22.04.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w marcu 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu lutym 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5614
Data wyroku: 2012-12-03
Piotr Cebrat - Z.P.R.B.H "DREV-IMED" z siedzibą w Rychwałdzie
"Zleceniodawca po podpisaniu Umowy nie może zrezygnować z Zamówionego dzieła, w przeciwnym razie zobowiązuje się zapłacić karę umowną Zleceniobiorcy w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako Odszkodowanie Umowy niezrealizownaej"

Numer wpisu: 5613
Data wyroku: 2012-12-03
Piotr Cebrat - Z.P.R.B.H "DREV-IMED" z siedzibą w Rychwałdzie
"Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty cenowej na wykonane prace o ile takie wystąpią"

Numer wpisu: 5612
Data wyroku: 2012-12-03
Piotr Cebrat - Z.P.R.B.H "DREV-IMED" z siedzibą w Rychwałdzie
"Dla dostarczonych materiałów, Zleceniodawca zapewnia dogodny dojazd samochodem ciężarowym, na miejsce dostarczenia dzieła. Jeśli wystąpi niemożliwość dowiezienia materiałów na sam plac budowy z uwagi na brak drogi, brak przepustowości mostu lub zajdzie inna nieprzewidziana sytuacja Zleceniodawca jest zobowiązany, na własny koszt rozładować - przeładować materiały na inny środek transportu, który umożliwi ich przewóz [...]"

Numer wpisu: 5611
Data wyroku: 2013-05-13
Bartosz Śmietanka - Bartosz Śmietanka "MINI-MAX" w Białymstoku
"Italiacaffe.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podane dane przez producenta lub dostawców"

Numer wpisu: 5610
Data wyroku: 2013-05-13
Jagoda Skowrońska - BRAFITERIA w Zamościu
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską a przyjęty termin dostarczenia przesyłki jest gwarantowany regulaminem Poczty Polskiej"

Numer wpisu: 5609
Data wyroku: 2014-02-20
Andrzej Matyszewski - KIGA w Tomaszowie Mazowieckim
"Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty zakupu bez podania przyczyny odstąpienia (...). Za datę zakupu towaru uważa się datę nadania listu przewozowego lub przesyłki pocztowej. Klient pokrywa koszty wysyłki towaru w dwie strony (...)"

Numer wpisu: 5608
Data wyroku: 2012-01-09
"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie
"L.p. 11
Rodzaj opłaty:
Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego:
Wysokość opłaty:
w I Roku Polisowym 100%
w II Roku Polisowym 100%
w III Roku Polisowym 70%
w IV Roku Polisowym 60%
w V Roku Polisowym 50%
w VI Roku Polisowym 40%
w VII Roku Polisowym 30%
w VIII Roku Polisowym 20%
w IX Roku Polisowym 10%
w X Roku Polisowym 5%
Częstotliwość pobierania opłaty:
Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy"

Numer wpisu: 5607
Data wyroku: 2011-12-06
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
"Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, a w szczególności (...) o zmianie Banku, w którym prowadzi rachunki bankowe"

Numer wpisu: 5606
Data wyroku: 2011-12-06
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
"(...) w takim przypadku termin, w którym Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, biegnie od dnia otrzymania przez Kredytobiorcę Umowy, a jeżeli dnia tego nie można ustalić, od dnia przypadającego 7 dni po wysłaniu egzemplarza Umowy do Kredytobiorcy"

Numer wpisu: 5605
Data wyroku: 2011-12-06
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
"Bank ma prawo zastrzec Kartę lub odmówić jej wznowienia z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Umowy lub innych umów kredytu zawartych lub administrowanych przez Bank, albo w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych operacji"

Numer wpisu: 5604
Data wyroku: 2011-12-06
SYGMA BANQUE Societe Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą we Francji Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
"Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 72 z 2002 r. poz. 665 z późn. zm.), że poddaje się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń Banku wynikających z niniejszej Umowy z tytułu:
a) Kredytu, w tym kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 80 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 80 000 oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2030 roku.
b) Limitu, w tym Kapitału, odsetek oraz należnych opłat i prowizji, do kwoty 40 000 zł, przy czym Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 40 000 zł oraz wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 31.12 2030 roku. W przypadku przedłużenia Limitu w trybie § 7, termin, do upływu którego Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności ulega przedłużeniu o okres, o który został przedłużony Limit"

