12.12.2013

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w listopadzie 2013 r.


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu listopadzie 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

         Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5463
Data wyroku: 2013-08-14
Beszczyński, Wudarczyk Auto Wimar Sp.j. w Warszawie
"W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"

Numer wpisu: 5462
Data wyroku: 2013-08-14
Beszczyński, Wudarczyk Auto Wimar Sp.j. w Warszawie
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"

Numer wpisu: 5461
Data wyroku: 2013-08-14
Beszczyński, Wudarczyk Auto Wimar Sp.j. w Warszawie
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"

Numer wpisu: 5460
Data wyroku: 2013-06-28
Mervil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Magdalence
"Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie twojezabawki.com nie zawierają błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 5459
Data wyroku: 2013-05-06
Trefl S.A. w Sopocie
"Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego"

Numer wpisu: 5458
Data wyroku: 2013-08-22
D.I.L.L. Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby"

Numer wpisu: 5457
Data wyroku: 2013-08-29
Małgorzata Ratuszna - EUROLANSER
"Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów wynikające z niezależnych od niego okoliczności (np. utrudnienia w ruchu drogowym, kontrole celne, warunki pogodowe)"

Numer wpisu: 5456
Data wyroku: 2012-08-24
Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie
"Opłata za wysłanie monitu listownego - 20 zł"

Numer wpisu: 5455
Data wyroku: 2012-08-24
Deutsche Bank PBC spółka akcyjna w Warszawie
"Opłata za administrowanie zaległościami w spłacie Zadłużenia - 40 zł"

Numer wpisu: 5454
Data wyroku: 2013-09-03
Cedar Spółka z o.o. w Warszawie
"W przypadku zaginięcia przesyłki galanteriaosobista.pl składa reklamację u przewoźnika. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał płatności przelewem na konto, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zrealizowany po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika i przyznaniu przez niego wypłaty odszkodowania za zagubioną przesyłkę"

Numer wpisu: 5453
Data wyroku: 2013-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Wezwanie do wykupienia weksla i wszczęcie procedury dochodzenia praw z weksla (wezwanie sądowe):10% dochodzonej kwoty, nie mniej niż 25 zł"

Numer wpisu: 5452
Data wyroku: 2013-02-25
Remigiusz Bryndal
"Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłoszenia reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu. W przypadku braku takiego protokołu nie będziemy mogli rozpatrzyć reklamacji"

Numer wpisu: 5451
Data wyroku: 2013-02-25
Melior sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Zespół sklepu papierA4.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość..."

Numer wpisu: 5450
Data wyroku: 2013-09-16
Silesia Handel Boroń&Filo spółka jawna w Dąbrowie Górniczej
"W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym"

Numer wpisu: 5449
Data wyroku: 2013-09-16
Silesia Handel Boroń&Filo spółka jawna w Dąbrowie Górniczej
"W ciągu 7 dni od bezskutecznego upływu takiego ostatecznego terminu Sprzedawca będzie mógł odstąpić od umowy, zatrzymując zaliczkę uiszczoną przez Kupującego tytułem kary umownej za niewykonywanie umowy"

Numer wpisu: 5448
Data wyroku: 2013-09-05
Adam Stępień - ATROX MEDIA
"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot, odmowę przyjęcia czy też uszkodzenia (...) szczególności jeśli: (...) waga faktyczna lub objętościowa była niezgodna z zadeklarowaną"

Numer wpisu: 5447
Data wyroku: 2013-09-05
Adam Stępień - ATROX MEDIA
"Operator ma prawo odrzucić prośbę o rejestrację użytkownika lub usunąć konto użytkownika zarejestrowanego bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 5446
Data wyroku: 2013-09-05
Adam Stępień - ATROX MEDIA
"Operator może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz…"

Numer wpisu: 5445
Data wyroku: 2013-03-28
Cedar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym GalanteriaOsobista.PL strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy GalanteriaOsobista.PL"

Numer wpisu: 5444
Data wyroku: 2013-03-28
Cedar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniem przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską lub kuriera)"

Numer wpisu: 5443
Data wyroku: 2013-01-22
Magdalena Serafin - Magdalena Serafin "Szał" dla plastyków z siedzibą w Krakowie
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 5442
Data wyroku: 2013-03-28
Sławomira Michałowska
"W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu - reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar"

