16.04.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w marcu 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu marcu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 4399
Data wyroku: 2011-12-06
Tomasz Rabski - eGlobal
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego"

Numer wpisu: 4398
Data wyroku: 2012-01-26
Paweł Gułaś
"6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 4397
Data wyroku: 2011-11-10
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościwo-Kredytowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrześni
"Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 500,00 zł do 2.000,00 zł: 30 zł"

Numer wpisu: 4396
Data wyroku: 2012-02-16
Jacek Krogulec
"Zwracany w trybie opisanym w § 23 regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep LazienkoMANIA.pl tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu"

Numer wpisu: 4395
Data wyroku: 2013-01-16
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Bogdanka" w Bogdance
"Opłata za wysłanie monitu do kredytobiorcy - 10 zł"

Numer wpisu: 4394
Data wyroku: 2013-01-16
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Bogdanka" w Bogdance
"Opłata za wysłanie monitu do poręczyciela - 10 zł"

Numer wpisu: 4393
Data wyroku: 2012-12-11
Michał Kudła - Kudkov Michał Kudła w Lublinie
ust. 8 lit. c "Serwis nie bierze odpowiedzialności za (...) niezrealizowane Przesyłki z przyczyn technicznych np. z powodu nieprawidłowego funkcjonowania serwisu"

Numer wpisu: 4392
Data wyroku: 2012-12-11
Michał Kudła - Kudkov Michał Kudła w Lublinie
w ust. 8 lit. f "Serwis nie bierze odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym dotyczącym Przesyłki lub jej nieprawidłowe zapakowanie oraz zabezpieczenie. Jednocześnie zwalnia to serwis z odpowiedzialności za uszkodzenia lub niedostarczenie przesyłki"

Numer wpisu: 4391
Data wyroku: 2012-12-11
Michał Kudła - Kudkov Michał Kudła w Lublinie
w ust. 8 lit a "Serwis nie bierze odpowiedzialności za (...) utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu związane ze zgubieniem, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki"

Numer wpisu: 4390
Data wyroku: 2012-12-11
Michał Kudła - Kudkov Michał Kudła w Lublinie
w ust. 2 "Epaczuszka dołoży wszelkich starań, aby prawidłowo przekazywać Zlecenia do Przewoźnika, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania ze strony internetowej"

Numer wpisu: 4389
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany układu oferty programowej, zmiany liczby i rodzaju programów oraz zmiany kanałów reemitowanych bez konieczności zmiany lub wypowiedzenia umowy"

Numer wpisu: 4388
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"Zmiana wysokości abonamentu wynikająca ze zmian taryf oraz inflacji nie wymaga zmiany umowy"

Numer wpisu: 4387
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"30 zł-Opłata za ponowne podłączenie Pakietu Podstawowego po odłączeniu"

Numer wpisu: 4386
Data wyroku: 2012-11-21
Danuta Wybraniec - F.H.U. Danko Danuta Wybraniec z siedzibą w Łodzi
"W przypadku uznania reklamacji, Sklep dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar, na koszt Sklepu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Opłatę za przekaz pocztowy ponosi Klient"

Numer wpisu: 4385
Data wyroku: 2012-11-07
Dariusz Żółkiewicz - Firma Handlowo-Usługowa Mi Dariusz Żółkiewicz w Szczecinie
"Nie ponosimy odpowiedzialności za zaginięcia paczek nadanych POCZTĄ POLSKĄ"

Numer wpisu: 4384
Data wyroku: 2012-07-26
Jerzy Kmieć - Agencja Asekuracji i Ochrony "CENTRUM" w Gliwicach
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Sądem właściwym dla powyższych spraw jest sąd w Gliwicach"

Numer wpisu: 4383
Data wyroku: 2013-01-21
Mariusz Major
"Wszelkie pisemne oświadczenia lub wezwania wysłane na adres drugiej strony listem poleconym a nie odebrane przez stronę, uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia awizowania"

Numer wpisu: 4382
Data wyroku: 2013-01-21
Mariusz Major
"Abonent nie może udostępniać innym osobom sygnału internetowego. Złamanie tego zakazu spowoduje: (...) obowiązek zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 4000 zł"

Numer wpisu: 4381
Data wyroku: 2013-01-21
Mariusz Major
"Ograniczenie lub zawieszenie Usług, o którym mowa w pkt 3 nie zwalnia Abonenta z terminowego uiszczania abonamentu"

Numer wpisu: 4380
Data wyroku: 2013-01-21
Mariusz Major
"W przypadku opóźnienia płatności przez Abonenta, Operator ma prawo (...) obciążyć Abonenta opłatą administracyjną z tytułu dochodzenia zaległych opłat, określoną w Cenniku Usług". "Opłata administracyjna - opłata windykacyjna za przekazanie ściągania należności do zewnętrznych firm windykacyjnych -123,00"

Numer wpisu: 4379
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) zaniechania Poczty Polskiej (...) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych"

Numer wpisu: 4378
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie (...)"

Numer wpisu: 4377
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstałe z winy producenta"

Numer wpisu: 4376
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (...) Poczty Polskiej (...) w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych"

Numer wpisu: 4375
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) zaniechania dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych"

Numer wpisu: 4374
Data wyroku: 2012-12-07
Tagomago spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (...) dostawców Internetu, w tym za opóźnienia lub błędy przekazywaniu danych"

Numer wpisu: 4373
Data wyroku: 2012-01-17
Czesława Orłowska - "Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska" w Warszawie
"Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody"

Numer wpisu: 4372
Data wyroku: 2012-11-29
Magdalena Stańczak - "STAŃCZAK MAGDALENA Firma Handlowo-Usługowa Stańczak" w Skoczowie
"Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający najbliżej miejsca działalności Sprzedawcy - to jest w Cieszynie..."

Numer wpisu: 4371
Data wyroku: 2012-11-29
Magdalena Stańczak - "STAŃCZAK MAGDALENA Firma Handlowo-Usługowa Stańczak" w Skoczowie
"Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odsełania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. Przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty"

Numer wpisu: 4370
Data wyroku: 2012-11-29
B2B Online sp. z o.o. we Wrocławiu
"Ze względu na swoje dobre imię firma dąży do polubownego rozwiązania spraw spornych. W przypadku gdy nie ma możliwości rozwiązania spraw spornych na tej drodze spory powstałe rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby firmy"

Numer wpisu: 4369
Data wyroku: 2012-11-29
B2B Online sp. z o.o. we Wrocławiu
"Wszelkie koszty związane z odstąpieniem od umowy, a w szczególności koszty przesyłki ponosi Klient..."

Numer wpisu: 4368
Data wyroku: 2012-11-29
Henryk Ciecierski - Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe TAMED GROUP w Olsztynie
"Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciagu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt Tamed.pl (zamówienie powyżej 399 zł), zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki..."

Numer wpisu: 4367
Data wyroku: 2012-11-29
Henryk Ciecierski - Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe TAMED GROUP w Olsztynie
"Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego"

Numer wpisu: 4366
Data wyroku: 2012-11-29
Henryk Ciecierski - Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe TAMED GROUP w Olsztynie
"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej tamed.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń..."

Numer wpisu: 4365
Data wyroku: 2012-11-26
Piotr Nanowski
"W powyższej sytuacji nie zwracamy kosztów dostawy oraz zwrotu towaru"

Numer wpisu: 4364
Data wyroku: 2012-03-26
"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Abonent nie ma prawa wypowiedzenia umowy w okresie, o którym mowa w ust.1"

Numer wpisu: 4363
Data wyroku: 2013-01-07
"Servcom" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie
"Bez względu na przyczynę rozwiązania Umowy opłata aktywacyjna, jaką poniósł Abonent, nie podlega zwrotowi, gdyż dotyczy ona kosztów poniesionych przez SERVCOM Sp. z o.o. w związku z doprowadzeniem instalacji do lokalu wskazanego przez Abonenta i zakończenie tej instalacji jednym Gniazdem Abonenckim. Opłata ta jest opłatą jednorazową i nie stanowi kaucji oraz nie ma charakteru zwrotnego"

Numer wpisu: 4362
Data wyroku: 2013-01-07
"Servcom" Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie
"Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom SERVCOM Sp. z o.o. lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego sieci SERV-NET, Gniazda Abonenckiego i Urządzenia, zainstalowanych w lokalu, w którym urządzenia te się znajdują pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowych z winy Abonenta"

 

Numer wpisu: 4361
Data wyroku: 2012-07-26
Michał Szczygłowski - "SPIDERNET" Michał Szczygłowski w Częstochowie
"Odpowiedzialność operatora wobec Abonenta na podstawie umowy w danym Okresie Rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia, jakie na podstawie Umowy Operator otrzymał od Abonenta w tym Okresie Rozliczeniowym"

Numer wpisu: 4360
Data wyroku: 2012-07-26
Michał Szczygłowski - "SPIDERNET" Michał Szczygłowski w Częstochowie
"Jeżeli zawieszenie Usług nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Abonenta, nie zwalnia to Abonenta z obowiązku zapłaty Opłat Abonamentowych za okres zawieszenia"

Numer wpisu: 4359
Data wyroku: 2012-07-26
Michał Szczygłowski - "SPIDERNET" Michał Szczygłowski w Częstochowie
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści"

