31.05.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w kwietniu 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu kwietniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.


Numer wpisu: 4589
Data wyroku: 2012-03-15
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu
"W przypadku rezygnacji z nauki na uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego, Student jest zobowiązany do zapłaty opłaty, której wysokość jest uzależniona od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia roku akademickiego:
- powyżej 30 dni - 50% wysokości półrocznego czesnego,
- od 30 do 15 dni - 70% wysokości półrocznego czesnego,
- od 14 do 1 dnia - 90% wysokości półrocznego czesnego"

Numer wpisu: 4588
Data wyroku: 2012-03-15
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu
"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: (...) d) Student działa w sposób niegodny"

Numer wpisu: 4587
Data wyroku: 2012-03-15
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu
"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Student zalega z płatnościami z tytułu jakichkolwiek opłat lub odsetek ustawowych za zwłokę z tytułu nieterminowego ich wnoszenia (...)"

Numer wpisu: 4586
Data wyroku: 2012-03-15
Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu
"W przypadku rezygnacji z kontynuowania nauki na uczelni po terminie, o którym w ustępie 1, Student jest zobowiązany do zapłaty Uczelni opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie (...)"

Numer wpisu: 4585
Data wyroku: 2013-01-28
Beata Kuć-Koziołek
"Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. (...) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"

Numer wpisu: 4584
Data wyroku: 2013-02-25
Katarzyna Wachel
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z pracy Poczty Polskiej i związane z tym upadki zwierząt podczas wysyłki"

Numer wpisu: 4583
Data wyroku: 2013-03-07
PromoDirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i jakość usług świadczonych przez podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie"

Numer wpisu: 4582
Data wyroku: 2012-11-26
Krzysztof Nagieł, Margerita Rybicka
"Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym Music Center s.c. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia roztrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Music Center s.c."

Numer wpisu: 4581
Data wyroku: 2013-01-18
Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
"Dostawca usług nie odpowiada za brak dostępu do sieci Internet lub jego nienależytą jakość powstałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług"

Numer wpisu: 4580
Data wyroku: 2013-01-18
Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. j. w Szczecinie
"Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"

Numer wpisu: 4579
Data wyroku: 2013-02-28
Tetra Pak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród w Konkursie, w sytuacji gdy poziom wykonanych zadań konkursowych, w ocenie Komisji Konkursowej, nie będzie dostatecznie wysoki"

Numer wpisu: 4578
Data wyroku: 2013-02-01
Voice Net sp. z o.o. w Rzeszowie
"W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane"

Numer wpisu: 4577
Data wyroku: 2013-02-28
Paweł Krzyk
"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową"

Numer wpisu: 4576
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
"Wszelkie sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Firmy"

Numer wpisu: 4575
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za : (...) jakiekolwiek zmiany w Serwisie dokonane przez osoby nieuprawnione do dokonywania tych zmian"

Numer wpisu: 4574
Data wyroku: 2013-03-15
Krzysztof Orlikowski
"W przypadku nieterminowego regulowania płatności Sklep.blueorb.pl zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki"

Numer wpisu: 4573
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (...) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w zryczałtowanej wysokości 2,5% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

Numer wpisu: 4572
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, jeżeli dokonał transakcji z klientem wskazanym przez Agencję w czasie trwania umowy"

Numer wpisu: 4571
Data wyroku: 2013-02-05
Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie
"W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

Numer wpisu: 4570
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
"Na części elektroniczne nie ma reklamacji i zwrotów"

Numer wpisu: 4569
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie"

Numer wpisu: 4568
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński -CZESCIDOAMERYKANOW.PL
"Zwrotowi nie podlegają części źle zamówione przez klienta"

Numer wpisu: 4567
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński -CZESCIDOAMERYKANOW.PL
"W przypadku wady jawnej, którą możesz zauważyć od razu po otrzymaniu towaru, powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres biuro@czescidoamerykanow.pl nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy"

Numer wpisu: 4566
Data wyroku: 2013-03-06
Leszek Stoiński
"Jeżeli stwierdzisz, że towar który zakupiłeś posiada wadę ukrytą powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres biuro@czescidoamerykanow.pl nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy"

