14.11.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w październiku 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu październiku 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5403
Data wyroku: 2013-05-09
Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika"

Numer wpisu: 5402
Data wyroku: 2013-05-09
Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W żadnym wypadku właściciel oraz administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Castorama.pl lub z informacji zawartych w serwisie"

Numer wpisu: 5401
Data wyroku: 2013-09-16
Elżbieta Brandt
"Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"

Numer wpisu: 5400
Data wyroku: 2012-04-27
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4, kwota opłaty za drugi i kolejne lata studiów (roczna, semestralna, miesięczna) ustalana jest w zarządzeniu rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i podawana do wiadomości studentów (poprzez zamieszczenie na stronach internetowych (WWW.umk.pl) i wywieszenie komunikatu dziekana na tablicy ogłoszeń dziekanatu"

Numer wpisu: 5399
Data wyroku: 2013-08-13
Łódź JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"

Numer wpisu: 5398
Data wyroku: 2013-07-01
Szymon Jońca
"Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r."

Numer wpisu: 5397
Data wyroku: 2013-08-22
Greenfields Real Estate Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"W przypadku gdy Zamawiający naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1 i nie ujawni Agencji ceny sprzedaży Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w kwocie stanowiącej 2% szacowanej ceny rynkowej Nieruchomości"

Numer wpisu: 5396
Data wyroku: 2013-08-22
Greenfields Real Estate Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne jeżeli dotyczy klientów przekazanych Zamawiającemu przez pośrednika w trakcie trwania umowy"

Numer wpisu: 5395
Data wyroku: 2013-08-22
Greenfields Real Estate Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Jeżeli Zamawiający działa w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, a osoba ta nie zapłaciła Agencji prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Agencji prowizję bez względu na stosunek łączący go z tą osobą. W przypadku braku lub przekroczenia umocowania po stronie Zamawiającego, Zamawiający zaspokoi wszelkie roszczenia i pokryje koszty Agencji, które mogą z tej sytuacji wyniknąć"

Numer wpisu: 5394
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Jeżeli nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 300 złotych i odpowiedzialność firmy Goniec ograniczona jest jak w ust.7"

Numer wpisu: 5393
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Odpowiedzialność firmy Goniec z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do kwoty 300 złotych"

Numer wpisu: 5392
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeżeli zaistniały one z przyczyn: (...) innych zdarzeń losowych niezawinionych przez firmę Goniec"

Numer wpisu: 5391
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy Goniec, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 505 kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z firmą Goniec"

Numer wpisu: 5390
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do nadawcy, odbiorcy, jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 5389
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substytucje przesyłki, jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem"

Numer wpisu: 5388
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec firmy Goniec"

Numer wpisu: 5387
Data wyroku: 2012-10-25
Dominik Klamra - GONIEC
"Nadawca, odbiorca, lub zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody firmy GONIEC przenieść należnych mu wierzytelności wobec firmy Goniec na osobę trzecią"

 

Numer wpisu: 5386
Data wyroku: 2013-07-09
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku"

Numer wpisu: 5385
Data wyroku: 2013-07-09
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"

Numer wpisu: 5384
Data wyroku: 2013-07-09
Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę"

Numer wpisu: 5383
Data wyroku: 2013-07-02
Mentor Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie
"W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe bądź zataił wiadomości mające istotne znaczenie dla sprawy, w tym nie przekazał istotnej dokumentacji lub też podjął czynności o których mowa z pkt 5 niniejszego paragrafu, zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na wezwanie 2500 zł kary umownej"

Numer wpisu: 5382
Data wyroku: 2013-07-02
Mentor Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie
"W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czynności dokonane do tego czasu, w tym pełne wynagrodzenie liczone od wartości przedmiotu sporu oraz pełna stawka minimalna za prowadzenie sprawy przed sądem w Instancji w czasie trwania pełnomocnictwa. Wynagrodzenie zapłacone nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5381
Data wyroku: 2013-07-02
Mentor Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie
"W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasądowej zawartej z dłużnikiem świadczeń okresowych na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości 1-miesięcznego przyznanego świadczenia okresowego za każdy rok"

