19.09.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w sierpniu 2013 r.


 Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu sierpniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5228
Data wyroku: 2012-07-31
TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna w Krakowie
"Umowa może być rozwiązana przez Enion z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez odbiorcę (...)"

Numer wpisu: 5227
Data wyroku: 2012-07-31
TAURON DYSTRYBUCJA spółka akcyjna w Krakowie
"Enion jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń spowodowanych: (...) 4.3 prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej)"

Numer wpisu: 5226
Data wyroku: 2013-01-25
Zibi Detal Sp. z o.o. w Warszawie
"Zibi zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym czasie bez podania przyczyny przy zachowaniu odpowiednich form informacji"

Numer wpisu: 5225
Data wyroku: 2011-09-23
Syndyk masy upadłości Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie
"Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego"

Numer wpisu: 5224
Data wyroku: 2012-08-24
Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna w Warszawie
"Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany Pramerica Życie TUiR S.A. adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania"

Numer wpisu: 5223
Data wyroku: 2013-06-21
Małgorzata Ratuszna
"Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania"

Numer wpisu: 5222
Data wyroku: 2013-07-08
Arkadiusz Rejmak
"Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez podmiot doręczający (firma kurierska, Poczta Polska)"

Numer wpisu: 5221
Data wyroku: 2012-08-10
Euro Bank S.A. we Wrocławiu
"Euro Bank S.A. informuje, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych. Całkowite ryzyko z tytułu użytkowania portalu i zlinkowanych z nim stron ponosi wyłącznie Użytkownik"

Numer wpisu: 5220
Data wyroku: 2012-05-07
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
"Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 45 zł"

Numer wpisu: 5219
Data wyroku: 2012-05-07
Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w § 1 ust. 7, Bank podejmie czynności windykacyjne, w następstwie których pobierze opłatę za obsługę nieterminowej spłaty, w wysokości określonej w taryfie opłat i prowizji. Posiadacz karty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za obsługę nieterminowej spłaty nie później niż w kolejnym najbliższym Terminie spłaty Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 6, za okres opóźnienia w spłacie Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty bank nie pobiera odsetek za opóźnienie w spłacie"

Numer wpisu: 5218
Data wyroku: 2013-05-15
Marcin Lipczyński - IQcenter z siedzibą we Wrocławiu
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z (...) innych przyczyn niezależnych od Operatora"

Numer wpisu: 5217
Data wyroku: 2013-05-15
Marcin Lipczyński - IQcenter z siedzibą we Wrocławiu
"W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta"

Numer wpisu: 5216
Data wyroku: 2013-02-15
Dobre Miejsce Sp. z o.o. w Warszawie
"Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako "I wpłata-zaliczka" jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro"

 

Numer wpisu: 5215
Data wyroku: 2012-02-08
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
"Opłata za odstąpienie od umowy-800 zł"

Numer wpisu: 5214
Data wyroku: 2013-05-17
Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Digital Alea nie ponosi odpowiedzialności za (...) opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk (...)"

Numer wpisu: 5213
Data wyroku: 2013-06-05
Radex Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
"Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika"

Numer wpisu: 5212
Data wyroku: 2013-06-14
Jan Krzyszkowski - Optilan w Nowym Sączu
"Po rozwiązaniu umowy, spółka Optilan nie ponosi odpowiedzialności za dane klienta pozostawione przez niego na serwerach"

Numer wpisu: 5211
Data wyroku: 2013-06-14
Jan Krzyszkowski - Optilan w Nowym Sączu
"W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić Optilam kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez Optilan w stosownym wezwaniu do zapłaty"

Numer wpisu: 5210
Data wyroku: 2013-06-18
System Wspomagania Nauczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"SWN nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Aplikacji związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu"

Numer wpisu: 5209
Data wyroku: 2013-06-18
System Wspomagania Nauczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"SWN zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.javiem.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji"

Numer wpisu: 5208
Data wyroku: 2013-06-18
System Wspomagania Nauczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
"Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, SWN nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji"

Numer wpisu: 5207
Data wyroku: 2012-10-15
Jerzy Hodor - Imprint Jerzy Hodor w Rybniku
"W żadnym wypadku Imprint nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Imprint z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze usług"

