15.06.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w maju 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu maju 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 4783
Data wyroku: 2012-02-29
Sebastian Wasilewski - IT COMPUTERS z siedzibą w miejscowości Bystra
"Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesioną przez niego stratę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści (...)"

Numer wpisu: 4782
Data wyroku: 2012-02-29
Sebastian Wasilewski - IT COMPUTERS z siedzibą w miejscowości Bystra
"Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Sieci oraz Sieci Użytkowników, w przypadku powtarzającego się z dużą częstotliwością przeciążenia Sieci"

Numer wpisu: 4781
Data wyroku: 2012-02-29
Sebastian Wasilewski - IT COMPUTERS z siedzibą w miejscowości Bystra
"Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika. O zmianie Cennika Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przez datą jego obowiązywania"

Numer wpisu: 4780
Data wyroku: 2012-02-29
Sebastian Wasilewski - IT COMPUTERS z siedzibą w miejscowości Bystra
"Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie jest traktowana jako zmiana warunków Umowy. O zmianie regulaminu Abonent zostanie powiadomiony w okresie minimum 30 dni przed datą jego obowiązywania"

Numer wpisu: 4779
Data wyroku: 2013-01-11
Tomasz Baczyński
"SK-TB ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działalności osób trzecich"

Numer wpisu: 4778
Data wyroku: 2013-01-11
Tomasz Baczyński
"SK-TB nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności"

Numer wpisu: 4777
Data wyroku: 2012-11-26
Sebastian Białkowski
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łączy innych operatorów (...)"

Numer wpisu: 4776
Data wyroku: 2012-11-26
Sebastian Białkowski
" W przypadku, gdy przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenie jakości Usług są spowodowane awarią sieci, której usunięcie pozostaje w gestii Operatora i trwają dłużej niż trzy następujące po sobie dni od daty zgłoszenia przez Abonenta, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług lub pogorszenia jakości Usług (...)"

Numer wpisu: 4775
Data wyroku: 2013-01-21
Piotr Kryściński - Firma Handlowo - Usługowa "SPEC" Piotr Kryściński
"Właściciel sklepu internetowego Centrum Ogrzewania zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin"

 

Numer wpisu: 4774
Data wyroku: 2013-03-07
Jakub Kidawa
"Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione pierwotnie za wysłanie przesyłki"

Numer wpisu: 4773
Data wyroku: 2012-12-28
Paweł Płatek
"Sklep internetowy ArtDecor gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zamówienia do klienta"

Numer wpisu: 4772
Data wyroku: 2012-09-28
Grażyna Grzymisławska - Wojciak
"Sprzedający będzie dążył do polubownego rozwiązania wszelkich ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć w związku z realizowaną przez sklep działalnością, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej instancją rozstrzygającą będzie rzeczowo właściwy sąd z siedzibą w Poznaniu"

Numer wpisu: 4771
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa technicznych nieprawidłowości w transmisji komunikatów w czasie danej edycji Konkursu będących efektem zdarzeń, których nie można było przewidzieć (...)"

Numer wpisu: 4770
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

Numer wpisu: 4769
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

Numer wpisu: 4768
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu (...)"

Numer wpisu: 4767
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

Numer wpisu: 4766
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczą (...)"

Numer wpisu: 4765
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zawieszenia (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

Numer wpisu: 4764
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

Numer wpisu: 4763
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) odwołania Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu"

Numer wpisu: 4762
Data wyroku: 2013-03-26
Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
"Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość (...) przerwania (...) Konkursu w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

Numer wpisu: 4761
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczęgnościowo - Kredytowa im. Św. Jana z Kęt w Rumi
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)."

Numer wpisu: 4760
Data wyroku: 2012-11-26
Joanna Prokopowicz
"Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych / transportowych jest spisanie przy udziale pracowników Sklepu Internetowego narzędziowy.com (w przypadku odbioru towaru przez klienta z magazynu sprzedawcy) lub pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Szkodowego" szczegółowo opisującego uszkodzenia i przesłanie go wraz ze zgłoszeniem reklamacji"

Numer wpisu: 4759
Data wyroku: 2012-11-20
Stanisław Bojsza - "SPORTIMUS" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
"SPORTIMUS.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską"

Numer wpisu: 4758
Data wyroku: 2012-11-20
Stanisław Bojsza - "SPORTIMUS" z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim
"W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)"

Numer wpisu: 4757
Data wyroku: 2013-02-15
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenia protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane"