Numer wpisu: 5380
Data wyroku: 2013-06-26
Reiski Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
"Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupującemu"

Numer wpisu: 5379
Data wyroku: 2013-08-14
Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publikowanych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu"

Numer wpisu: 5378
Data wyroku: 2013-08-14
Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę" (pkt. 3.4 OWU)"

Numer wpisu: 5377
Data wyroku: 2013-08-14
Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"

Numer wpisu: 5376
Data wyroku: 2013-08-14
Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzania w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa" (pkt. 3.13 OWU)

Numer wpisu: 5375
Data wyroku: 2013-07-09
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu"

Numer wpisu: 5374
Data wyroku: 2013-07-09
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie"

Numer wpisu: 5373
Data wyroku: 2013-07-09
Zakład Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGiL S.A. w Wieluniu
"Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. (...) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików"

Numer wpisu: 5372
Data wyroku: 2013-08-14
SINCLAN BIS J&K Siniarscy-Czapliccy Sp. j. w Warszawie
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"

Numer wpisu: 5371
Data wyroku: 2013-08-14
SINCLAN BIS J&K Siniarscy-Czapliccy Sp. j. w Warszawie
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"

Numer wpisu: 5370
Data wyroku: 2013-08-14
SINCLAN BIS J&K Siniarscy-Czapliccy Sp. j. w Warszawie
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie uzgodnią innego terminu-stanowi podstawę do uznania przez sprzedającego zamówienia za zerwanie przez kupującego"

Numer wpisu: 5369
Data wyroku: 2013-07-09
Wioletta Nowak
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"

Numer wpisu: 5368
Data wyroku: 2013-07-09
Wioletta Nowak
"Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5367
Data wyroku: 2013-06-17
"Eurokurier" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
"Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (...) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Eurokurier-oryginał"

Numer wpisu: 5366
Data wyroku: 2013-08-26
Przemysław Ryżek
"Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"

Numer wpisu: 5365
Data wyroku: 2013-08-26
Przemysław Ryżek
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5364
Data wyroku: 2013-07-25
Harmedy sp. z o.o. w Buku
"W przypadku zalegania z płatnością co najmniej trzech rat Sprzedający zastrzega sobie prawo do monitorowania płatności w miejscu zamieszkania Kupującego nie częściej aniżeli raz na 14 dni. Strony zgodnie postanawiają, że koszty monitu bezpośrednio nie mogą przekraczać 300 zł za jedną wizytę u Kupującego"

Numer wpisu: 5363
Data wyroku: 2013-07-25
AUTO-BRECZKO SPÓŁKA JAWNA w Białymstoku-Kolonia Porosły
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3%, z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"

Numer wpisu: 5362
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia wymagalnego w całości, przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację do 30% kwoty zaległości"

Numer wpisu: 5361
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację - kwota zaległości: powyżej 1920,00: 576,00PLN"

Numer wpisu: 5360
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację - kwota zaległości: 960,01 PLN - 1920,00 PLN: 288,00 PLN"

Numer wpisu: 5359
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Każdorazowa opłata za obsługę zadłużenia przekazanego do firmy windykacyjnej i jego windykację-kwota zaległości: 480,01 PLN - 960,00 PLN: 144,00 PLN"

Numer wpisu: 5358
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Koszt pojedyńczej windykacji telefonicznej (monit telefoniczny): 6 PLN (...) Opłata jest naliczana za telefoniczną obsługę przeterminowanego zadłużenia gdy kwota zaległości jest większa niż 10 zł, także w sytuacji pozostawienia informacji na automatycznej sekretarce oraz w sytuacji gdy połączenie nie zostanie odebrane przez kredytobiorcę/pożyczkobiorcę"

 

Numer wpisu: 5357
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Opłata za wypowiedzenie umowy wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 30 PLN"

Numer wpisu: 5356
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do poręczyciela: 25 PLN"

Numer wpisu: 5355
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do właściciela rachunku ROR: 30 PLN"

Numer wpisu: 5354
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Opłata za wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy/pożyczkobiorcy: 35 PLN"

Numer wpisu: 5353
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Korespondencję, która jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez Posiadacza rachunku, awizowaną a nie odebraną przez adresata, uważa się za doręczoną w dacie pierwszego awizowania"

Numer wpisu: 5352
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Z ważnych powodów Kasa może wypowiedzieć umowę Rachunku z zachowaniem terminu, o jakim mowa w § 25 pkt 2. W szczególności wypowiedzenie może nastąpić, jeżeli: (...)"