Numer wpisu: 5603
Data wyroku: 2013-11-06
Maciej Bugajski, Grzegorz Kępa - ServCom w Krakowie
"Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi około 21 dni roboczych plus czas przesyłek"

Numer wpisu: 5602
Data wyroku: 2013-04-18
Maciej Bugajski, Grzegorz Kępa - ServCom w Krakowie
"Firma ServCom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonania naprawy"

Numer wpisu: 5601
Data wyroku: 2013-04-18
Maciej Bugajski, Grzegorz Kępa - ServCom w Krakowie
"Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w możliwie jak najkrótszym okresie od daty przyjęcia produktu do Punktu Serwisowego ServCom"

Numer wpisu: 5600
Data wyroku: 2013-10-31
Joanna Smułkowska - Jomis
"Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością Firmy Jomis Joanna Smułkowska zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 142, poz 883)". "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo SA, moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 29.08.1997)."

Numer wpisu: 5599
Data wyroku: 2013-04-26
BRE BANK S.A. w Warszawie
"MultiBank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MulitilKE warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie"

Numer wpisu: 5598
Data wyroku: 2013-04-26
BRE BANK S.A. w Warszawie
"Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła"

Numer wpisu: 5597
Data wyroku: 2013-04-26
BRE BANK S.A. w Warszawie
"Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji dyspozycji przez MultiBank"

 

Numer wpisu: 5596
Data wyroku: 2013-09-26
Tomasz Chmielarczyk - "Tomi" - Tomasz Chmielarczyk w Dzierżoniowie
"W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem"

Numer wpisu: 5595
Data wyroku: 2012-11-29
Damian Suchecki - "Sucheccyart Pracownia Szkła Artystycznego" w Ratowicach
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu..."

Numer wpisu: 5594
Data wyroku: 2012-11-29
Damian Suchecki - "Sucheccyart Pracownia Szkła Artystycznego" w Ratowicach
"Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty..."

Numer wpisu: 5593
Data wyroku: 2014-01-28
Krystian Olszak, Przemysław Ryś - WITTMAN NIERUCHOMOŚCI s.c. z siedzibą w Gdańsku
"W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to wynagrodzenie niezależnie na stosunek łączący go z tą osobą"

Numer wpisu: 5592
Data wyroku: 2013-05-06
Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna w Gdańsku
"Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z programu wybranej Stacji bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 5591
Data wyroku: 2013-02-21
Krzysztof Kaczała - AGIKA w Poznaniu
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym"

Numer wpisu: 5590
Data wyroku: 2013-03-28
Sławomira Michałowska - Szykowny Dom w Żyrardowie
"Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygnacji z transakcji i zwrotu towaru, koszty dostawy poniesione przez sklep pomniejszą kwotę o której mowa w pkt. 19."

Numer wpisu: 5589
Data wyroku: 2012-01-17
Uniwersytet Śląski w Katowicach
"Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. […] W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w wyniku wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów"

Numer wpisu: 5588
Data wyroku: 2013-12-05
Krzysztof Furman - Nieruchomości Furman w Pile
"Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust. 1 powyżej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy jakiemukolwiek kontrahentowi w okresie 6 miesięcy od chwili wypowiedzenia umowy lub w okresie 2 miesięcy od chwili wygaśnięcia umowy"

Numer wpisu: 5587
Data wyroku: 2013-05-22
Stanisław Ruliński - Wydawnictwa Akademickie i Specjalistyczne "Aktyka" we Wroclawiu
"Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach księgarni, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie towarów lub też w przypadku braku towaru"

Numer wpisu: 5586
Data wyroku: 2013-04-26
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 5585
Data wyroku: 2013-04-26
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy"

Numer wpisu: 5584
Data wyroku: 2013-04-26
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"

