05.03.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w lutym 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5562
Data wyroku: 2013-04-26
Agata Gierszewska, Dariusz Bohdziul
"Za opóźnienia z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy"

Numer wpisu: 5561
Data wyroku: 2013-04-26
Agata Gierszewska, Dariusz Bohdziul
"Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący"

Numer wpisu: 5560
Data wyroku: 2014-01-16
Tomasz Bach, Krzysztof Kwaśny
"W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca składa reklamację na Poczcie Polskiej lub w firmie kurierskiej. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi wpłaconą należność za towar do wysokości nie przekraczającej kwoty odszkodowania za zaginioną przesyłkę uzyskanego zgodnie z prawem pocztowym (w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej) lub w pełnej wysokości (w przypadku wysyłki za pomocą firmy kurierskiej). Czas rozpatrzenia rekalamacji przez Pocztę Polską wynosi od 1 do 3 miesięcy zaś przez firmę kurierską do 30 dni"

Numer wpisu: 5559
Data wyroku: 2014-01-16
Małgorzata Matras-Rudnik
"Zakup w naszym sklepie jest równoznaczny z udzieleniem nam pełnomocnictwa do składanego zamówienia, które upoważnia nas jako Sprzedającego-pełnomocnika do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w Państwa imieniu i na Państwa rachunek"

Numer wpisu: 5558
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"Biuro może odmówić zabrania na pokład samolotu/autobusu osób nietrzeźwych"

Numer wpisu: 5557
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
"Nie stanowi nienależytego wykonania umowy zmiana kolejności zwiedzania w programie imprezy, o ile program został wykonany w całości"

Numer wpisu: 5556
Data wyroku: 2013-12-05
Marcin Ciechański
"Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta lub niemożliwości dodzwonienia się, przewoźnika do klienta"

Numer wpisu: 5555
Data wyroku: 2014-01-08
GTI Travel Poland Sp. z o.o. w Warszawie
"W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty w inny sposób przez Klienta dokumentów potwierdzających i umożliwiających udział w imprezie, Organizator za wystawienie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów, pobierze od Klienta opłatę dodatkową w wysokości 50 zł za jeden dokument"

Numer wpisu: 5554
Data wyroku: 2013-10-24
Zakłady Elektromaszynowe-Elektronarzędzia CELMA S.A. w Goleszowie
"Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, ZEM-EM CELMA S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji na niniejszych warunkach"

Numer wpisu: 5553
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł"

Numer wpisu: 5552
Data wyroku: 2012-11-26
Mariusz Ciesielski, Arkadiusz Lisowski
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 5551
Data wyroku: 2012-11-05
VIP Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (...) waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną"

Numer wpisu: 5550
Data wyroku: 2012-11-05
VIP Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (...) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną"

Numer wpisu: 5549
Data wyroku: 2012-11-05
VIP Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"VIP nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części stanowiącej substancję przesyłki, jeżeli opakowanie to, jest jedynym opakowaniem przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem"

Numer wpisu: 5548
Data wyroku: 2012-11-05
VIP Express spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach
"VIP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy, jak i osób trzecich"

Numer wpisu: 5547
Data wyroku: 2013-03-20
Memoboards Sp. z o.o. w Krakowie
"Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Dom Korkowy.pl Sp. z o.o. zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane"

Numer wpisu: 5546
Data wyroku: 2012-10-29
Home Broker Nieruchomości spółka akcyjna w Warszawie
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1" (§ 5 ust. 1 umowy)

Numer wpisu: 5545
Data wyroku: 2012-10-29
Home Broker Nieruchomości spółka akcyjna w Warszawie
"W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych" (§ 6 ust. 3 umowy)

Numer wpisu: 5544
Data wyroku: 2012-08-24
MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie
"Na wysokość uszczerbku na zdrowiu mają wpływ także: 2) doznanie kilka rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu. W takim wypadku MTU wypłaca świadczenie wyłącznie za ten uszczerbek, któremu przypisana jest najwyższa wartość procentowa - zgodnie z tabelą przedstawioną w par. 34 ust. 1 pkt. 3)

Numer wpisu: 5543
Data wyroku: 2013-05-09
Bednarscy spółka jawna w Toruniu
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających wpływ na cenę samochodu"

Numer wpisu: 5542
Data wyroku: 2013-05-09
Bednarscy spółka jawna w Toruniu
"W przypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"

Numer wpisu: 5541
Data wyroku: 2013-12-18
Kierus Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku
"(...) procenty rabatu mogą ulec zmianie bez powiadomienia"

Numer wpisu: 5540
Data wyroku: 2013-12-18
Kierus Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku
"(...) kwoty wymagane do przyznania rabatu (...) mogą ulec zmianie bez powiadomienia"

Numer wpisu: 5539
Data wyroku: 2013-12-18
Kierus Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku
"Czas trwania programu (...) mogą ulec zmianie bez powiadomienia"

Numer wpisu: 5538
Data wyroku: 2013-04-08
Domex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie
"Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów pocztowych, firm kurierskich (...)"