Numer wpisu: 4756
Data wyroku: 2013-02-15
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Apteka Cefarm nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 4755
Data wyroku: 2013-02-15
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Apteki Cefarm"

Numer wpisu: 4754
Data wyroku: 2013-04-05
Zbigniew Juraszewski - Gradlent Usługi Archiwistyczne Zbigniew Juraszewski w Bydgoszczy
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego"

Numer wpisu: 4753
Data wyroku: 2012-04-27
Zakątek Zdrowia A. Czech J. Wąsikowski spółka jawna w Łodzi
"Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane [...] przez sąd właściwy dla miejsa siedziby właściciela witryny "Zakątek Zdrowia" "

Numer wpisu: 4752
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
"Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupna-sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby firmy Power SP.J"

Numer wpisu: 4751
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
"Mimo dołożenia wszelkich starań, Sklep nie gwarantuje, że przedstawione zdjęcia i opisy nie zawierają błędów. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu i rzeczywistym wyglądzie nie może być podstawą roszczeń Kupującego"

Numer wpisu: 4750
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
"8. Niedopełnienie któregokolwiek warunku dotyczącego zwrotu towaru skutkować będzie odmową przyjęcia przesyłki przez Sklep i uznaniem nieskuteczności odstąpienia od umowy"

Numer wpisu: 4749
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
"6. Przed odesłaniem produktu należy o tym fakcie poinformować Sklep i uzyskać numer RMA dla zwrotu. Niniejszy numer musi być trwale naniesiony na zewnątrz paczki"

Numer wpisu: 4748
Data wyroku: 2012-04-11
Power Paweł Gorczyca Marek Gołosiński Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie
"Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej"

Numer wpisu: 4747
Data wyroku: 2012-07-27
Dariusz Furgoł - WP-RAT Dariusz Furgoł w Katowicach
"18. Sklep Wędkarska Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie"

Numer wpisu: 4746
Data wyroku: 2012-10-30
Janusz Nawrocki
"W ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu zamówionego towaru (w nienaruszonym stanie), po wcześniejszym uzgodnieniu z nami (przesyłkę Zamawiający odsyła na swój koszt). Podstawą do reklamacji jest faktura potwierdzająca zakupy w sklepie produktu podlegającego reklamacji"

 

Numer wpisu: 4745
Data wyroku: 2013-02-19
VINIFERA Sp. z o.o w Warszawie
"W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu szkodowego", który jest dostępny u kuriera"

Numer wpisu: 4744
Data wyroku: 2012-09-28
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie
"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu"

Numer wpisu: 4743
Data wyroku: 2013-02-25
DERKOM s.j. Dariusz Klimczuk w Zamościu
"W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres korespondencyjny będzie uznana za skutecznie doręczoną ze wszystkimi konsekwencjami dla Abonenta"

Numer wpisu: 4742
Data wyroku: 2013-05-28
R-STONE LOGISTICS PRESTIGE sp. k. w Krakowie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miasta Krakowa"

Numer wpisu: 4741
Data wyroku: 2013-02-25
I. Dyląg Allegro sp. j. w Krakowie
"Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Nabywca może zrezygnować w całości ze złożonego zamówienia do momentu jego wysłania. Zamówienia już zapłacone: jeżeli Nabywca zrezygnuje z takiego zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, sklep potrąca od zwróconej kwoty prowizje bankowe związane z tym zamówieniem. Zwrot następuje wyłącznie przelewem na koncie bankowym. Zmiany w zamówieniu i rezygnacja z zamówienia możliwe są jedynie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta"

Numer wpisu: 4740
Data wyroku: 2013-03-06
Beata Gmurczyk
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechaniczych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki"

Numer wpisu: 4739
Data wyroku: 2013-03-06
Beata Gmurczyk
"Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich"

Numer wpisu: 4738
Data wyroku: 2012-12-28
Jadwiga Księżyk
"Spory wynikające z Umowy i Regulaminu rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy NJ Jadwiga Księżyk"

Numer wpisu: 4737
Data wyroku: 2013-02-13
Jerzy Szostak
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej"

Numer wpisu: 4736
Data wyroku: 2013-02-13
Jerzy Szostak
"Royaltastes.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy firmy kurierskiej"

Numer wpisu: 4735
Data wyroku: 2013-02-13
Jerzy Szostak
"Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Zamawiający"

Numer wpisu: 4734
Data wyroku: 2013-01-25
Cezary Warchoł
"Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane."

Numer wpisu: 4733
Data wyroku: 2013-01-25
Dorota Kossowska
"Kraina Filcu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki"

Numer wpisu: 4732
Data wyroku: 2012-06-04
Dariusz Hoffman
"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialnści, o której mowa w pkt. 1 jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały (...) wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg lub inne nieprzewidziane, niezależne od DAREX USŁUGI zdarzenia"

Numer wpisu: 4731
Data wyroku: 2013-02-25
Wydawnictwo "Zielona Sowa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4730
Data wyroku: 2013-01-25
Izabela Rechul
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 4729
Data wyroku: 2013-03-18
Kamil Trojanowski - KUBA Usługi Transportowe
"KUBA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do zleceniodawcy jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 4728
Data wyroku: 2013-01-28
Daniel Brzeziński
"Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie,..."

Numer wpisu: 4727
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
"Studio Avalon Sp. J. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców"

Numer wpisu: 4726
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
"Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki"

Numer wpisu: 4725
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Studio Avalon Sp. J. Reklamacje nie spełniające podane procedury nie będą uwzględniane"

Numer wpisu: 4724
Data wyroku: 2013-03-28
Studio Avalon sp. j. W.Skrobiński, L.Borowicz z siedzibą w Olsztynie
"Studio Avalon Sp. J. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu"

Numer wpisu: 4723
Data wyroku: 2012-09-28
Melior sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Regulamin określa zasady zakupów w sklepie papierA4.pl, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 4722
Data wyroku: 2012-09-28
Zofia Drohomirecka
"2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu"

Numer wpisu: 4721
Data wyroku: 2013-02-28
Maciej Zubilewicz
"Firma Matsu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu rcMATSU w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji"

Numer wpisu: 4720
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy"

Numer wpisu: 4719
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę"

Numer wpisu: 4718
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Towar foliowany musi być zwrócony w (...) nienaruszonym opakowaniu"

Numer wpisu: 4717
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym (...) opakowaniu"

 

Numer wpisu: 4716
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"(...) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (...)"

Numer wpisu: 4715
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu (...)"

Numer wpisu: 4714
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (...) włamania do sieci (...)"

Numer wpisu: 4713
Data wyroku: 2012-12-11
Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu
"Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych"

Numer wpisu: 4712
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) zmiany nagród w Konkursie (...)" (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

Numer wpisu: 4711
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) ważne przyczyny ekonomiczne (...)" (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

Numer wpisu: 4710
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) skrócenie okresu trwania Konkursu (...)" (§ 9 ust.2 regulaminu)"

Numer wpisu: 4709
Data wyroku: 2013-02-25
MDI sp. z o.o. w Krakowie
"Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: (...) ważne przyczyny (...) marketingowe (...) " (§ 9 ust. 2 regulaminu)"

Numer wpisu: 4708
Data wyroku: 2013-01-10
Tomasz Kuczyński
"3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej)"

Numer wpisu: 4707
Data wyroku: 2013-01-10
Tomasz Kuczyński
"5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia"

Numer wpisu: 4706
Data wyroku: 2012-12-11
Krystyna Zawidniak
"W przypadku choćby jednokrotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 Usługodawca zapłaci Usługodawcy cenę... stanowiącą koszt urządzenia filtrującego z pominięciem rabatu, o którym mowa w § 4 ust.1"

Numer wpisu: 4705
Data wyroku: 2012-12-11
Krystyna Zawidniak
"Pierwsza wymiana wkładu filtrującego nastąpi po okresie … miesięcy od zakończenia wykonywania usługi budowlanej o której mowa w § 1 ust. 1. Kolejne wymiany wkładów filtrujących odbywać się będą w … miesięcznych odstępach czasu, aż do upływu okresu, o którym mowa z § 4 ust. 2" zgodnie z którym "usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania okresowej wymiany wkładów filtrujących zakupionych u usługodawcy, korzystając przy tym z usługi montażu wkładów wykonanej przez usługodawcę przez okres ... lat"

Numer wpisu: 4704
Data wyroku: 2012-02-10
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego:
a) oprocentowania lokat międzybankowych (stawek WIBID/WIBOR)
b) rentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,
c) zmiany stóp procentowych NBP
oraz w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów"

Numer wpisu: 4703
Data wyroku: 2013-01-31
PBMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
"PBDruk nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich"

