13.01.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w grudniu 2013 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu grudniu 2013 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do prześledzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.


Numer wpisu: 5484
Data wyroku: 2013-03-07
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej
"Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za jakiekolwiek zniszczenie lub też kradzież pojemników"

Numer wpisu: 5483
Data wyroku: 2013-05-07
Milena Stawicka
"Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji, sporów itp. jest Sąd właściwy Sprzedającego w Pabianicach"

Numer wpisu: 5482
Data wyroku: 2013-10-10
Mariusz Kamiński-BOMAR w Komorowie
"Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie"

Numer wpisu: 5481
Data wyroku: 2013-05-07
Milena Stawicka
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą roszczeń"

Numer wpisu: 5480
Data wyroku: 2013-03-15
Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Firma Industi sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +5% / -5% ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 5479
Data wyroku: 2013-03-15
Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 30 zł netto. Zwrot za anulowanie zlecenia zostanie pomniejszony o tą kwotę"

Numer wpisu: 5478
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń"

Numer wpisu: 5477
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej"

Numer wpisu: 5476
Data wyroku: 2013-02-25
Stereodesign sp. z o.o. w Katowicach
"Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu"

Numer wpisu: 5475
Data wyroku: 2013-11-07
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków ENION, wynikających z niniejszej umowy, Przyłączany Podmiot jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1 % przedmiotowej opłaty za każdy dzień zwłoki"

Numer wpisu: 5474
Data wyroku: 2012-03-15
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku odstąpienia od Umowy przez ENION z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez Przyłączany Podmiot z przyczyn zależnych od ENION, Przyłączanemu Podmiotowi przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych przez ten Podmiot nakładów związanych z realizacją niniejszej Umowy"

Numer wpisu: 5473
Data wyroku: 2012-03-15
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do dnia … pod warunkiem spełnienia co najmniej 120 dni przed planowanym terminem realizacji, poniższych warunków:
2.1. otrzymaniu przez ENION kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi zgodnie z Prawem budowlanym inwestycji energetycznej związanej z przyłączeniem obiektu Przyłączanego Podmiotu"

Numer wpisu: 5472
Data wyroku: 2013-04-26
Agnieszka Urbanowska AP-POL w Wołominie
"Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń"

Numer wpisu: 5471
Data wyroku: 2013-04-26
Agnieszka Urbanowska AP-POL w Wołominie
"Składając zamówienie Klient jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem sklepu i go akceptuje"

Numer wpisu: 5470
Data wyroku: 2013-04-26
Agnieszka Urbanowska AP-POL w Wołominie
"W przypadku gdy zawartość paczki zostanie uszkodzona w transporcie reklamacje uwzględniamy wyłącznie z protokołem szkody sporządzonym przez kuriera"

Numer wpisu: 5469
Data wyroku: 2013-04-26
Agnieszka Urbanowska AP-POL w Wołominie
"Wszystkie paczki są zabezpieczone z taką samą jak produkty z innych kategorii, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie z racji tego iż są to ostatnie egzemplarze"

Numer wpisu: 5468
Data wyroku: 2012-12-06
Nowa Itaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
"Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (...), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym"

Numer wpisu: 5467
Data wyroku: 2013-04-08
Małgorzata Kaczmarczyk
"Zwrot produktów przez Klienta jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy produkt nie był używany. Zwracane przez Klienta produkty muszą być kompletne, jeśli były zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu tj. z oryginalną nie usuniętą folią i niezniszczonym pudełkiem"

Numer wpisu: 5466
Data wyroku: 2013-07-29
Margo H.D. Kuźmiccy spółka jawna z siedzibą w Gdańsku
"Zamawiającemu nie przysługuje prawo do wysuwania wobec Margo roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia za wyjątkiem roszczeń z tytułu nieterminowego realizacji zamówienia"

Numer wpisu: 5465
Data wyroku: 2013-02-25
Dorota Madej-Kruszelnicka
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt dostawy... nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5464
Data wyroku: 2013-03-14
Dariusz Kamiński
"Zamawiający zobowiązuje się w przypadku rezygnacji z obsługi organizacyjnej do zapłacenia całej sumy prowizji"