Numer wpisu: 4565
Data wyroku: 2012-12-14
Czesław Sikorski - "Art-Bud" w Wodzisławiu Śląskim
"Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin"

Numer wpisu: 4564
Data wyroku: 2012-12-14
Czesław Sikorski - "Art-Bud" w Wodzisławiu Śląskim
"Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń" "

Numer wpisu: 4563
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 12 Prawa i obowiązki Kupujących wynikające z niniejszych Umów mogą zostać przeniesione na osobę trzecią ("Nowy Kupujący") wyłącznie na podstawie umowy cesji, której stronami będą Kupujący, Spółka i Nowy Kupujący. Strony zastrzegają formę aktu notarialnego dla umowy cesji. Cesja może zostać dokonana wyłącznie przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Budynku. W przypadku przeniesienia na Nowego Kupującego praw i obowiązków Kupujących wynikających z niniejszych Umów, Kupujący zobowiązują się do pokrycia kosztów administracyjnych cesji, dokonując w tym celu zapłaty na rzecz Spółki kwoty 5.000.00 zł (pięciu tysięcy złotych) brutto przed zawarciem umowy cesji. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie płatna na rachunek bankowy Spółki wskazany powyżej"

Numer wpisu: 4562
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 10 - Kupujący zobowiązują się, że wszelkie oświadczenia objęte § 7 i § 8 tego aktu notarialnego zostaną przez nich złożone w Umowie Przyrzeczonej odpowiednio w odniesieniu do Lokalu, jak również, że w odniesieniu do Lokalu w Umowie Przyrzeczonej udzielą wszelkich pełnomocnictw powołanych w § 7 i § 8 tego aktu, z zakresem określonym również w § 9. Kupujący zobowiązują się ponadto do złożenia tych oświadczeń i udzielenia pełnomocnictw w odniesieniu do udziału we własności Garażu w sytuacji, gdy zawarcie Umowy Sprzedaży nie nastąpi przez Spółkę działającą jako pełnomocnik Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę"

Numer wpisu: 4561
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 9 ust. 1 - Kupujący oświadczają nadto, że w ramach wszelkich udzielonych tymże aktem pełnomocnictw - stosownie do treści art. 108 Kodeksu Cywilnego - pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w ich imieniu, może też reprezentować wszystkie strony czynności prawnej, a ponadto, że - stosownie do treści art. 106 Kodeksu Cywilnego - może udzielać dalszych pełnomocnictw"

Numer wpisu: 4560
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 8 ust. 4 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży) udzielają Spółce pełnomocnictw, do ustanowienia lub zmiany wcześniej ustanowionych służebności lub praw użytkowania, na prawach objętych księgą wieczystą Kw nr WA2M/00373536/2. na warunkach według uznania pełnomocnika. Kupujący nie będą wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu ustanowienia lub zmiany takich służebności gruntowych lub praw użytkowania a nie z tytułu podłączenia nieruchomości sąsiednich do Infrastruktury technicznej wybudowanej przez Spółkę lub dla Spółki oraz ustanowienia na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości sąsiednich ograniczonych praw rzeczowych"

Numer wpisu: 4559
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 8 ust. 2 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pelnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży) udzielają Spółce pełnomocnictwa do reprezentowania ich w toku wszelkich postępowań (w tym w szczególności postępowań administracyjnych) dotyczących realizacji Inwestycji oraz uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Kupujący nie będą wnosić jakichkolwiek roszczeń z tytułu toczących się prac budowlanych i postępowań, jak również zobowiązują się nie korzystać ze środków prawnych służących kwestionowaniu wydanych decyzji ( w tym w szczególności odwołań, zażaleń, skarg o wznowienie postępowania itp.)

Numer wpisu: 4558
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 8 ust. 1 - Kupujący wyrażają zgodę na:
1.1 kontynuowanie przez Spółkę na Nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr WA2M/00373536/2 Inwestycji, prowadzonej na podstawie ostatecznych decyzji oraz zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów co do prowadzonej budowy, wznoszonych budynków oraz postępowań administracyjnych oraz zobowiązują się nie korzystać ze środków prawnych służących kwestionowaniu wydanych decyzji (w tym w szczególności odwołań, zażaleń, skarg o wznowienie postępowania itp.). (...)"