Numer wpisu: 5537
Data wyroku: 2013-04-08
Domex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie
"W wyjątkowej sytuacji Organizator bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do zmian ww. prezentu na prezent o podobnej wartości"

Numer wpisu: 5536
Data wyroku: 2013-04-08
Domex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie
"Organizator zastrzega sobie możliwość (...) skrócenia akcji"

Numer wpisu: 5535
Data wyroku: 2013-05-23
Marcin Jeleń
"Tradenet nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot, jeśli zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym"

Numer wpisu: 5534
Data wyroku: 2013-10-24
Premium Technik Polska Spółka z o.o. w Łodzi
"Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, PREMIUM TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem - poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji na niniejszych warunkach"

Numer wpisu: 5533
Data wyroku: 2012-07-31
Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. j. w Szczecinie
"Za okres wstrzymania Usług(i) Abonentowi nie przysługuje prawo roszczeń odszkodowawczych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług(i), w tym obniżenia Opłaty za okres wstrzymania"

Numer wpisu: 5532
Data wyroku: 2013-03-28
Winfor sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego"

Numer wpisu: 5531
Data wyroku: 2013-02-21
Anna Rotarska - ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Export Import w Zawierciu
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym"

Numer wpisu: 5530
Data wyroku: 2012-07-23
"Mobiltech" sp. z o.o w Kielcach
"Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania zwycięzcom Konkursu Nagród o zbliżonych do wskazanych w punkcie V Regulaminu, parametrach i cenie w przypadku braku możliwości zakupu przez Organizatora nagród wskazanych w ww. punkcie V"

Numer wpisu: 5529
Data wyroku: 2013-09-09
Katarzyna Morawska
"W żadnym przypadku ePolishWife.pl nie będzie prawnie lub finansowo odpowiedzialny za ewentualne straty lub szkody poniesione z tytułu jego użytkowania"

Numer wpisu: 5528
Data wyroku: 2013-12-11
Joanna Sęczkowska-Brągoszewska
"Za chwilę wydania towaru uznaje się jego przekazanie przez Sprzedającego placówce pocztowej"

Numer wpisu: 5527
Data wyroku: 2013-09-30
Mir-Wit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"

Numer wpisu: 5526
Data wyroku: 2012-10-25
IPLEX S.A. z siedzibą w Warszawie
"Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca"

Numer wpisu: 5525
Data wyroku: 2013-04-26
Monika Kaczmarek PHU ADAMON HEART AND SOUL w Legnicy
"Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu H&S"

Numer wpisu: 5524
Data wyroku: 2013-04-26
Monika Kaczmarek PHU ADAMON HEART AND SOUL w Legnicy
"Podmiot prowadzący sklep internetowy www.heartandsoul.pl wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"

Numer wpisu: 5523
Data wyroku: 2013-05-13
Bartosz Śmietanka
"Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem Italiacaffe.pl, a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy"

Numer wpisu: 5522
Data wyroku: 2013-11-07
Marek Pamięta
"Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy CiuchySklep.pl jest dzień przekazania przesyłki do firmy kurierskiej lub Poczcie Polskiej"

Numer wpisu: 5521
Data wyroku: 2013-10-15
Dominika Chruściel
"W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 % wartości dokonanych zakupów"

Numer wpisu: 5520
Data wyroku: 2013-11-05
Tomasz Smołuch
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu"

Numer wpisu: 5519
Data wyroku: 2010-05-13
Piotr Nowak
"Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej"

Numer wpisu: 5518
Data wyroku: 2013-12-12
Adriana Pełka
"W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (rozbieżności otrzymanego towaru z zamówieniem) lub uszkodzeń, prosimy o spisanie dokładnego protokołu szkody w obecności spedytora i o jak najszybszy (w ciągu 24 godzin) kontakt z naszym sklepem (...)"

Numer wpisu: 5517
Data wyroku: 2013-12-12
Adriana Pełka
"W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan zabezpieczenia przesyłki (karton, taśma pakowa - to jest najważniejsze!), kompletność przesyłki, zgodność z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne przesyłki i/lub zawartości podczas transportu do Państwa (przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń jest równoznaczne z akceptacją jej stanu jak i zawartości).

Numer wpisu: 5516
Data wyroku: 2013-05-23
Marcin Jeleń
"Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość 100 % sumy pobranej tytułem podstawowej opłaty transportowej"

Numer wpisu: 5515
Data wyroku: 2013-05-23
Marcin Jeleń
"Tradenet nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym"

Numer wpisu: 5514
Data wyroku: 2013-05-20
Jerzy Świdziński
"Za zniszczenia wynikłe podczas transportu z winy dostarczyciela przesyłki księgarnia internetowa "mm" nie bierze odpowiedzialności"

Numer wpisu: 5513
Data wyroku: 2013-05-20
Jerzy Świdziński
"Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne, a nie szkody wyrządzone np. przez transport wysłanej książki"

Numer wpisu: 5512
Data wyroku: 2013-11-18
Bawaria Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególnosci w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowgo, mających wpływ na cenę pojazdu"

Numer wpisu: 5511
Data wyroku: 2013-11-18
Bawaria Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa"

Numer wpisu: 5510
Data wyroku: 2013-09-30
Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja spółka jawna w Ujściu
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"

Numer wpisu: 5509
Data wyroku: 2013-09-30
Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Ukleja spółka jawna w Ujściu
"Cena Samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"