Numer wpisu: 5441
Data wyroku: 2013-07-04
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 - w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane"

Numer wpisu: 5440
Data wyroku: 2012-08-14
"Geo, Mieszkanie i Dom" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez strony"

Numer wpisu: 5439
Data wyroku: 2012-08-14
"Geo, Mieszkanie i Dom" sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
"Cena lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca postojowego nie obejmuje podatku VAT, który będzie doliczony według obowiązujących przepisów, a także nie uwzględnia wpływu ratalnej zapłaty za lokal mieszkalny wraz z komórką lokatorską oraz miejsce postojowe, o których mowa w ust. 1"

Numer wpisu: 5438
Data wyroku: 2012-04-27
Polskapress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii"

Numer wpisu: 5437
Data wyroku: 2012-06-26
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
"Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie RMA". Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony"

Numer wpisu: 5436
Data wyroku: 2013-03-28
Bartosz Michałowski
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu reklamacyjnego kuriera, podpisanego przez kierowcę dostarczającego towar"

Numer wpisu: 5435
Data wyroku: 2013-03-28
Bartosz Michałowski
"Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do PVC Bartosz Michałowski"

Numer wpisu: 5434
Data wyroku: 2013-03-28
Bartosz Michałowski
"Mimo dołożenia wszelkich starań PVC Bartosz Michałowski nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 5433
Data wyroku: 2012-07-31
Stanisław Przytuła
"4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie"

Numer wpisu: 5432
Data wyroku: 2013-07-08
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki spółka jawna w Buku
"Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez F.H. WOOL STAR sp. j. w każdym czasie"

Numer wpisu: 5431
Data wyroku: 2013-07-08
Firma Handlowa WOOL STAR Anna Małecka, Radosław Jarecki spółka jawna w Buku
"W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności powyżej 30 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 200 zł za jedną wizytę u Kupującego, a wizyta może mieć miejsce nie częściej aniżeli raz na 3 miesiące"

Numer wpisu: 5430
Data wyroku: 2013-08-08
Gemini Hutter sp. j. w Wejherowie
"Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (...)"

Numer wpisu: 5429
Data wyroku: 2013-09-16
Edyta Kukułowicz, Karol Kukułowicz
"Opłata administracyjna za szkodę rozliczoną w ciężar polisy Auto Casco wynajmującego auta 2.000 zł"

Numer wpisu: 5428
Data wyroku: 2013-08-29
Hubert Szprengier - Biuro Podróży "ANTEA" Szprengier Hubert z siedzibą w Zamościu
"Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"

Numer wpisu: 5427
Data wyroku: 2013-08-26
Janusz Uszko
"Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe warunki "Korzystania z serwisu" wraz z "Warunkami dostawy" "

Numer wpisu: 5426
Data wyroku: 2013-08-29
Radex Sp. z o.o. w Olsztynie
"Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak: - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie, - wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, - zastosowanie się do żądań policji, - śmierć lub wypadek na drodze, - akty wandalizmu i terroru, - zamknięcie drogi, objazdy, - wyjątkowe natężenie ruchu, - inne okoliczności niezależne od przewoźnika"

Numer wpisu: 5425
Data wyroku: 2013-08-29
Greenfields Real Estate Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się do kontaktowania z nabywcą bądź potencjalnym nabywcą Nieruchomości przedstawionym przez Agencję wyłącznie za pośrednictwem Agencji do chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży Nieruchomości. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zamawiający zapłaci Agencji karę umowną w wysokości kwoty prowizji określonej w § 5"

Numer wpisu: 5424
Data wyroku: 2012-10-25
Piotr Głombiowski
"Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu)"

Numer wpisu: 5423
Data wyroku: 2013-08-22
Piotr Andrzejewski
"(...) Przesyłkę należy otworzyć w obecności doręczyciela i sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli towar ma jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy sporządzić protokół szkód, tylko na podstawie takiego protokołu możliwa jest wymiana towaru na nowy. (...) Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"

Numer wpisu: 5422
Data wyroku: 2013-07-25
Lexus Warszawa-Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU wpłacony zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości nominalnej"

Numer wpisu: 5421
Data wyroku: 2013-07-25
Lexus Warszawa-Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w Warszawie
"Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zadatku zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na powołane konto, jak również nieodebranie lub odmowa podpisania dokumentu sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy w terminie określonym w zawiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO, będzie równoznaczne ze złożeniem przez KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Numer wpisu: 5420
Data wyroku: 2013-08-26
Maciej Czerniawski
"(...) Drukarnia Wielkoformatowa Prosper dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską (...)"