Numer wpisu: 5583
Data wyroku: 2014-01-29
"Speed" Sp. z o.o. w Łodzi
"W szczególnych przypadkach firma Speed Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość podstawienia auta z tej samej klasy w przypadku (...) przyczyn niezależnych takich jak przedłużenie wynajmu przez klienta poprzednio korzystającego"

Numer wpisu: 5582
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej i nieprzerwanej dostępności do informacji i aplikacji znajdujących się na stronach witryny, ani bezbłędności treści serwisu"

Numer wpisu: 5581
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC Polska Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do całkowitej zgodności z faktycznym stanem rzeczy, wszelkich informacji zamieszczanych na stronach siedliska"

Numer wpisu: 5580
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis internetowy JVC"

Numer wpisu: 5579
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakie zaistnieją w zawartości całej witryny"

Numer wpisu: 5578
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za utratę danych lub szkodę spowodowaną instalacją albo użyciem zawartego w witrynie oprogramowania"

Numer wpisu: 5577
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"JVC nie udziela żadnej gwarancji ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zawartym w witrynie oprogramowaniem"

Numer wpisu: 5576
Data wyroku: 2013-05-10
"JVC Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Wszelka odpowiedzialność związana z podejmowaniem decyzji zakupu na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa jedynie na Użytkowniku"

Numer wpisu: 5575
Data wyroku: 2013-05-13
Bartosz Śmietanka - Bartosz Śmietanka "MINI MAX" w Białymstoku
"Sklep Italiacaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do Klienta"

Numer wpisu: 5574
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
6. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego: 1 000 zł"

Numer wpisu: 5573
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"RODZAJ LIMITU
5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku głównego: 1 000 zł"

Numer wpisu: 5572
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
6. Wypłata z rachunku lokacyjnego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o wypłatę"

Numer wpisu: 5571
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat"

Numer wpisu: 5570
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
12. Wypłata z rachunku głównego nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez Ubezpieczyciela"

Numer wpisu: 5569
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
9. Kolejna wypłata z rachunku głównego, dokonana na zasadach określonych w ust. 3, może nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniej wypłaty"

Numer wpisu: 5568
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
6. Kwota wypłaty z rachunku głównego nie może być mniejsza od kwoty zawartej w Tabeli limitów i opłat, obowiązującej w dniu akceptacji wniosku o taką wypłatę, a jednocześnie nie może być większa od kwoty ustalonej na podstawie postanowień ust.7"

 

Numer wpisu: 5567
Data wyroku: 2012-06-15
ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
"Art. 30 WYPŁATA Z RACHUNKU GŁÓWNEGO
3. Wypłata z rachunku głównego następuje na wniosek Ubezpieczającego i jest uzależniona od dokonania przez Ubezpieczyciela oceny wpływu takiej wypłaty na kontynuację umowy głównej"

Numer wpisu: 5566
Data wyroku: 2014-01-22
Małgorzata Kobus - Małgorzata Kobus "OSKAR-DOM" Biuro Obrotu Nieruchomościami w Łodzi
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w § 7, Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Numer wpisu: 5565
Data wyroku: 2013-04-08
Małgorzata Kaczmarczyk-KUMIKO.PL
"Księgarnia internetowa KUMIKO.PL zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, w przypadku:
b) niemożności zrealizowania zamówienia wynikającego z winy producenta, dystrybutora, hurtownika,
c) gdy produkt jest niedostępny u dostawców księgarni i jest to jedyna pozycja w zamówieniu"

Numer wpisu: 5564
Data wyroku: 2013-12-11
Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
"W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (...) z zastrzeżeniem, że żadne uprawnienia Uczestnika przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią prawnie wiążących zobowiązań po stronie Organizatora bądź Partnerów, zaś żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako prawnie wiążąca oferta, przyrzeczenie publiczne, ogólne warunki umów lub inne zobowiązania Organizatora bądź Partnerów, a w szczególności nie może stanowić podstawy do roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub innego postępowania"

Numer wpisu: 5563
Data wyroku: 2012-02-29
Maciej Kancelarczyk - Multi Co Maciej Kancelarczyk z siedzibą w Elblągu
"iperfumeria24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz w ofercie a w szczególności do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany cen"