07.08.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w lipcu 2013 r.


           Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lipcu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

 

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5065
Data wyroku: 2013-03-21
Bartłomiej Ledwiński
"Zespół serwisu www.lzl.sklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość"

Numer wpisu: 5064
Data wyroku: 2013-05-16
Mariusz Ciesielski i Arkadiusz Lisowski
"Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor nie informując o tym sprzedawcy."

Numer wpisu: 5063
Data wyroku: 2013-04-15
Oristo Meble sp. z o.o. w Lubawie
"W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie"

Numer wpisu: 5062
Data wyroku: 2013-04-15
Oristo Meble sp. z o.o. w Lubawie
"Kupujący może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w www.oristo.pl bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej"

Numer wpisu: 5061
Data wyroku: 2013-04-15
Oristo Meble sp. z o.o. w Lubawie
"Błędne wskazana na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"

Numer wpisu: 5060
Data wyroku: 2013-03-28
Jarosław Szczotka
"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczane na stronie internetowej Sklepu opisy i zdjęcia produktów były zgodne ze stanem faktycznym Sprzedawca nie gwarantuje, że nie zawierają one błędów i braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń"

Numer wpisu: 5059
Data wyroku: 2013-03-28
Jarosław Szczotka
"Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i działalności Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby firmy"

Numer wpisu: 5058
Data wyroku: 2013-03-28
Andrzej Ćwiklik
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towarów opłaconych za pobraniem przez koszt wysyłki rozumiemy również koszt prowizji za pobranie pieniędzy przez Pocztę lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 5057
Data wyroku: 2013-03-28
Ewa Michalska
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 5056
Data wyroku: 2013-03-28
Ewa Michalska
"Wszystkie informacje, opisy i dane techniczne pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów i dystrybutorów. Pomimo zachowania bardzo dużej staranności przy ich uzupełnianiu mogą wystąpić drobne błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec sklepu domele.pl"

Numer wpisu: 5055
Data wyroku: 2013-04-18
Piotr Czeczelewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ADA FH w Białej Podlaskiej
"Sklep zabawki-dla-dzieci.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę"

Numer wpisu: 5054
Data wyroku: 2013-04-18
Piotr Czeczelewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ADA FH w Białej Podlaskiej
"Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"

Numer wpisu: 5053
Data wyroku: 2013-04-11
E PLUS M sp. z o.o. w Starej Iwicznej
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską"

 

Numer wpisu: 5053
Data wyroku: 2013-04-11
E PLUS M sp. z o.o. w Starej Iwicznej
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską"

Numer wpisu: 5052
Data wyroku: 2013-05-20
G4 Garage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
"Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 5051
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zwrócić Urządzenie Abonenckie Dostawcy Usług w stanie nie gorszym niż wynikającym z normalnej eksploatacji, dostarczając go na własny koszt do Biura Obsługi Abonenta. W przypadku uchybienia temu terminowi bądź dostarczenia Urządzenia Abonenckiego uszkodzonego Abonent zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w formie kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. Jeżeli wysokość szkody Dostawcy Usługi przewyższa wysokość kary umownej, Dostawcy Usługi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej"

Numer wpisu: 5050
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"Abonent zobowiązuje się do zwrotu kosztów pocztowych, ponoszonych przez Dostawcę Usługi z tytułu wezwań do zapłaty"

Numer wpisu: 5049
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"W przypadku zalegania przez Abonenta z zapłatą opłat abonamentowych lub ich części za 2 okresy rozliczeniowe Dostawca Usług jest uprawniony do odłączenia Abonentowi usługi i rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia"

Numer wpisu: 5048
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"30 zł - opłata za ponowną aktywację usługi zawieszonej z powodu opóźnienia Abonenta z opłatą całości lub części opłat abonamentowych, aktywacyjnych lub innych opłat określonych w Cenniku"

