych na naszej stronie, obejmujących między innymi szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z użytkowania lub pozbawienia możliwości użytkowania, danych, lub zysków, zarówno w związku z nie wykorzystaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, zaniedbaniem lub innym niedozwolonym postępowaniem wynikającym z wykorzystywania strony lub związanego z wykorzystywaniem strony"

Numer wpisu: 4226
Data wyroku: 2012-09-10
Iwona Monika Żołądź - SIS SIGURI SINNERGASIA z siedzibą w Miejscowości Wągrowiec
"Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Jedyne koszty związane z tym procesem to koszty firmy przewozowej kurier lub Poczta Polska, które pokrywa Nabywca w obie strony"