Numer wpisu: 5206
Data wyroku: 2012-10-15
Jerzy Hodor - Imprint Jerzy Hodor w Rybniku
"Imprint nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika niezależnie od przyczyny, która to spowodowała"

Numer wpisu: 5205
Data wyroku: 2012-10-15
Jerzy Hodor - Imprint Jerzy Hodor w Rybniku
"Imprint nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu"

Numer wpisu: 5204
Data wyroku: 2012-10-15
Jerzy Hodor - Imprint Jerzy Hodor w Rybniku
"Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Imprint na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Imprint"

Numer wpisu: 5203
Data wyroku: 2013-05-14
Agnieszka Żydek
"W wyniku produkcji wielkoseryjnej dopuszcza się tolerancję ilościową do +-5%"

Numer wpisu: 5202
Data wyroku: 2013-05-14
Agnieszka Żydek
"Serwis i administrator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku integracji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów niezależnych od serwisu i administratora"

Numer wpisu: 5201
Data wyroku: 2013-04-10
Wojciech Lewandowski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Import-Export "WOJTEX" w Bydgoszczy
"Drukarnia Internetowa Wojtex ma prawo do anulowania zlecenia bez podania powodu odwołania"

Numer wpisu: 5200
Data wyroku: 2013-04-10
Wojciech Lewandowski - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Import-Export "WOJTEX" w Bydgoszczy
"Reklamacje można złożyć do 2 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana"

Numer wpisu: 5199
Data wyroku: 2013-04-10
Wojciech Lewandowski -Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Import-Export "WOJTEX" w Bydgoszczy
"Drukarnia internetowa Wojtex nie ponosi odpowiedzialności za ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 5198
Data wyroku: 2013-06-17
Robert Rokicki
"Drukarnia Veraprint nie ponosi odpowiedzialności za ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 55 ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 5197
Data wyroku: 2013-06-17
Robert Rokicki
"Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń"

Numer wpisu: 5196
Data wyroku: 2013-03-28
Piotr Kryściński
"Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na konto (...). Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki. W przypadku wysyłki towaru na koszt firmy FHU "SPEC" kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszta wysyłki do klienta oraz koszta związane z przygotowaniem towaru do wysyłki (pakowanie)"

Numer wpisu: 5195
Data wyroku: 2013-04-26
Michał Druszcz MD Water Sports w Zielonce
"Wakeshop.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską DPD"

Numer wpisu: 5194
Data wyroku: 2013-06-20
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Transportowe "WENCEL-TOURIST" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków"

Numer wpisu: 5193
Data wyroku: 2013-04-29
Andrzej Bartoszek - "Agat Biuro Usługowo-Handlowe Andrzej Bartoszek"
"Reklamacje dotyczące bagażu przyjmowane są przez obsługę autokaru wyłącznie w chwili jego wydania"

Numer wpisu: 5192
Data wyroku: 2013-04-29
Andrzej Bartoszek - "Agat Biuro Usługowo-Handlowe Andrzej Bartoszek"
"Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości aktualnej ceny biletu jednokierunkowego na danej linii"

Numer wpisu: 5191
Data wyroku: 2013-04-29
Andrzej Bartoszek - "Agat Biuro Usługowo-Handlowe Andrzej Bartoszek"
"Za rzeczy przewożone poza lukiem bagażowym (bagaż podręczny, dokumenty, biżuteria, gotówka, papiery wartościowe) przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności"

Numer wpisu: 5190
Data wyroku: 2013-04-29
Andrzej Bartoszek - "Agat Biuro Usługowo-Handlowe Andrzej Bartoszek"
"Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub odwołanie kursów powstałe z niezależnych od niego przyczyn (żywioły, decyzje wojsk i policji, odprawy graniczne lub inne)"

Numer wpisu: 5189
Data wyroku: 2013-05-13
Henryk Pabis
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 5188
Data wyroku: 2013-05-08
Jacek Ciba
"Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiazujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy w tym zachowania zagrażającego bezpieczeństwu lub interesom innych Uczestników, Biuro może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym do wydalenia z hotelu lub środka lokomocji włącznie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, autokaru itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiada ich prawny opiekun.W przypadku wyjazdów grupowych osoba zawierająca umowę-zgłoszenie zobowiązuje się dostarczyć listę uczestników, która powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr paszportu"