Numer wpisu: 5047
Data wyroku: 2012-07-17
Jacek Jurczewski, Zbigniew Skibiński, Janina Kamieńska, Andrzej Osuchowski - Zakład Elektroniki "ISKO" s.c w Żyrardowie
"6 zł - opłata za powiadomienie Abonenta o zaległościach"

Numer wpisu: 5046
Data wyroku: 2013-04-11
Beata Pawlikowska
"W przypadku odstąpienia od umowy z jakichkolwiek przyczyn Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu faktycznie poniesionych przez BT kosztów z tytułu realizacji umowy. W przypadku wycieczki jednodniowej należy pokryć koszty manipulacyjne w wysokości 50 złotych"

Numer wpisu: 5045
Data wyroku: 2013-04-11
Beata Pawlikowska
"BT zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej w każdym czasie, jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione albo niebezpieczne z przyczyn niezależnych, z powodu siły wyższej, działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego. W takim wypadku pracownik BT zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu oferty zastępczej lub zwrotu wpłaconych należności bez potrąceń. Zamawiającemu nie przysługuje odszkodowanie"

Numer wpisu: 5044
Data wyroku: 2013-04-11
Beata Pawlikowska
"Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy turystycznej w miejscu ich powstania."

Numer wpisu: 5043
Data wyroku: 2013-04-11
Beata Pawlikowska
"BT nie odpowiada za bagaż Uczestnika okradziony, zniszczony lub zaginiony w trakcie trwania imprezy turystycznej"

Numer wpisu: 5042
Data wyroku: 2012-12-20
Joanna Szymeczko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Josephine Salon Sukni Ślubnych i Wieczorowych w Krakowie
"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zgubienia paczki przez firmę przewozową"

Numer wpisu: 5041
Data wyroku: 2012-12-20
Joanna Szymeczko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Josephine Salon Sukni Ślubnych i Wieczorowych w Krakowie
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5040
Data wyroku: 2012-12-20
Joanna Szymeczko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Josephine Salon Sukni Ślubnych i Wieczorowych w Krakowie
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę zysków lub koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym"

Numer wpisu: 5039
Data wyroku: 2012-12-20
Joanna Szymeczko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Josephine Salon Sukni Ślubnych i Wieczorowych w Krakowie
"Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia"

Numer wpisu: 5038
Data wyroku: 2013-04-15
Awacom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
"AWACOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług internetowych"

Numer wpisu: 5037
Data wyroku: 2013-04-15
Awacom Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
"W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust.1, w zakresie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wszelka korespondencja nadana przez AWACOM na dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną"

Numer wpisu: 5036
Data wyroku: 2013-03-28
Jan Kuś
"(...) Hydro-Met P.H.U. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce"

Numer wpisu: 5035
Data wyroku: 2013-04-29
Maciej Ryczko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "PERSPEKTIV"
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu EnduroSport.pl"

Numer wpisu: 5034
Data wyroku: 2011-12-20
Holiday Travel Center Sp. z o.o.
"Opłaty mogą być co jakiś czas dopasowywane do inflacji"

Numer wpisu: 5033
Data wyroku: 2011-12-20
Holiday Travel Center Sp. z o.o.
"Od momentu uzyskania przez Kandydatów "Temporary Holiday Ownership Certyficate", wszelkie roszczenia kierowane będą do właściciela Klubu zgodnie z jurysdykcją"

Numer wpisu: 5032
Data wyroku: 2011-12-20
Holiday Travel Center Sp. z o.o.
"W okresie szczytu sezonu, a szczególnie w okresie wakacji szkolnych rezerwacja może być utrudniona, a w niektórych przypadkach niemożliwa"

Numer wpisu: 5031
Data wyroku: 2011-12-20
Holiday Travel Center Sp. z o.o.
"Wpłata całości wynagrodzenia określonego w rubryce "płatności" Umowy Członkowskiej dokonana w dniu jej zawarcia lub w trakcie 10 najbliższych dni, stanowić będzie nieodwołalne żądanie realizacji tej umowy"

