12.12.2013

Kolejna przegrana przed sądem portalu pobiraczek.pl


W dniu dzisiejszym Sąd odwoławczy utrzymał w mocy stanowisko Prezes UOKiK w stosunku do Spółki Eller Service która jest właścicielem portalu pobieraczek.pl i zatwierdził nałożoną wcześniej karę pieniężną w wysokości 215 960 zł. Wyrok SOKiK w Warszawie z 12 grudnia 2013 r. (XVII AmA 76/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Przypomnijmy, że cała sprawa w której główną rolę kolejny raz odgrywał portal pobieraczek.pl dotyczyła wysyłania do konsumentów wiadomości które mogły wprowadzać ich w błąd przez zastraszanie, co miało wymusić na nich zapłatę żądanych kwot. Rozpatrywane odwołanie dotyczyło decyzji z kwietnia 2012 roku, z której wynikało, że klienci portalu otrzymywali informację o tym, że popełnili przestępstwo. UOKiK uznał, że było to działanie niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, a tym samym nie powinno mieć miejsca. W demokratycznym państwie prawa, tylko powołane mocą ustawy organy sądowe są uprawnione do procedowania w przedmiocie możliwości popełnienia przestępstwa. Żaden z podmiotów profesjonalnych w kontakcie z konsumentem nie jest uprawniony do tego typu praktyk, które ukierunkowane są na zastraszeniu konsumenta, aby zmusić go tym samym do konkretnego działania lub zaniechania.

Decyzja nr RWR 16/2012 - kwiecień 2012r.