Numer wpisu: 4557
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 7 ust. 3 - Kupujący oświadczają, że w wypadku takich zmian udziału w Nieruchomości Wspólnej pokryją koszty sądowe związane z ujawnieniem nowej wysokości udziałów w księgach wieczystych. Ponadto Kupujący zobowiązują się, przed podpisaniem Umowy Sprzedaży uiścić, na żądanie Spółki zaliczkę na pokrycie kosztów sądowych związanych ze zmianą wysokości udziału w Nieruchomości Wspólnej, jeżeli przed zawarciem tej umowy zaistnieje prawdopodobieństwo konieczności poniesienia tych kosztów"

Numer wpisu: 4556
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 7 ust.2 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży) oświadczają, że w sytuacji, w której będą zbywać udział we własności Garażu, a w chwili zbycia w budynkach na Nieruchomości nie zostanie ustanowiona odrębna własność wszystkich lokali, podejmą wszelkie działania zmierzające do tego, aby pełnomocnictwa o treści określonej powyżej zostały udzielone Spółce przez nabywców udziału we własności Garażu"

Numer wpisu: 4555
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 7 ust. 1 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży) oświadczają, że:
1.1. na wypadek zmiany łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych położonych w budynkach na Nieruchomości, na skutek prowadzonej przez Spółkę Inwestycji bądź na skutek rozbudowy tych budynków, ewentualnie ustalenia wysokości udziałów w Nieruchomości Wspólnej po uzyskaniu wypisów z kartoteki lokali uwzględniających powierzchnię wszystkich lokali wydzielanych z przedmiotowych budynków realizowanych przez Spółkę w kolejnych etapach Inwestycji, wyrażają zgodę na odpowiednią zmianę udziału w Nieruchomości Wspólnej, związanego z udziałem we własności Garażu i pozostałymi lokalami w tym zakresie udzielają Spółce pełnomocnictw, do dokonania zmiany udziału w Nieruchomości Wspólnej - na warunkach według uznania Spółki, z tym, że nowa wyskość tego udziału zostanie określona zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o własności lokali,
1.2.: wobec powyższego - stosownie do treści art. 101 Kodeksu Cywilnego - z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, który powstanie, to jest zawarciem Umowy Sprzedaży i pod warunkiem zaistnienia następujących przyczyn: zapłaty całej ceny, przejścia prawa do współposiadania i korzystania z Garażu oraz wydania Miejsc Postojowych do wyłącznego korzystania, zrzekają się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa oraz postanawiają, iż nie wygaśnie ono w przypadku ich śmierci lub rozwiązania Spółki"

Numer wpisu: 4554
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 6 ust. 4 - Kupujący oświadczają, że wyrażają zgodę na przyjęty umową zawartą pomiedzy Spółką a Wspólnotą Mieszkaniową z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) sposób administrowania Garażem i udzielają Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa, do reprezentowania ich - jako współwłaścicieli Garażu - na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej i wykonywania prawa głosu - na warunkach według uznania pełnomocnika, zaś pełnomocnictwo to wejdzie w życie z dniem nabycia przez Kupujących udziału we własności Garażu wraz z prawami z nim związanymi"

Numer wpisu: 4553
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 6 ust. 3 - Jednocześnie Kupujący oświadczają, iż w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej stosownie do treści art. 101 Kodeksu Cywilnego, pod warunkiem zaistnienia następujących przyczyn: zapłaty całej Ceny, przejścia prawa do współposiadania i korzystania z Garażu oraz wydania Miejsc Postojowych do wyłącznego korzystania Kupującym, to jest w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, zrzekają się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa oraz postanawiają, iż nie wygaśnie ono w przypadku ich śmierci lub rozwiązania Spółki, przy czym Spółka będzie uprawniona, aby w Umowie Sprzedaży złożyć oświadczenie, iż nastąpiło spełnienie się tych warunków"

Numer wpisu: 4552
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 6 ust. 2 - Kupujący udzielają Spółce pełnomocnictwa, pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, do zawarcia w ich imieniu umowy o podział do korzystania z Garażu, przy czym w ramach powyższego umocowania Spółka będzie uprawniona do wskazania Kupującym, w drodze umowy o podział do korzystania z miejsca postojowego numer 289 oraz miejsca postojowego numer 290, na poziomie -1 Garażu oraz do złożenia w ich imieniu w Umowie Sprzedaży oświadczenia, iż wyrażają oni zgodę na podział do korzystania z Garażu oraz na wskazywanie przez Spółkę kolejnym nabywcom lokali, w drodze umów z nabywcami udziałów w Garażu, konkretnie oznaczonych miejsc postojowych i boksów na jednoślady zgodnie z tymże sposobem korzystania i nie będą wnosić z tego tytułu do Spółki żadnych roszczeń, przy czym Strony oświadczają również, iż wyrażają zgodę na ujawnienie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Garażu tego podziału do korzystania"

Numer wpisu: 4551
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 6 ust. 1 - Kupujący udzielają Spółce pełnomocnictwa, do zawarcia w Ich imieniu umowy Sprzedaży, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym akcie"

Numer wpisu: 4550
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 22 - Kupujący zobowiązują się opłacać zaliczki na poczet kosztów opisanych powyżej w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca z góry, poczynając od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów. Spółka ma także prawo żądania zapłaty zaległości z tytułu opłat wskazanych w zdaniu poprzednim przed podpisaniem Umowy Przyrzeczonej i Umowy Sprzedaży. Spółka ma także prawo żądania zapłaty zaliczki na poczet kosztów wskazanych w zdaniu pierwszym przed wydaniem (odbiorem) Przedmiotów Umów w kwocie odpowiadającej okresowi do dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej i Umowy Sprzedaży"

Numer wpisu: 4549
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 20 - Kupujący zobowiązują się od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów w tym od wydania zastępczego w przypadku wskazanym powyżej, do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną, przypadającą na części wspólne Budynku, w szczególności: wydatków na remonty i bieżącą konserwację, opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, itp. w części dotyczącej Nieruchomości Wspólnej, opłat za windę, ubezpieczenia, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatków i innych danin publicznoprawnych, wydatków na utrzymanie porządku i czystości, kosztów ochrony budynku i recepcji, kosztów działania zarządcy i administratora budynku itp. oraz kosztów eksploatacyjnych dotyczących Przedmiotów Umów, w tym w szczególności opłat za dostawy mediów i usuwanie nieczystości. Począwszy od Dnia Odbioru, Kupujący ponoszą również ryzyko uszkodzenia Przedmiotów Umów"

Numer wpisu: 4548
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 8 - Kupujący upoważniają Spółkę do dokonania takich zmian w zakresie Budynku, jakie wynikać będą z przepisów prawa lub uwarunkowań technicznych, a których wprowadzenie może zostać nakazane przez organy administracji publicznej, lub których wprowadzenie z innych przyczyn będzie konieczne, o ile zmiany te nie będą oznaczać zasadniczej zmiany warunków niniejszych Umów (...)"

Numer wpisu: 4547
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do powstania po stronie Spółki odpowiedzialności odszkodowawczej"

Numer wpisu: 4546
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może ulec opóźnieniu z następujących przyczyn potwierdzonych wpisem do dziennika budowy: (i) zdarzeń mających charakter siły wyższej (w tym także anomalii pogodowych) uniemożliwiających lub wstrzymujących prowadzenie prac budowlanych - w takim przypadku termin zakończenia budowy Budynku ulegnie przesunięciu o okres odpowiadający okresowi występowania tych przeszkód (...)"

Numer wpisu: 4545
Data wyroku: 2011-09-30
Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie
"§ 5 ust. 1 (...) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego projekt Budynku i jego otoczenia może podlegać korektom"

Numer wpisu: 4544
Data wyroku: 2013-01-09
Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska z siedzibą w Poznaniu
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu w sklepach wymienionych w załączniku (...) oraz na stronie internetowej (...)"