Numer wpisu: 5030
Data wyroku: 2011-12-20
Holiday Travel Center Sp. z o.o.
"W przypadku zalegania przez Kandydatów z w/w opłatami lub ich zaprzestania oraz w przypadku nie dojścia do porozumienia stron odnośnie nowego harmonogramu wpłat, HTC przysługuje prawo odstąpienia od wszelkich zobowiązań i w tym przypadku Kandydaci zobowiązują się do zapłacenia indywidualnie negocjowanego wynagrodzenia określonego w rubryce "płatności" Umowy Członkowskiej, w pozycji "cena negocjowana". Kandydaci gwarantują zapłacenie w/w wynagrodzenia w terminie 3 dni na wezwanie do dobrowolnej zapłaty, a jego uregulowanie nastąpi bez potrzeby dokumentowania poniesionych kosztów"

Numer wpisu: 5029
Data wyroku: 2013-03-04
Jakub Pawlak, Grzegorz Fidziukiewicz - Serwis Konsularny S.C. Fidziukiewicz i Pawlak z siedzibą w Warszawie
"Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych Serwis korzystał z usług innych podmiotów, w szczególności posłańców, kurierów i poczty, nie będących pracownikami Serwisu, za których działania lub zaniechania Serwis nie ponosi odpowiedzialności"

Numer wpisu: 5028
Data wyroku: 2013-03-04
Jakub Pawlak, Grzegorz Fidziukiewicz - Serwis Konsularny S.C. Fidziukiewicz i Pawlak z siedzibą w Warszawie
"Wysokość odszkodowania za szkody nie może przekraczać wysokości opłaty Serwisu za wykonanie usługi"

Numer wpisu: 5027
Data wyroku: 2013-05-20
G4 Garage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu
"Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyemitowania konkursu w terminie i w czasie określonym w pkt II regulaminu z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora"

Numer wpisu: 5026
Data wyroku: 2013-03-27
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
"Ewentualne spory związane z wykładnią i wykonywaniem niniejszej umowy, jak również skutkami jej niewykonania lub nienależytego wykonania będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd powszechny w Poznaniu"

Numer wpisu: 5025
Data wyroku: 2013-03-27
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
"Podstawą wydania Studentowi dokumentów, które zostały przez niego złożone w związku z podjęciem nauki w Uczelni (...) jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni (...)"

Numer wpisu: 5024
Data wyroku: 2012-03-27
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
"W przypadku przekraczającego 60 dni opóźnienia w dokonywaniu opłat za naukę, uczelnia może skreślić Studenta z listy Studentów i tym samym rozwiązać umowę ze studentem o kształcenie bez wypowiedzenia"

 

Numer wpisu: 5023
Data wyroku: 2012-03-27
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
"Wysokość wszystkich opłat ustalana jest za każdy rok akademicki przez Kanclerza Uczelni w drodze decyzji i ogłaszania na tablicy ogłoszeń nie później niż do 31 marca poprzedniego roku akademickiego"

Numer wpisu: 5022
Data wyroku: 2013-04-08
Stokrotka sp. z o.o. w Lublinie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się dostarczaniem nagród (...)"

Numer wpisu: 5021
Data wyroku: 2013-03-25
Jolanta Lesyng
"Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagodzenia"

Numer wpisu: 5020
Data wyroku: 2012-05-28
Media Contact Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
"Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu"

Numer wpisu: 5019
Data wyroku: 2012-07-10
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres w Piasecznie
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (...) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy nadaniu"

Numer wpisu: 5018
Data wyroku: 2012-07-10
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres w Piasecznie
"Oszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania Odbiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5017
Data wyroku: 2012-07-10
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres w Piasecznie
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 5016
Data wyroku: 2012-07-10
Magdalena Bańcer-Kuchta - 4Qexpres w Piasecznie
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, jeśli (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną przy nadaniu"