Numer wpisu: 4358
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w niniejszej umowie większej, niż 30 (trzydzieści dni), strona zobowiązana do sprzedaży zachowując prawo do odstąpienia od umowy oraz do innych przysługujących jej roszczeń z tego tytułu, wynikających z niniejszej umowy może przerwać roboty budowlane dotyczące wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego bez powiadomienia o tym strony zobowiązanej do kupna"

Numer wpisu: 4357
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...) b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzania protokołu - w przypadkach gdy usunięcie wad nie będzie zależało jedynie od strony zobowiązanej do sprzedaży, a od osób trzecich, bądź też, gdy wada będzie na tyle skomplikowana, iż nie będzie możliwe usunięcie jej w terminie podanym w wyżej wymienionym punkcie"

Numer wpisu: 4356
Data wyroku: 2012-12-19
SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie
"Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lecz nie dłużej niż o 100 (sto) dni w przypadku: opóźnienia płatności wymaganych niniejszą umową przez stronę zobowiązaną do kupna, innych przyczyn leżących po stronie zobowiązanej do kupna uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie"

Numer wpisu: 4355
Data wyroku: 2013-01-22
Katarzyna Nowak
"Sklep ekodizajn.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej lub poczty"

Numer wpisu: 4354
Data wyroku: 2013-01-23
Agnieszka Piechowska-Suszek, Małgorzata Zielińska - Fazan
"19. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 4353
Data wyroku: 2013-01-22
Joanna Dziedzic
"a) od momentu wysłania produktów firma kawyswiata.eu - Joanna Dziedzic nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczaniu wysłanych produktów"

Numer wpisu: 4352
Data wyroku: 2012-06-15
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres
"Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać stanowiący podstawę reklamacji protokół spisany przez "Odbiorcę" w obecności "Zleceniodawcy", w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki"

Numer wpisu: 4351
Data wyroku: 2012-12-19
Media Contact spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej
"W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora"

Numer wpisu: 4350
Data wyroku: 2012-10-25
Sylwia Bargielska
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym"

Numer wpisu: 4349
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub po jego zakończeniu zgodnie z § 11 pkt 1 dojdzie do zawarcia umowy między zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

Numer wpisu: 4348
Data wyroku: 2013-01-22
Maria Węgrzyniak - Szczepkowska
"Nie ponosimy odpowiedzialności za czas dostarczenia paczek wysłanych Pocztą Polską. Protokół szkody oraz odmowa przyjęcia przesyłki, jest koniecznym warunkiem w dochodzeniu odszkodowania od Poczty Polskiej w przypadku zniszczenia towaru w czasie transportu"

Numer wpisu: 4347
Data wyroku: 2012-11-16
Karolina Kałuziak - Karolina Kałuziak City Invest Nieruchomości w Zielonej Górze
"W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia" (§ 4 ust. 4 zd. 3 )"

Numer wpisu: 4346
Data wyroku: 2012-10-25
IPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4345
Data wyroku: 2012-10-25
IPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zamian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Podstronie Konkursowej"

Numer wpisu: 4344
Data wyroku: 2012-10-25
IPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego"

Numer wpisu: 4343
Data wyroku: 2012-10-25
IPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4342
Data wyroku: 2012-12-04
"Dwiepaczki" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
"Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Dwiepaczki"

Numer wpisu: 4341
Data wyroku: 2012-12-04
"Dwiepaczki" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
"W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Dwiepaczki z tytułu wykonania usługi"

Numer wpisu: 4340
Data wyroku: 2012-11-26
Katarzyna Rycharska
"Firma "Pack4you" nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom (...) bądź osobom trzecim, także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba że szkody te powstały na skutek winy umyślnej firmy "Pack4you" "

Numer wpisu: 4339
Data wyroku: 2012-11-26
Katarzyna Rycharska
"Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy Pack4you"

Numer wpisu: 4338
Data wyroku: 2012-11-26
Katarzyna Rycharska
"Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji"

Numer wpisu: 4337
Data wyroku: 2012-11-29
Lidia Rasztawicka
"Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki telefonu komórkowego czy oprogramowania"

Numer wpisu: 4336
Data wyroku: 2012-11-29
Lidia Rasztawicka
"Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby nagród, o które jeden Uczestnik Konkursu może zabiegać zgodnie z niniejszym Regulaminem"

Numer wpisu: 4335
Data wyroku: 2013-01-18
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie
"Spółdzielnia zastrzega, że określony termin może ulec zmianie w przypadkach zaistnienia zdarzeń nieznanych w dacie podpisania umowy"

Numer wpisu: 4334
Data wyroku: 2012-12-19
Monika Skowrońska Iwan
"Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny"

Numer wpisu: 4333
Data wyroku: 2012-12-19
Monika Skowrońska Iwan
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu"

 Numer wpisu: 4332
Data wyroku: 2012-12-19
Monika Skowrońska Iwan
"Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wykazu nagród bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników Konkursu"