Numer wpisu: 5419
Data wyroku: 2013-08-26
Maciej Czerniawski
"Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru"

Numer wpisu: 5418
Data wyroku: 2013-08-26
Maciej Czerniawski
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski"

Numer wpisu: 5417
Data wyroku: 2013-08-26
Maciej Czerniawski
"Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl"

Numer wpisu: 5416
Data wyroku: 2013-08-14
MITCAR D.I.P. KRASNODĘBSKI SP. J. w Warszawie
"Po upływie sześciu tygodni od przewidywanej daty dostarczenia pojazdu określonej w zamówieniu, Kupujący będzie mógł wysłać sprzedawcy list polecony z prośbą o dostarczenie pojazdu w ciągu piętnastu dni od otrzymania jego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie ostatecznym terminem dostarczenia"

Numer wpisu: 5415
Data wyroku: 2013-08-14
MITCAR D.I.P. KRASNODĘBSKI Sp. J. w Warszawie
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny pojazdu określonej w zamówieniu z przyczyn innych niż wymienione w punkcie 1, niezależnych od Sprzedawcy lub importera w szczególności, z powodu zmiany kursu EURO w stosunku do PLN powyżej 3%"

Numer wpisu: 5414
Data wyroku: 2013-08-14
MITCAR D.I.P. KRASNODĘBSKI SP. J. w Warszawie
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktury nastąpi zmiana: (ii) przepisów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nakładających na producentów lub importerów nowe ciężary o charakterze publicznym lub zobowiązującym do wprowadzenia zmian technicznych w pojazdach sprowadzonych na teren Rzeczypospolitej Polskiej"

Numer wpisu: 5413
Data wyroku: 2013-08-14
MITCAR D.I.P. KRASNODĘBSKI SP. J. w Warszawie
"Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktur nastąpi zmiana: (i) stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty"

Numer wpisu: 5412
Data wyroku: 2013-08-07
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT TORUŃ HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
"Klient może odstąpić od umowy: B. W wypadku zwłoki w postawieniu samochodu do odbioru przekraczającej 21 dni"

Numer wpisu: 5411
Data wyroku: 2013-08-07
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT TORUŃ HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
"Sprzedawca informuje, że producent pojazdów zastrzegł sobie prawo wprowadzenia bez zapowiedzi zmian parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych pojazdów, w przypadku pojazdów zamówionych do produkcji. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny jeśli po dacie zamówienia producent wprowadzi takie zmiany techniczne pojazdu w stosunku do wersji oferowanej do sprzedaży w dacie złożenia zamówienia, że spowoduje to wzrost jego wartości"

Numer wpisu: 5410
Data wyroku: 2013-08-07
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT TORUŃ HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
"W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 6 pozwala na zachowanie otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, a odstąpienie od umowy przez klienta w myśl pkt. 7 rodzi zobowiązanie sprzedawcy do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w razie niemożliwości świadczenia (pkt. 3 ust. C). W takim przypadku, strony uzgadniają zwrot zadatku w wysokości kwoty wpłaconej"

Numer wpisu: 5409
Data wyroku: 2013-08-07
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT TORUŃ HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
"Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej z jakichkolwiek przyczyn, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony. Nie dotyczy to przypadku zadatku, który wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze stron"

Numer wpisu: 5408
Data wyroku: 2013-08-07
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT TORUŃ HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
"Klient może odstąpić od umowy: A. W wypadku zwłoki w wydaniu samochodu przekraczającej 21 dni od dnia przedstawienia samochodu do odbioru"

Numer wpisu: 5407
Data wyroku: 2013-08-13
Łódź JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"

Numer wpisu: 5406
Data wyroku: 2013-08-13
Łódź JTB Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
"Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"

Numer wpisu: 5405
Data wyroku: 2013-07-25
AUTO-BRECZKO SPÓŁKA JAWNA w Białymstoku-Kolonia Porosły
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu"

Numer wpisu: 5404
Data wyroku: 2013-07-25
AUTO-BRECZKO SPÓŁKA JAWNA w Białymstoku-Kolonia Porosły
"Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę"