04.10.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane we wrześniu 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu wrześniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5299
Data wyroku: 2013-01-18
Wojciech Bandurowski
"W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata za świadczone usługi jest naliczana oraz jest należna od abonenta w pełnej wysokości zgodnie z umową i cennikiem"

Numer wpisu: 5298
Data wyroku: 2013-01-18
Wojciech Bandurowski
"Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem sytuacji kiedy nastąpiło ono z jednego z powodów: przyczyny leżące po stronie podmiotów osób trzecich"

Numer wpisu: 5297
Data wyroku: 2013-06-03
Andrzej Miszk
"Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient lub Konsument powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady, a w wypadku, gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu zawiadomić należytej staranności mógł ją wykryć, przesłać wadliwy towar do Sklepu przesyłką nadaną Pocztą Polską"

Numer wpisu: 5296
Data wyroku: 2012-07-29
MplusP Ltd. z siedzibą w Londynie
"Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmują Państwo, w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby imieniu posiadającej prawo do tej przesyłki, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym jak również w warunkach przewozu, bez względu na to czy Państwa podpis widnieje na powyższym liście czy też nie"

Numer wpisu: 5295
Data wyroku: 2013-05-13
B2B Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora"

Numer wpisu: 5294
Data wyroku: 2012-07-29
MplusP Ltd. z siedzibą w Londynie
"Wyrażają Państwo zgodę na naliczenie przez nas odsetek w stosunku do faktur niezapłaconych w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, w wysokości 6% powyżej stawki odsetek bazowych"

Numer wpisu: 5293
Data wyroku: 2012-07-29
MplusP Ltd. z siedzibą w Londynie
"O ile w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury nie wniosą Państwo pisemnego sprzeciwu, tracą Państwo wszelkie prawa do kwestionowania naszych faktur"

Numer wpisu: 5292
Data wyroku: 2013-05-23
Adam Grygoruk
"Za szkody poniżej 500 zł Najemca odpowiada w całości"

Numer wpisu: 5291
Data wyroku: 2013-05-23
Adam Grygoruk
"Udział własny w szkodzie spowodowanej przez Najemcę, bądź przez innego uczestnika ruchu wynosi 1000 zł"

Numer wpisu: 5290
Data wyroku: 2013-06-10
Krzysztof Rafalski - "Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski"
"Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż"

Numer wpisu: 5289
Data wyroku: 2013-05-14
Julian Kosik
"Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie ok. 7-8 tygodni od dnia wpłaty zadatku. Po przekroczeniu w/w terminu Kupujący ma prawo do kary umownej naliczonej od kwoty wpłaconego zadatku, w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Po przekroczeniu terminu o ponad 31 dni Kupujący ma prawo do wypowiedzenia umowy"

Numer wpisu: 5288
Data wyroku: 2013-05-23
Computex sp. z o.o. sp. k. w Nieporęcie
"Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia"

 

Numer wpisu: 5287
Data wyroku: 2013-04-17
Łukasz Matuszczak
"Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej latarki-fenix.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń"

Numer wpisu: 5286
Data wyroku: 2013-05-07
BELVILLE sp. z o.o. w Warszawie
"Komisant po dokonaniu sprzedaży potrąci od ceny określonej w ust. 1 prowizję w wysokości negocjowanej. Prowizja zawiera opłatę parkingową, koszty reklamy i zryczałtowaną opłatę za paliwo"

Numer wpisu: 5285
Data wyroku: 2013-05-22
Katarzyna Pazdej
"Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora"

Numer wpisu: 5284
Data wyroku: 2013-05-13
Bukowianka Spółka Akcyjna w Buku
"Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub 21 dni roboczych przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu"

Numer wpisu: 5283
Data wyroku: 2013-05-09
Bednarscy spółka jawna w Toruniu
"Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy w trybie określonym w punkcie 1 nie wywołuje ani w dacie jej rozwiązania ani w przyszłości obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz drugiej Strony z wyjątkiem zwrotu zaliczki Kupującemu"

Numer wpisu: 5282
Data wyroku: 2013-02-20
Tomasz Boguta - Tombogmedia
"Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego (...) miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywołuje skutki prawne w dacie awiza"