Numer wpisu: 5351
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Kasa zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli prowizji i opłat z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu: (...)."

Numer wpisu: 5350
Data wyroku: 2012-09-25
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach
"Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dopisywane są na zasadach i w terminach ustalonych przez Zarząd Kasy, które podawane są do wiadomości członków poprzez umieszczenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach prowadzenia działalności przez Kasę"

Numer wpisu: 5349
Data wyroku: 2013-06-28
AUTO FUS T. FUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"

Numer wpisu: 5348
Data wyroku: 2013-06-28
AUTO FUS T. FUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mający wpływ na cenę pojazdu"

Numer wpisu: 5347
Data wyroku: 2013-04-23
Novartis Poland sp. z o.o. w Warszawie
"Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 5346
Data wyroku: 2013-05-23
Honorata Klukojć - Kreateria z siedzibą we Wrocławiu
"przesyłka nie została dostarczona do adresata. (...) nie ponosimy odpowiedzialności za nierzetelną pracę kurierów i listonoszy"

Numer wpisu: 5345
Data wyroku: 2013-07-16
Polska Grupa Biznesowa "Południe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaczycach
"W razie chęci zwrotu towaru bez podawania przyczyn proszę zwrócić uwagę na to, żeby produkt był oryginalnie zapakowany i nie nosił znamion otwarcia, używania"

Numer wpisu: 5344
Data wyroku: 2013-06-24
AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
"Jeżeli Sprzedawca odstąpi od niniejszej umowy z powodu opóźnienia z odbiorem samochodu przez Kupującego, Kupujący będzie także zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieodebranie samochodu w terminie w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 powyżej na dzień planowanego wydania samochodu"

Numer wpisu: 5343
Data wyroku: 2013-06-24
AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
"Cena samochodu może ulce zmianie pomiędzy dniem zawarcia niniejszej umowy a dniem wystawienia faktury ostatecznej w przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków finansowych wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów, wprowadzenia nowych podatków i opłat, lub obowiązkowych zmian technicznych w nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodach"

Numer wpisu: 5342
Data wyroku: 2013-06-24
AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
"Zmiana ceny wywołana takimi przyczynami nie wymaga zmiany niniejszej umowy i może zostać wprowadzona jednostronnie przez Sprzedawcę"

Numer wpisu: 5341
Data wyroku: 2013-06-24
AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
"Sprzedawca może odmówić wykonania niniejszej umowy, jeżeli Kupujący nie wpłaci całej kwoty zaliczki w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odmowa wykonania niniejszej umowy przez Sprzedawcę z tego powodu nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia woli Kupującemu"

Numer wpisu: 5340
Data wyroku: 2013-06-24
AUTO-BOSS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku Białej
"Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego zgodnie z § 7 poniżej jako dzień wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy za zapłatą kwoty odstępnego w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki"

Numer wpisu: 5339
Data wyroku: 2013-07-25
Robert Łaszczych
"Portal zastrzega prawo do czasowego wyłączenia serwisu w celu naprawy lub modernizacji aplikacji"

Numer wpisu: 5338
Data wyroku: 2013-07-25
Robert Łaszczych
"Portal nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych konta użytkownika jak i za dane korespondencyjne"

Numer wpisu: 5337
Data wyroku: 2013-07-04
Henryk Głowacki
"Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce"

Numer wpisu: 5336
Data wyroku: 2013-07-04
Henryk Głowacki
"Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy"

Numer wpisu: 5335
Data wyroku: 2013-03-05
Elżbieta Iwan - Elżbieta Iwan DGE Grupa Elżbieta Iwan z siedzibą w Świdnicy
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę"

Numer wpisu: 5334
Data wyroku: 2013-03-05
Elżbieta Iwan - Elżbieta Iwan DGE Grupa Elżbieta Iwan z siedzibą w Świdnicy
"Drukarnia DGE nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 5333
Data wyroku: 2012-05-30
Piotr Gracek
"Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz podpisaną przez Kupującego kartą gwarancyjną. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5332
Data wyroku: 2012-05-30
Piotr Gracek
"Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez w/w pracownika"

Numer wpisu: 5331
Data wyroku: 2012-06-15
"Euro Bank" spółka akcyjna we Wrocławiu
"Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji pożyczki/kredytu (Tabela), które na dzień podpisania umowy wynoszą odpowiednio: wysłanie monitów (wezwań do zapłaty) - 15 PLN, windykacyjne wizyty terenowe - 110 PLN, wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego - 70 PLN oraz opłaty administracyjnej za pozyskanie danych - od 20 do 50 PLN (w zależności od rzeczywistych kosztów)"

Numer wpisu: 5330
Data wyroku: 2013-03-05
Elżbieta Iwan - Elżbieta Iwan DGE Grupa Elżbieta Iwan z siedzibą w Świdnicy
"Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana"

Numer wpisu: 5329
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbioru Sprzedający ma prawa dokonać odbioru Lokalu tak jakby Kupujący był przy odbiorze Lokalu"

 

Numer wpisu: 5328
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący nie będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbioru z powodów braków lub usterek, które nie zostały ujęte w protokole podającym powody odmowy protokołu odbioru"

Numer wpisu: 5327
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 4 pkt 1"

Numer wpisu: 5326
Data wyroku: 2012-06-18
Zielona Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, nie uwzględniając zapłaconych przez Kupującego odsetek, pomniejszoną zgodnie z § 15 pkt 1 w terminie, w którym znajdzie nowego nabywcę lokalu, i ten dokona wpłat z tytułu nabycia lokalu, co najmniej równych zwracanej kwocie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy"

Numer wpisu: 5325
Data wyroku: 2012-06-18
"Budland" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Strona kupująca oświadcza, że (...) nie będzie zaskarżała, składała zażaleń i odwoływała się od decyzji wydanych w toku w/w procesu inwestycyjnego, a także nie będzie podejmować żadnych czynności, które utrudniałyby prowadzenie w/w procesu inwestycyjnego, a także zobowiązuje się w dniu zawarcia odpowiedniej Umowy Przyrzeczonej udzielić pełnomocnictwa każdoczesnemu Zarządcy przyszłej Wspólnoty Mieszkańców do reprezentowania jej we wszelkich sprawach związanych z procesem budowlanym na wyżej wymienionych działkach realizowanym przez stronę sprzedającą lub osobę przez nią wskazaną (w szczególności w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę), przy czym pełnomocnik uprawniony będzie do udzielania dalszych pełnomocnictw"

Numer wpisu: 5324
Data wyroku: 2013-06-04
Mateusz Haas - Jedz co chcesz Mateusz Haas z siedzibą w Toruniu
"Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora"

Numer wpisu: 5323
Data wyroku: 2013-06-04
Urszula Palarczyk
"W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie wynikłej szkody"

Numer wpisu: 5322
Data wyroku: 2013-05-23
HK INVEST Sp.z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie"

Numer wpisu: 5321
Data wyroku: 2013-05-23
HK INVEST Sp.z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
"Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego raportu uszkodzenia z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru"

Numer wpisu: 5320
Data wyroku: 2013-07-29
Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"
"Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par. 5"

Numer wpisu: 5319
Data wyroku: 2013-07-29
Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"
"W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi odszkodowanie w wysokości ustalonej prowizji"

Numer wpisu: 5318
Data wyroku: 2013-04-05
Małgorzata Bielańska-Eurograf.pl w Dusznikach Zdroju
"Eurograf.pl Małgorzata Bielańska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostawy przesyłki z winy firmy kurierskiej"

Numer wpisu: 5317
Data wyroku: 2013-03-28
Krzysztof Kukla
"Zespół sklepu akcesoria-dachowe.eu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej w każdym przypadku gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywały by się z rzeczywistością, w ciagu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość"

Numer wpisu: 5316
Data wyroku: 2013-06-19
Wojciech Jarząbek
"Strony zgodnie ustalają, iż z upływem okresu wyłączności, o którym mowa powyżej umowa niniejsza przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia"

Numer wpisu: 5315
Data wyroku: 2013-01-25
Piotr Bajer - Agencja Reklamowa Radio 5 z siedzibą w Suwałkach
"Radio 5 zastrzega sobie prawo do zmiany (...) treści regulaminu w trakcie trwania Konkursu"

Numer wpisu: 5314
Data wyroku: 2013-07-03
Marek Wolnik
"Utrata kluczy lub dokumentów samochodu powoduje obciążenie Najemcy w kwocie 1000.00 zł"

Numer wpisu: 5313
Data wyroku: 2013-07-03
Marek Wolnik
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu czy jego wyposażenia w zdrowiu, mieniu Najemcy lub w innych przewożonych przez niego osób oraz za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe"

Numer wpisu: 5312
Data wyroku: 2013-07-03
Marek Wolnik
"W przypadku kolizji najemca pokrywa 10 % kosztów naprawy pojazdu, ale nie mniej niż 500 zł (tzw. udział własny najemcy)"

Numer wpisu: 5311
Data wyroku: 2013-06-28
Jakub Marciniak
"W przypadku stwierdzenia (...) używania publikacji zwrot nie zostanie przyjęty"

Numer wpisu: 5310
Data wyroku: 2013-06-04
Jerzy Małolepszy, Tomasz Andrzejewski - PPHU "JUR-TOM" s.c. z siedzibą w Wawrowie
"Odstąpienie od Umowy przez konsumenta w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, powoduje potrącenie z wpłaconej zaliczki kwoty 900,00 PLN, tytułem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji, pomniejszonej o wpłatę na poczet kosztu opracowania projektu. Odstąpienie od umowy po upływie 7 dni od jej zawarcia, powoduje potrącenie ...% wartości kuchni z dokonanej przedpłaty, na poczet ceny, nie mniej jednak niż kwota 1.200,00 PLN"

Numer wpisu: 5309
Data wyroku: 2013-06-11
Magdalena Skorniak - Dekoroholicy z siedzibą w Luboniu
"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie"

Numer wpisu: 5308
Data wyroku: 2013-06-11
Magdalena Skorniak - Dekoroholicy z siedzibą w Luboniu
"Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie"

Numer wpisu: 5307
Data wyroku: 2013-05-29
Zabłocki Motozbyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"W przypadku nie znalezienia nowego Nabywcy, Sprzedający zwrócił Kupującemu wpłaconą zaliczkę najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Zamówienia"

Numer wpisu: 5306
Data wyroku: 2013-06-27
Łódź JTB spółka z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi
"Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu powszechnego dla siedziby partnera"

Numer wpisu: 5305
Data wyroku: 2012-11-05
VIP Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"Jeżeli Zleceniodawca nie ubezpieczy przesyłki do pełnej wartości, odpowiedzialność VIP jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności za zawinione zgubienie, ubytek lub uszkodzenie przesyłki przy czym odpowiedzialność ta ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody nie wiecej jednak niż 100 złotych"

Numer wpisu: 5304
Data wyroku: 2013-06-18
Marek Kwiatkowski
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby SPRZEDAJĄCEGO"

Numer wpisu: 5303
Data wyroku: 2013-06-20
Artur Bogaj - Agencja Nieruchomości "Posesja" z siedzibą w Lublinie
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł"

Numer wpisu: 5302
Data wyroku: 2012-07-27
Kent sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką ekonomiczną Poczty Polskiej na adres sklepu"

Numer wpisu: 5301
Data wyroku: 2012-07-27
Kent sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu"

Numer wpisu: 5300
Data wyroku: 2013-06-20
Marek Kwiatkowski - Ekodab z siedzibą w Bielsku-Białej
"Firma Ekodab nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek powstałe z winy spedytora"