Numer wpisu: 4702
Data wyroku: 2011-04-29
Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
"Pożyczkobiorca może spłacić całość Łącznego zobowiązania przed terminem ustalonym w Umowie pożyczki. W takim przypadku Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do pomniejszenia jego niespłaconego Łącznego zobowiązania wobec Pożyczkodawcy o kwotę oprocentowania liczonego za okres przypadający po spłacie pożyczki. Pożyczkodawca rozliczy się z tego tytułu z Pożyczkobiorcą w terminie 14 dni od dnia dokonania spłaty przez Pożyczkobiorcę. Obniżenie dotyczy wyłącznie oprocentowania, nie dotyczy Składki ubezpieczeniowej oraz Opłaty za obsługę pożyczki w domu"

Numer wpisu: 4701
Data wyroku: 2011-04-19
Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
"Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Poltur Polska" (pkt IX 5. Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Numer wpisu: 4700
Data wyroku: 2011-04-19
Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
"Strony ograniczają odpowiedzialność odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turytycznej względem każdego Klienta, który podpisał umowę" (pkt VIII.11 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Numer wpisu: 4699
Data wyroku: 2011-04-19
Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
"Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę" (pkt VI.5 zd. 2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Numer wpisu: 4698
Data wyroku: 2011-04-19
Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze
"W przypadku określonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokościach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą imprezy, e) 80% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 100% wartości imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (pkt VI.2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)

Numer wpisu: 4697
Data wyroku: 2013-03-25
Klub Piłkarski Legia Warszawa S S.A. z siedzibą w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Warszawie"

Numer wpisu: 4696
Data wyroku: 2012-12-27
Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"
"Firma Wieczor-Net nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zwartych w terminali abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do sieci Wieczor-Net"

Numer wpisu: 4695
Data wyroku: 2012-12-27
Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"
"W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy Firma Wieczor-Net i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń"

Numer wpisu: 4694
Data wyroku: 2012-12-27
Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"
"Firma Wieczor-Net uprawniona jest do scedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z umowy, Regulaminu i Cennika na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując umowę"

Numer wpisu: 4693
Data wyroku: 2013-02-12
COE Teleinformatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"W przypadku naruszenia przez Abonenta obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 5.1 lit. b), e), f), j), Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary umownej w wysokości 1000,00 zł"

Numer wpisu: 4692
Data wyroku: 2013-02-12
COE Teleinformatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"Za niewykonanie lub nienależyte usług Operator ponosi względem Abonenta odpowiedzialność w granicach rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści"

Numer wpisu: 4691
Data wyroku: 2012-01-17
Czesława Orłowska - "Raytan Tour Biuro Podróży Czesława Orłowska" w Warszawie
"W przypadku rezygnacji przez klienta z uczestnictwa Organizator będzie pobierał opłaty w następującej wysokości:
20% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
50% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 15 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
70% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 3 dnia włącznie przed terminem wyjazdu
90% ceny - przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia wyjazdu"

Numer wpisu: 4690
Data wyroku: 2013-03-12
Dorota Zych-Dąbrowska - A-Z Decor z siedzibą w Nadarzynie
"W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru"

Numer wpisu: 4689
Data wyroku: 2013-02-20
Beata Stachnik
"W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres animalcare.pl wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Animalcare.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"

Numer wpisu: 4688
Data wyroku: 2013-02-25
Kamila Kosk
"Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy przedłuża się z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej"

 

Numer wpisu: 4687
Data wyroku: 2012-03-07
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
"Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny być zwrócone na każde jego żądanie"

Numer wpisu: 4686
Data wyroku: 2013-02-28
Bronisław Dudek
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń..."

Numer wpisu: 4685
Data wyroku: 2013-04-02
Eteria S.A. we Wrocławiu
"Eteria ma prawo żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonamenta kary umownej w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 8 w wysokości 5000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób (...)"

Numer wpisu: 4684
Data wyroku: 2013-02-20
Wojciech Kuc
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres Erbel Cosmetics na koszt Kupującego"

Numer wpisu: 4683
Data wyroku: 2013-02-20
Wojciech Kuc
"Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie"

Numer wpisu: 4682
Data wyroku: 2012-06-04
Dariusz Hoffman
"DAREX USŁUGI nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli: (...) c) zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym/Zleceniu transportowym"

Numer wpisu: 4681
Data wyroku: 2012-05-22
Maria Słabińska
"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w wysokości 2% ceny sprzedaży (słownie: dwa procent) + 23% VAT"