Numer wpisu: 4543
Data wyroku: 2013-01-29
"Domus Vini" Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie
"Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków"

Numer wpisu: 4542
Data wyroku: 2013-01-09
Sobiesław Zasada Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a SZW, dotyczących świadczenia usług przez SZW, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SZW"

Numer wpisu: 4541
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Numer wpisu: 4540
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Numer wpisu: 4539
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego"

Numer wpisu: 4538
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 4537
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród"

Numer wpisu: 4536
Data wyroku: 2013-02-12
Jacek Śliwiński
"Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 4535
Data wyroku: 2013-02-12
Jacek Śliwiński
"Jeżeli zgłoszona reklamacja nie spełnia wymogów o których mowa w pkt 10 działu "Odszkodowania i reklamacje", Zleceniobiorca informuje o tym niezwłocznie Zleceniodawcę na piśmie (w ciągu maksymalnie 48 godzin) oraz telefonicznie (w ciągu maksymalnie 24 godzin), wzywając do uzupełnienia wskazanych w wezwaniu braków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia"

Numer wpisu: 4534
Data wyroku: 2013-02-12
Jacek Śliwiński
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 4533
Data wyroku: 2013-02-12
Jacek Śliwiński
"Strony ustalają, że naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1 następuje przez zapłatę kary umownej. Wysokość tej kary strony ustalają na kwotę maksymalnie 200,00 zł"

Numer wpisu: 4532
Data wyroku: 2012-12-19
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Nike" z siedzibą w Warszawie
"Informacja o zmianie "tabeli opłat i prowizji" podawana jest do wiadomości członków przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez kasę"

Numer wpisu: 4531
Data wyroku: 2012-03-16
COE TELEINFORMATYKA Sp. z o.o. w Łodzi
"W okresie zawieszenia świadczenia usługi pobiera się opłaty określone w umowie (...)"

Numer wpisu: 4530
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Numer wpisu: 4529
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród jak również opóźnienia lub niedoręczenia nagrody"

Numer wpisu: 4528
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za działanie osób trzecich"

Numer wpisu: 4527
Data wyroku: 2013-02-08
Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów"

Numer wpisu: 4526
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) funkcjonowanie sprzętu telefonicznego (...)"

Numer wpisu: 4525
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) działalność osób trzecich"

Numer wpisu: 4524
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez serwer pocztowy uznaje się za dostarczone"

Numer wpisu: 4523
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Realizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu nagrody"

Numer wpisu: 4522
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) usługi kurierskie (...)"

Numer wpisu: 4521
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowość doręczenia przez właściwych operatorów (...) listów (...) kierowanych do (...) Uczestników"

Numer wpisu: 4520
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie (...) przez właściwych operatorów (...) listów (...) kierowanych do (...) Uczestników"

Numer wpisu: 4519
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie"

Numer wpisu: 4518
Data wyroku: 2013-02-19
Rabbit Action Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w związku z Konkursem jest ograniczona do wartości przyznanej nagrody"

Numer wpisu: 4517
Data wyroku: 2013-01-25
Dorota Kołpak
"Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Kwota zwracana klientowi na konto to kwota za towar. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeżeli klient zwracając towar korzystał z promocji "Wysyłka za darmo" to w dokumencie korygującym zostanie doliczony koszt wysyłki wg obowiązującego cennika kosztów wysyłki. Kwota zwrotu na konto zostanie pomniejszona o koszty wysyłki"

Numer wpisu: 4516
Data wyroku: 2013-01-29
"Domus Vini" Jarosław Nowak, Ganew Akos Istvan spółka jawna z siedzibą w Krakowie
"Zespół Sklepu Domus Vini Sp. j. dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistoścą. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów (w tym rocznika) i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta"

Numer wpisu: 4515
Data wyroku: 2013-03-06
Marcin Ożóg
"W przypadku przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż jeden dzień, Abonentowi przysługuje uprawnienie do zwrotu opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za usługę"

Numer wpisu: 4514
Data wyroku: 2013-03-04
Mariola Jasek
"Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4513
Data wyroku: 2012-10-09
Urszula Rosa - Urszula Rosa Firma Handlowo-Usługowa "Kropla"
"Kropla nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do klienta, jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 4512
Data wyroku: 2012-10-09
Urszula Rosa - Urszula Rosa Firma Handlowo-Usługowa "Kropla"
"Kropla nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek, gdy: (...) - Zawartość rzeczywista przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną"

Numer wpisu: 4511
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o.
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"

Numer wpisu: 4510
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o. w Warszawie
"Od chwili złożenia zamówienia do 72 godzin od wpłaty środków na konto Sklepu, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zażądać zmiany danych umieszczonych na fakturze. Anulowanie zamówienia po tym terminie, może skutkować naliczeniem przez Sklep opłaty w wysokości 5% wartości zamówienia, na pokrycie kosztów poniesionych przez Sklep w związku z obsługą zamówienia. Na powyższą opłatę zostanie wystawiony paragon lub faktura VAT"

Numer wpisu: 4509
Data wyroku: 2013-03-06
Newcastle sp. z o.o. w Warszawie
"Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru"

Numer wpisu: 4508
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura
"Podstawą reklamacji u Przewoźnika jest stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze dostarczającym przesyłkę"

Numer wpisu: 4507
Data wyroku: 2012-08-30
Piotr Łukasiak - Piotr Łukasiak Peter Wild&Partners z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez system SMS (...)"

Numer wpisu: 4506
Data wyroku: 2013-02-20
Mariusz Żendzian
"Warunkiem jest odesłanie na koszt Kupującego nienaruszonych produktów. Reklamacji nie podlega towar otwarty, rozfoliowany lub noszący jakiekolwiek ślady użycia"

Numer wpisu: 4505
Data wyroku: 2012-12-11
Ostmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrzeszowie
"W przypadku przerwy w dostępie do usługi nie wynikającej z winy użytkownika, a trwającej dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, przysługuje obniżenie opłaty o 1/30 opłaty miesięcznej za każdą pełną dobę między zgłoszeniem a usunięciem awarii"

Numer wpisu: 4504
Data wyroku: 2013-01-04
Adam Drąg i Barbara Oleśków - OK TOURS s.c.
"W ramach realizacji imprezy OK TOURS sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu i na stronie internetowej"

Numer wpisu: 4503
Data wyroku: 2013-01-04
Adam Drąg i Barbara Oleśków - OK TOURS s.c.
"OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany rozkladu jazdy autokaru i rozkładu lotów"

Numer wpisu: 4502
Data wyroku: 2012-07-27
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji (...)"

Numer wpisu: 4501
Data wyroku: 2012-07-27
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS (...)."

Numer wpisu: 4500
Data wyroku: 2012-12-11
Helena Hierasimowicz-Bednarz
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między apteką internetową, a jej klientami, jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Apteki"

Numer wpisu: 4499
Data wyroku: 2012-12-11
Helena Hierasimowicz-Bednarz
"Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia"

Numer wpisu: 4498
Data wyroku: 2012-06-04
Dariusz Hoffman
"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 4497
Data wyroku: 2012-06-04
Dariusz Hoffman
"Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko DAREX USŁUGI"

Numer wpisu: 4496
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura
"Operator zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu z 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na stronie głównej)"

Numer wpisu: 4495
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura - Microstudio
"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy waga (faktyczna lub objętościowa) była niezgodna z zadeklarowaną"

Numer wpisu: 4494
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura - Microstudio
"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy nie nastąpiły one z ich winy (wówczas koszty usługi nie podlegają zwrotowi (w tym usług dodatkowych)"

Numer wpisu: 4493
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związane z utratą, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki"

Numer wpisu: 4492
Data wyroku: 2013-01-09
Michał Szczechura
"Serwis tanikurier.com nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony)"

Numer wpisu: 4491
Data wyroku: 2013-01-10
Maciej Sołkiewicz, Maciej Obarski - Samnet s.c. Maciej Sołkiewicz i Maciej Obarski z siedzibą w Suchedniowie
"Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas Abonament zostanie obniżony (...) o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej sześć godzin braku sygnału)"

Numer wpisu: 4490
Data wyroku: 2013-03-06
Tomasz Olech
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem (...) wyłącznie z winy osób trzecich"

Numer wpisu: 4489
Data wyroku: 2012-05-30
Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku
"Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest zgodnie z art. 34 kpc w zw. z art. 454 kc Sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku świadczenia na rachunek bankowy sprzedającego będzie to Sąd właściwy dla miasta Opalenica, bowiem rachunek bankowy, na który zgodnie z umową Kupujący zobowiązany jest uiścić kwotę znajduje się w BZ WBK SA o/Opalenica"

Numer wpisu: 4488
Data wyroku: 2012-05-30
Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku
"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego strony zgodnie postanawiają, że wynikająca z umowy cena promocyjna towaru w kwocie 1 PLN lub wyższej cenie promocyjnej wzrośnie do wysokości wskazanej w cenniku Sprzedającego"

Numer wpisu: 4458
Data wyroku: 2012-02-14
Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot - Apteka Prywatna J. Łaszkiewicz & B. Mamrot w Zgierzu
"Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki"

Numer wpisu: 4457
Data wyroku: 2013-02-14
Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot - Apteka Prywatna J. Łaszkiewicz & B. Mamrot w Zgierzu
"Apteka zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia"

Numer wpisu: 4456
Data wyroku: 2012-02-14
Joanna Łaszkiewicz, Barbara Mamrot - Apteka Prywatna J. Łaszkiewicz & B. Mamrot w Zgierzu
"Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień [...] z danymi budzącymi wątpliwości"

Numer wpisu: 4455
Data wyroku: 2013-02-01
Dariusz Skibiński
"Po odesłaniu przez Klienta towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy do klienta oraz inne koszty, które wykazała firma, związane z dostarczeniem i obsługą towaru"

Numer wpisu: 4454
Data wyroku: 2013-02-01
Dariusz Skibiński
"a) Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że publikowane opisy produktów nie zawierają nieścisłości lub błędów. Mogą one wynikać wyłącznie z niezamierzonych przyczyn i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń"

Numer wpisu: 4453
Data wyroku: 2013-02-15
Kupiec sp. z o.o. w Paprotni
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z innej ważnej przyczyny"

Numer wpisu: 4452
Data wyroku: 2013-02-01
Kupiec sp. z o.o. w Paprotni
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4451
Data wyroku: 2013-02-06
Tomasz Zaniewski
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę"

Numer wpisu: 4450
Data wyroku: 2013-02-06
Tomasz Zaniewski
"Zdjęcia i opisy produktów mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji"

Numer wpisu: 4449
Data wyroku: 2012-02-29
Spółka 2a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i partnerzy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie
"W wypadku roszczeń Abonenta niezależnie od ich przedmiotu i podstawy, odpowiedzialność finansowa Operatora jest ograniczona do maksymalnej wysokości niewykorzystanego abonamentu"

Numer wpisu: 4448
Data wyroku: 2012-02-29
Spółka 2a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i partnerzy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie
"Abonent nie ma prawa domagać się zwrotu części abonamentu za okres od daty rozwiązania umowy do końca okresu obrachunkowego w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu obrachunkowego"

Numer wpisu: 4447
Data wyroku: 2013-02-20
Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach
"Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie MOUNT sp. z o.o. lub na stronie internetowej (...)"

Numer wpisu: 4446
Data wyroku: 2013-02-20
Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach
"Mount sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu"

Numer wpisu: 4445
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług Operatora w szczególności wynikających z (...)" (§ 11 pkt 1 regulaminu)

Numer wpisu: 4444
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
"Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Operatora, chyba że postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej" (§ 12 pkt 8 regulaminu)

Numer wpisu: 4443
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
"Zmiana regulaminu nie stanowi zmiany warunków umowy" (§ 12 pkt 7 regulaminu)

Numer wpisu: 4442
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
"W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta lub osoby trzecie, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Operatora przez Abonenta włącznie z utratą zysków z działalnosci przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych i niepieniężnych, nawet jeśli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód" (§ 11 pkt 2 regulaminu)

Numer wpisu: 4441
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu
"W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m-cy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni (dwumiesięcznym) przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i umowy" (§ 10 pkt 8 regulaminu)

Numer wpisu: 4440
Data wyroku: 2013-01-28
"SpeedTEL" spó