Numer wpisu: 5187
Data wyroku: 2013-05-08
Jacek Ciba
"Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura"

 

Numer wpisu: 5186
Data wyroku: 2013-04-18
Elżbieta Pałka - Grupa Reklamowa Piksel w Jadownikach
"Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Odpowiedzialność za uszkodzoną przesyłkę ponosi firma zewnętrzna."

Numer wpisu: 5185
Data wyroku: 2013-04-18
Elżbieta Pałka - Grupa Reklamowa Piksel w Jadownikach
"Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5184
Data wyroku: 2013-05-20
Sebastian Trzaska - Przewozy Osobowe SPEEDBUS z siedzibą w Lwówku Śląskim
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na odpoczynek"

Numer wpisu: 5183
Data wyroku: 2013-05-20
Sebastian Trzaska - Przewozy Osobowe SPEEDBUS w Lwówku Śląskim
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn działania czynników niezależnych od przewoźnika, a w szczególności..."

Numer wpisu: 5182
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

Numer wpisu: 5181
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana (...) decyzją administracyjną, (...)"

Numer wpisu: 5180
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

Numer wpisu: 5179
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

Numer wpisu: 5178
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów (...)"

Numer wpisu: 5177
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

Numer wpisu: 5176
Data wyroku: 2013-04-30
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

Numer wpisu: 5175
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa (...)"

Numer wpisu: 5174
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu (...) gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

Numer wpisu: 5173
Data wyroku: 2013-04-24
Roman Fietz "Toyota Service" z siedzibą w Poznaniu
"W związku z powyższym, do zwrotu zaliczki KUPUJĄCEMU oraz następstw odstąpienia od umowy nie stosuje się (...) art. 494 Kodeksu cywilnego"

Numer wpisu: 5172
Data wyroku: 2013-04-24
Roman Fietz "Toyota Service" z siedzibą w Poznaniu
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych"

Numer wpisu: 5171
Data wyroku: 2013-04-24
Roman Fietz "Toyota Service" z siedzibą w Poznaniu
"W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki, chyba że SPRZEDAJĄCY, według stanu na chwilę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez KUPUJĄCEGO od umowy, nie złożył zamówienia lub nie poniósł nakładów, o których mowa w zdaniu drugim"

Numer wpisu: 5170
Data wyroku: 2013-04-24
Roman Fietz "Toyota Service" z siedzibą w Poznaniu
"Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zaliczki zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na powołane konto, jak również nieodebranie lub odmowa podpisania dokumentu sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy w terminie określonym w zawiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO, będzie równoznaczne ze złożeniem przez KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Numer wpisu: 5169
Data wyroku: 2013-06-17
Robert Rokicki
"Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana"

Numer wpisu: 5168
Data wyroku: 2013-06-17
Robert Rokicki
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tę kwotę"

Numer wpisu: 5167
Data wyroku: 2013-05-13
Artur Chrobak
"Reklamacje do wykonanej usługi należy zgłosić do 7 dni roboczych od dnia odbioru zlecenia"

Numer wpisu: 5166
Data wyroku: 2013-05-13
Artur Chrobak
"Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu i regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Aroba.pl"

Numer wpisu: 5165
Data wyroku: 2013-03-28
ORISTO-MEBLE sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie
"Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą według właściwości ogólnej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby pozwanego"

Numer wpisu: 5164
Data wyroku: 2013-04-08
Małgorzata Kaczmarczyk
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie księgarni lub w magazynie dostawców księgarni"

Numer wpisu: 5163
Data wyroku: 2013-01-29
Monika Lewandowska
"Koszty dostawy i odesłania towaru w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 5162
Data wyroku: 2013-04-29
"TBH POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Sierosławiu
"Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego"

Numer wpisu: 5161
Data wyroku: 2012-07-31
Jacek Mruk, Krzysztof Mruk - Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. j. w Szczecinie
"W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta i limitowane jest postanowieniami Regulaminu i Umowy"

Numer wpisu: 5160
Data wyroku: 2013-01-11
Ewa Żuchowska
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 5159
Data wyroku: 2013-02-01
Agnieszka Aust-Szkup
"Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniami losowymi np. choroba, awaria sieci internet, awarie sieci energetycznych itp."

Numer wpisu: 5158
Data wyroku: 2012-09-26
Agnieszka Aust-Szkup
"Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji"

 

Numer wpisu: 5157
Data wyroku: 2013-05-15
Andrzej Tracz
"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika"

Numer wpisu: 5156
Data wyroku: 2013-05-08
Małgorzata Ratuszna
"W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO"

Numer wpisu: 5155
Data wyroku: 2013-04-10
Karol Sawala
"8. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma UPS). Za opóźnienia wynikające z działania kuriera nie odpowiadamy"

Numer wpisu: 5154
Data wyroku: 2013-05-22
GERLACH SPÓŁKA AKCYJNA w Drzewicy
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem www.gerlach.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 5153
Data wyroku: 2013-03-28
Krzysztof Kukla
"Dom-Dach nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 5152
Data wyroku: 2013-06-12
TEKO sp. z o.o. w Bytomiu
"III.12. Zgodnie z prawem powszechnym przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które powstało w okresie od jej przyjęcia do przewozu, aż do wydania, a także za opóźnienie w jej przewozie. 2sport.pl zrzeka się prawa dochodzenia roszczeń na rzecz adresata w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. W tym przypadku 2sport.pl zobowiązuje się dostarczyć niezbędne dokumenty świadczące o wydaniu przesyłki"

Numer wpisu: 5151
Data wyroku: 2013-05-08
Jacek Ciba
"Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Po otrzymaniu potwierdzenia wolnych miejsc w imprezie turystycznej oraz wyliczeniu ceny konkretnego wyjazdu, należy w dniu podpisania umowy - zgłoszenia wpłacić zaliczkę w wysokości, co najmniej 35% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić na minimum 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje nie mniej niż 14 dni przez rozpoczęciem imprezy Uczestnik wpłaca od razu całą kwotę. Wpłata może nastąpić u agenta lub bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie Biura. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach na dobro Biura z potrąceniem opłaty zgodnie z podanymi w punkcie 12 warunkami rezygnacji z imprezy"

Numer wpisu: 5150
Data wyroku: 2013-03-28
Eugeniusz Janeczko
"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską"

Numer wpisu: 5149
Data wyroku: 2013-03-21
Bartłomiej Ledwiński
"(...) IZI nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązywaniem się przez firmę kurierską lub Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 5148
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości"

Numer wpisu: 5147
Data wyroku: 2013-01-23
Angell Nyga
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w § 3"

Numer wpisu: 5146
Data wyroku: 2013-06-05
Marta Monika Sobczak
"(...) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy"

Numer wpisu: 5145
Data wyroku: 2013-06-05
Marta Monika Sobczak
"Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 31 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 45 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia"

Numer wpisu: 5144
Data wyroku: 2013-06-05
Marta Monika Sobczak
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej"

Numer wpisu: 5143
Data wyroku: 2013-05-20
Sebastian Trzaska - Przewozy Osobowe SPEEDBUS z siedzibą w Lwówku Śląskim
"SPEEDBUS ponosi odpowiedzialność za zaginięcie bagażu tylko i wyłącznie wtedy, gdy pasażer wykupił bilet bagażowy. Górna granica odpowiedzialności kończy się dla tej kategorii bagażu na kwocie 500 zł"

Numer wpisu: 5142
Data wyroku: 2013-05-20
Sebastian Trzaska - Przewozy Osobowe SPEEDBUS z siedzibą w Lwówku Śląskim
"SPEEDBUS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w autobusach"

Numer wpisu: 5141
Data wyroku: 2013-05-20
Sebastian Trzaska - Przewozy Osobowe SPEEDBUS z siedzibą w Lwówku Śląskim
"Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy SPEEDBUS"

Numer wpisu: 5140
Data wyroku: 2013-04-23
Novartis Poland sp. z o.o. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na nagrodę o zbliżonych właściwościach w przypadku zmiany oferty dostawców nagród"

Numer wpisu: 5139
Data wyroku: 2013-04-16
Novartis Poland sp. z o.o. w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usług przez firmę świadczącą usługi kurierskie"

Numer wpisu: 5138
Data wyroku: 2013-04-23
Novartis Poland sp. z o.o. w Warszawie
"Organizator zastrzega sobie prawo do [...] odwołania Konkursu bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 5137
Data wyroku: 2013-02-06
Jacek Oracz
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi…"

Numer wpisu: 5136
Data wyroku: 2013-01-29
Monika Lewandowska
"W przypadku wycofania zamówienia na towar, którego cena zakupu przekracza 3500 PLN, zadatek nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5135
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Rozpoznanie reklamacji przez Wykonawcę uzależnione jest od uprzedniej całkowitej zapłaty należności przez Zamawiającego"

Numer wpisu: 5134
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonane usługi, natomiast okres i zasady i warunki gwarancji na wmontowane materiały określa ich karta gwarancyjna, którą Wykonawca dostarcza Zamawiającemu po odbiorze robót.
Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru prac budowlano-montażowych. Jeżeli odbiór prac nie nastąpił w pierwotnym terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego za początek biegu gwarancji przyjmuje się dzień, w którym odbiór ten miał pierwotnie nastąpić stosownie do treści § 10 ust. 6"

Numer wpisu: 5133
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć elementy stolarki budowlanej przed kradzieżą lub zniszczeniem przez osoby trzecie do czasu odbioru prac budowlano-montażowych, niemniej jednak opóźnienie w przystąpieniu do odbioru prac w wymiarze powyżej 2 dni licząc od zgłoszenia gotowości do odbioru powoduje wygaśnięcie tego obowiązku"

Numer wpisu: 5132
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Zamawiający jest zobowiązany dokonać ogólnego odbioru prac w zakresie co do ilości i widocznych wad niezwłocznie po zamontowaniu stolarki. Drobne usterki Zamawiający ma obowiązek zgłosić najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku niedochowania przez Zamawiającego powyższych terminów Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki ilościowe stolarki oraz za jej ewentualne uszkodzenia mechaniczne"

Numer wpisu: 5131
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Ewentualne drobne usterki montowanej stolarki dopuszczone przez Zamawiającego jako możliwe do usunięcia w trybie reklamacyjnym przez producenta, nie stanowią podstawy do opóźnienia odbioru prac montażowych"

Numer wpisu: 5130
Data wyroku: 2013-04-08
"EXCELLENT USŁUGI" Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku kiedy Zamawiający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie umożliwi montażu zamówionej stolarki w terminie do 21 dni licząc od dnia zgłoszenia mu gotowości w tym zakresie przez Wykonawcę, wpłacona przez niego zaliczka również przepada, zaś Wykonawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy oraz prawo dochodzenia od Zamawiającego ewentualnego odszkodowania"

Numer wpisu: 5129
Data wyroku: 2012-04-27
Sebstian Kosiak
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby sklepu"

 

Numer wpisu: 5128
Data wyroku: 2011-07-26
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STOK" Sp. z o.o. w Otwocku
"Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy nie zgłaszają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych oraz że umowa niniejsza wyczerpuje całość roszczeń związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz sprzedaży udziału w lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym, wielostanowiskowym z wyjątkiem roszczeń przysługujących Kupującemu z tytułu rękojmi"

Numer wpisu: 5127
Data wyroku: 2013-04-24
Przemysław Pietraszewski
"Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy" (pkt 4.2 Regulaminu)

Numer wpisu: 5126
Data wyroku: 2013-02-21
Remigiusz Truty - PHU REMBRANT w Złotowie
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym"

Numer wpisu: 5125
Data wyroku: 2012-03-27
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
"Student ma obowiązek informowania Uczelni o zmianie adresu do doręczeń. Zaniechanie obowiązku powoduje, że nie odebrana korespondencja wywołuje skutek doręczenia"

Numer wpisu: 5124
Data wyroku: 2013-05-29
Artis Nieruchomości sp. z o.o. w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

Numer wpisu: 5123
Data wyroku: 2013-03-28
Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie
"Odpowiedzialność Organizatora wobec danego Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody"

Numer wpisu: 5122
Data wyroku: 2013-03-28
Foodcare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie
"Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez pocztę kurierską"

Numer wpisu: 5121
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości (...) w połączeniach internetowych"

Numer wpisu: 5120
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne (...) przerwy w połączeniach internetowych"

Numer wpisu: 5119
Data wyroku: 2013-04-08
Małgorzata Kaczmarczyk
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów"

Numer wpisu: 5118
Data wyroku: 2013-03-28
SANITTI sp. z o.o. w Straszynie
"Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu"

Numer wpisu: 5117
Data wyroku: 2013-01-25
Sylwia Polender
"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku"

Numer wpisu: 5116
Data wyroku: 2012-11-20
Net Holidays Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Net Holidays poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.netholidays.pl. Nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie"

Numer wpisu: 5115
Data wyroku: 2013-03-28
Michał Klimczak - MEISTEN
"Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę)"

Numer wpisu: 5114
Data wyroku: 2013-04-24
Zbigniew Wódkowski
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy PaperConcept"

Numer wpisu: 5113
Data wyroku: 2013-05-30
Anna Marynowska - "e-Lady"
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy e-lady.pl"

Numer wpisu: 5112
Data wyroku: 2013-05-30
Anna Marynowska - "e-Lady"
"Firma e-Lady nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich i terminowość doręczeń zamówionych w sklepie towarów"

Numer wpisu: 5111
Data wyroku: 2013-05-30
Anna Marynowska - "e-Lady"
"W przypadku przesyłek zaginionych od czasu ustalenia faktycznych losów przesyłki z firmą przewozową zwrot nie może być dokonany. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację według regulaminów firm przewozowych wynosi 30 dni"

Numer wpisu: 5110
Data wyroku: 2012-05-30
Anna Marynowska - "e-Lady"
"Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adres E-Lady ul. Osadnicza 33, 65-785 Zielona Góra"

Numer wpisu: 5109
Data wyroku: 2013-02-20
Andrzej Mariusz Dyna - Ixprom System Logistyk
"Reklamacje należy zgłosić pisemnie na adres siedziby ISL i powinna zawierać (...) kopię protokołu stwierdzającego szkodę z czytelnym podpisem kuriera"

Numer wpisu: 5108
Data wyroku: 2013-01-29
Monika Lewandowska
"Sklep internetowy echosonda.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 5107
Data wyroku: 2013-01-29
Monika Lewandowska
"Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy występujące w opisach produktów lub nagłą ich zmianę przez producenta"

Numer wpisu: 5106
Data wyroku: 2013-02-28
Wojciech Suseł
"Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w serwisie RC.SUSCO.PL. Firma SUSCO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników"

Numer wpisu: 5105
Data wyroku: 2013-02-01
Agnieszka Aust-Szkup
"Sklep zwraca kwotę równą wartości towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 10 dni roboczych, od momentu otrzymania danych do przelewu na konto wskazane przez Klienta... .Jeżeli zamówienie było wysłane do klienta na koszt sklepu, sklep zastrzega prawo do obciążenia Klienta poniesionymi wcześniej kosztami wysyłki"

Numer wpisu: 5104
Data wyroku: 2013-03-28
Barbara Kudla
"Nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 5103
Data wyroku: 2013-03-28
Barbara Kudla
"W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient"

Numer wpisu: 5102
Data wyroku: 2013-04-26
Paweł Chojnowski
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby eXellent"

Numer wpisu: 5101
Data wyroku: 2013-04-26
Marcin Wróblewski, Jarosław Dyrkacz - Jama spółka cywilna
"Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki"

Numer wpisu: 5100
Data wyroku: 2012-11-16
"Vena-Pharm" W.Malina-Jurczyk, S.Jurczyk Sp.j. w Krakowie
"Apteka internetowa zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku: a. podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie"

 

Numer wpisu: 5099
Data wyroku: 2013-03-