Numer wpisu: 4680
Data wyroku: 2012-02-02
"Goodyear Dunlop Tires Polska" sp. z o.o. w Warszawie
"Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia ponoszone przez uczestników w związku z Akcją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 4679
Data wyroku: 2013-01-28
Katarzyna Dobrzelecka
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 4678
Data wyroku: 2012-11-21
Danuta Wybraniec - F.H.U. Danko Danuta Wybraniec z siedzibą w Łodzi
"Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby F.H.U. Danko"

Numer wpisu: 4677
Data wyroku: 2013-02-25
Monika Kowalewska, Przemysław Kowalewski
"Wszystkie koszty dodatkowe wynikłe w związku z dostawą, zwrotem i przelewami obciążają Zamawiającego"

Numer wpisu: 4676
Data wyroku: 2011-12-29
Zakątek Zdrowia A.Czech J. Wąsikowski Spółka jawna z siedzibą w Łodzi
"Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny "Zakątek Zdrowia" określonych w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny i w dowolnym czasie"

Numer wpisu: 4675
Data wyroku: 2012-03-02
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient nie może zwiększać swojego Zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy, niezwłocznie zwraca Kartę Główną wraz z Kartami Dodatkowymi lub niszczy w sposób uniemożliwiający dalsze ich używanie (...)"

Numer wpisu: 4674
Data wyroku: 2012-03-02
Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy (...) w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w razie a) (...); b) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień umowy (...)"

Numer wpisu: 4673
Data wyroku: 2013-02-15
Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) wszelkie (...) działania osób trzecich"

Numer wpisu: 4672
Data wyroku: 2013-02-15
Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za (...) usługi (...) kurierskie"

Numer wpisu: 4671
Data wyroku: 2013-02-15
Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za usługi pocztowe (...)"

Numer wpisu: 4670
Data wyroku: 2013-02-15
Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego (...)"

Numer wpisu: 4669
Data wyroku: 2012-05-08
Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu
"Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadacza, w lokalach Banku w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych"

Numer wpisu: 4668
Data wyroku: 2012-12-28
Marek Żurek
"Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu"

Numer wpisu: 4667
Data wyroku: 2011-12-08
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie
"Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych"

Numer wpisu: 4666
Data wyroku: 2011-12-08
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie
"Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody wywoływane niezawinionym przez Przedsiębiorstwo brakiem wody na ujęciu"

Numer wpisu: 4665
Data wyroku: 2013-03-15
Urszula Kopczyńska
"Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłki wynikłe z winy spedytora"

Numer wpisu: 4664
Data wyroku: 2013-03-15
Urszula Kopczyńska
"Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep forART.pl koszt dostawy również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu"

Numer wpisu: 4663
Data wyroku: 2013-02-15
Monston spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Monston zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w każdym czasie"

Numer wpisu: 4662
Data wyroku: 2013-02-15
Monston spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Mając na uwadze charakter świadczonej przez Monston Usługi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Monston za:
- prawidłowość, aktualność oraz przydatność dla wybranego przez użytkownika celu informacji o pojeździe mechanicznym zawartych w raporcie wygenerowanym w serwisie Easyvin.pl oraz poniesione w związku z powyższym przez użytkownika jakiejkolwiek szkody,
- niemożność wygenerowania raportu w serwisie Easyvin.pl lub brak możliwości odczytania raportu w serwisie Easyvin.pl z powodu błędów w transmisji danych lub awarii sieci teleinformatycznych bądź sieci telekomunikacyjnych operatorów telekomunikacyjnych za pośrednictwem, których Monston świadczy usługi,
- szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu Easyvin.pl"

Numer wpisu: 4661
Data wyroku: 2013-03-15
Monika Rząca-Łączkowska
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu: (...) siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć w szczególności wszelkie (...) strajki (...) lub inne nieprzewidziane, niezależne od Przewoźnika zdarzenia"

Numer wpisu: 4660
Data wyroku: 2013-03-15
Monika Rząca-Łączkowska
"Odszkodowanie wypłacane będzie wedlug wartości rzeczy netto bez podatku VAT"

Numer wpisu: 4659
Data wyroku: 2013-03-26
"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Keratronik nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do danych Abonenta przez osoby trzecie, dysponujące loginem Abonenta"

 

Numer wpisu: 4658
Data wyroku: 2013-03-26
"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Abonent nie ma prawa dochodzenia odszkodowania w części przewyższającej odszkodowanie obliczone zgodnie z ust. 3-6"

Numer wpisu: 4657
Data wyroku: 2013-03-26
"