21.01.2014

Prawa pasażera w przypadku opóźnienia pociągu


             Jeżeli twój pociąg się spóźnia, pamiętaj o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem, przysługują ci uprawnienia odszkodowawcze.

     Obecna sytuacja na koleji o której wszyscy słyszymy, która jest spowodowana niekorzystnymi warunkami pogodowymi, sprawia że wiele z trwających połączeń nie dochodzi do skutku o planowanym czasie wynikającym z rozkładu jazdy. W związku z tym, poniżej przypominamy, jakie uprawnienia przysługują pasażerom, których podróż uległa opóźnieniu.

Podstawa prawna dochodzenia odszkodowania

    Podstawą regulacji omawianego zagadnienia jest rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Zgodnie z jej celem wyrażonym w preambule, istotne jest zapewnienie ochrony praw pasażerów w ruchu kolejowym oraz podniesienie jakości i efektywności kolejowych usług pasażerskich, gdyż pasażer w ruchu kolejowym jest słabszą stroną umowy transportu i dlatego prawa pasażera powinny podlegać szcególnej ochronie. Istotnym podkreślenia jest to, że zobowiązania wobec pasażerów wynikające z rozporządzenia nie podlegają ograniczeniu lub wyłączeniu przez przewoźnika, zwłaszcza na mocy klauzuli derogacyjnej lub ograniczającej zawartej w umowie transportowej. Niewątpliwie wystąpienie takich ograniczeń stanowić będzie naruszenie omawianego rozporządzenia, a tym samym stanowić podstawę do niewiązania pasażera ich konsekwencjami.

Zakres opowiedzialności przewoźnika

      W przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, aby przypuszczać, że opóźnienie przyjazdu do miejsca przeznaczenia przekroczy 60 minut w stosunku do umowy transportu, pasażer otrzymuje natychmiast wybór pomiędzy:

a) zwrotem pełnego kosztu biletu na warunkach, na jakich został opłacony, za część lub części niezrealizowanej podróży oraz za część lub części już zrealizowane, jeżeli taka podróż jest już bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem w odpowiednich przypadkach połączenia
powrotnego do miejsca wyjazdu w najbliższym dostępnym terminie. Zwrot jest dokonywany na takich samych
warunkach jak wypłata odszkodowania, o którym mowa w art. 17; albo

b) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w najbliższym dostępnym terminie; albo

c) kontynuacją lub zmianą trasy podróży, przy porównywalnych warunkach przewozu, do miejsca docelowego w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera.

Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z powyższymi zasadami. Minimalna kwota odszkodowania wynosi:

a) 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;

b) 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Gdy umowa transportu dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w podróży docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za bilet.

Należy pamiętać, że konieczne jest zachowanie biletu, na którym czas spóźnienia powinien potwierdzić konduktor, kierownik pociągu lub pracownik kasy. Należy go dołączyć do wniosku o rekompensatę. Wypłata odszkodowania następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. Odszkodowanie może zostać wypłacone w postaci kuponów lub innych usług, jeżeli ich warunki są elastyczne. Odszkodowanie jest wypłacane w formie pieniężnej na wniosek pasażera.

Kwota zwrotu ceny biletu nie jest pomniejszana o finansowe koszty transakcji, takie jak opłaty, koszty telekomunikacyjne lub znaczki. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić próg minimalny, poniżej którego odszkodowanie nie będzie wypłacane. Wysokość progu nie przekracza 4 EUR.

Wyłączenie odszkodowania

     Pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Bezpośrednia pomoc pasażerom w przypadku wystąpienia opóźnienia

      W przypadku opóźnienia przyjazdu lub odjazdu pociągu, o ponad 60 minut pasażerom oferuje się także nieodpłatnie:

a) posiłki i napoje odpowiednio do czasu oczekiwania, jeżeli są one dostępne w pociągu lub na stacji lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone;

b) o ile jest to fizycznie możliwe, zakwaterowanie w hotelu lub innym miejscu oraz transport pomiędzy stacją kolejową a miejscem zakwaterowania w przypadkach konieczności pobytu przez jedną lub kilka nocy albo jeżeli niezbędny jest pobyt dodatkowy;

c) o ile jest to fizycznie możliwe, transport z pociągu do stacji kolejowej, do miejsca odjazdu zastępczego środka transportu lub do miejsca przeznaczenia, jeżeli pociąg został unieruchomiony na trasie.

Jeżeli połączenie kolejowe nie może być dalej wykonywane, przedsiębiorstwo kolejowe organizuje jak najszybciej zastępczy transport pasażerów.

Na żądanie pasażera przedsiębiorstwa kolejowe zaświadczają na bilecie, zależnie od sytuacji, że połączenie kolejowe uległo opóźnieniu, że opóźnienie doprowadziło do utraty połączenia albo że połączenie zostało odwołane.

Praktycznie w całej UE przepisy o odszkodowaniu obejmują wszystkie połączenia. W Polsce rekompensata nie dotyczy przewozów regionalnych, podmiejskich i miejskich.

Każdy pasażer, będący jednocześnie konsumentem, może zwrócić się do nas o pomoc w dochodzeniu swoich roszczeń związanych z powstałym opóźnieniem.