Numer wpisu: 5281
Data wyroku: 2013-05-16
ANDREWEX sp. z o.o. w Tuliszkowie
"Firma ANDREWEX Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy"

Numer wpisu: 5280
Data wyroku: 2013-05-16
Nitrotek sp. z o.o. we Wrocławiu
"Sprzedawca dokona oględzin produktu i w razie braku zastrzeżeń, dokona zwrotu należności równego cenie, po której produkt został zakupiony. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 5279
Data wyroku: 2013-05-16
Jarosław Chojniak
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską"

Numer wpisu: 5278
Data wyroku: 2013-05-16
Szymon Jońca
"Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5277
Data wyroku: 2013-04-26
Joanna Chałupka
"Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5276
Data wyroku: 2013-04-26
Joanna Chałupka
"Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu - sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu."

Numer wpisu: 5275
Data wyroku: 2013-04-26
Joanna Chałupka
"Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego"

Numer wpisu: 5274
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań"

Numer wpisu: 5273
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"

Numer wpisu: 5272
Data wyroku: 2013-05-27
Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie
"Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"

Numer wpisu: 5271
Data wyroku: 2013-05-13
Tadeusz Biliński
"Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowania w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu"

Numer wpisu: 5270
Data wyroku: 2013-05-08
Comes S.A. we Wrocławiu
"BrytonSport.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 5269
Data wyroku: 2013-06-12
LEDY.PL Sp. z o.o. w Przeźmierowie
"Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania"

Numer wpisu: 5268
Data wyroku: 2013-05-13
Bukowianka Spółka Akcyjna w Buku
"Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu oraz jest metkowany. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim dokumentem zakupu z adnotacją 'zwrot' na adres: Bukowianka S.A. ul. Dobieżyńska 1 64-320 Buk"

Numer wpisu: 5267
Data wyroku: 2013-05-22
Piotr Jakuszczonek
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 5266
Data wyroku: 2013-05-22
Katarzyna Pazdej
"Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 5265
Data wyroku: 2013-03-14
Pracownia Projektowa Archipelag Artur Wójciak, Robert Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowość doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"

Numer wpisu: 5264
Data wyroku: 2013-03-14
Pracownia Projektowa Archipelag Artur Wójciak, Robert Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"

Numer wpisu: 5263
Data wyroku: 2013-03-14
Pracownia Projektowa Archipelag Artur Wójciak, Robert Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) terminowść doręczenia przez (...) firmy kurierskie przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"

Numer wpisu: 5262
Data wyroku: 2013-03-14
Pracownia Projektowa Archipelag Artur Wójciak, Robert Wójciak spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (...) doręczenia przez pocztę (...) przesyłek wysyłanych imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Akcji"

Numer wpisu: 5261
Data wyroku: 2012-07-10
Magdalena Bańcer-Kuchta - "4 Qexpres" w Piasecznie
"Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5260
Data wyroku: 2013-06-03
Piotr Załuski - MAGNUM Piotr Załuski w Hrubieszowie
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich, bliżej nieokreślone skutki"

Numer wpisu: 5259
Data wyroku: 2013-04-05
Kancelaria Krajewska spółka jawna w Gdyni
"W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą"

 

Numer wpisu: 5258
Data wyroku: 2013-07-17
Maciej Sierputowski - MADA z siedzibą w Warszawie
"Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki powstałej z winy Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5257
Data wyroku: 2013-05-14
Maciej Nowakowicz - Maciej Nowakowicz "Noma" Świat kawy i herbaty z siedzibą we Wrocławiu
"Herbatakawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej pracy Poczty Polskiej"

Numer wpisu: 5256
Data wyroku: 2013-05-14
Marek Brodziński - SPR-INT Marek Brodziński
"Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do panelu klienta zarejestrowanego Zleceniodawcy bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 5255
Data wyroku: 2013-05-14
Marek Brodziński - SPR-INT Marek Brodziński
"Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją usług w serwisie www.spr-int.pl, strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie szukając rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, a w przypadku braku zgody, w terminie 30 dni od daty podjęcia negocjacji Strony oddadzą spór do rozstrzygnięcia do właściwego rzeczowo Sądu dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5254
Data wyroku: 2013-05-14
Marek Brodziński - SPR-INT Marek Brodziński
"SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki (...) w szczególności gdy: (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym..."

Numer wpisu: 5253
Data wyroku: 2013-05-14
Marek Brodziński - SPR-INT Marek Brodziński
"Uiszczona za usługę opłata nie ulega zwrotowi w przypadku kiedy Kurier otrzyma od Zleceniodawcy mniej przesyłek do odbioru niż wynika to z wcześniej zadeklarowanej ilości podczas składania zamówienia przez Zleceniodawcę"

Numer wpisu: 5252
Data wyroku: 2013-05-14
Marek Brodziński - SPR-INT Marek Brodziński
"SPR-INT oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z ich winy..."

Numer wpisu: 5251
Data wyroku: 2013-05-22
Global sp. z o.o. w Olkuszu
"Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą GLOBAL a kupującym jest Sąd rejonowy w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz"

Numer wpisu: 5250
Data wyroku: 2013-05-23
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni
"Z zastrzeżeniem pkt 5 i 7 oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd SKOK wynoszącej w dniu zawarcia umowy 18.00% w skali roku. Zmiana oprocentowania pożyczki może nastąpić w przypadku zmiany: - wysokości stóp procentowych przez Krajową Spółdzielczą Kasę Osczędnościowo-Kredytową (lit. b), -stawek WIBOR (lit.d), -wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanej przez Prezesa GUS (lit.e)"

Numer wpisu: 5249
Data wyroku: 2013-06-12
Promic sp. z o.o. w Warszawie
"Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa art. 10 ust. 3 oraz w przypadku towaru rozpakowanego (...)"

Numer wpisu: 5248
Data wyroku: 2013-06-12
Promic sp. z o.o. w Warszawie
"Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art.10 ust. 3 oraz w przypadku towaru (...) noszącego ślady użytkowania"

Numer wpisu: 5247
Data wyroku: 2013-06-10
Krzysztof Rafalski - "Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski"
"W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1000,00 pln lub równowartości tej kwoty w EURO"

Numer wpisu: 5246
Data wyroku: 2013-06-10
Krzysztof Rafalski - "Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski"
"Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu)"

Numer wpisu: 5245
Data wyroku: 2013-06-10
Krzysztof Rafalski - "Międzynarodowy Transport Osób i Rzeczy Krzysztof Rafalski"
"Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika"

Numer wpisu: 5244
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...) niedoręczenia nagrody"

Numer wpisu: 5243
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione przez system SMS (...)"

Numer wpisu: 5242
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

Numer wpisu: 5241
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"

Numer wpisu: 5240
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną (...)"

Numer wpisu: 5239
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) zawieszenia (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu"

Numer wpisu: 5238
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną (...)"

Numer wpisu: 5237
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) prawomocnym wyrokiem sądu (...)"

Numer wpisu: 5236
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) zmianą obowiązującego prawa"

Numer wpisu: 5235
Data wyroku: 2013-04-29
Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Organizator zastrzega sobie prawo (...) przerwania (...) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została (...) decyzją administracyjną"

Numer wpisu: 5234
Data wyroku: 2013-05-29
Zabłocki Motozbyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości, czyli bez oprocentowania, pomniejszoną o koszty logistyczne (490 zł auto osobowe/690 zł ciężarowe) w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia innemu Klientowi"

Numer wpisu: 5233
Data wyroku: 2013-05-29
Zabłocki Motozbyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"a nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru, o ile strony nie uzgodnią innego terminu, stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego ze skutkami jak w pkt 9"

Numer wpisu: 5232
Data wyroku: 2013-05-23
Adam Grygoruk
"Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego ze względu na siedzibę wynajmującego"

Numer wpisu: 5231
Data wyroku: 2013-05-23
Adam Grygoruk
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"

Numer wpisu: 5230
Data wyroku: 2013-05-08
Comes S.A. we Wrocławiu
"Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należności w stosunku do COMES"

 Numer wpisu: 5229
Data wyroku: 2013-02-28
Wojciech Suseł
"Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w opisie"