18.06.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w kwietniu i maju 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu kwietniu i maju 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5704
Data wyroku: 2013-10-17
Łukasz Bem - BEMIX MEDIA w Zabrzu
"Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłaty za dostawę, opłata za płatność w kanale internetowym "eCard")"

Numer wpisu: 5703
Data wyroku: 2014-03-18
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Lanet Sp. z o.o. w Warszawie
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów Komunikacji w przypadku, gdy ograniczenie lub brak możliwości dostępu do Elektronicznych Kanałów Komunikacji nie wynika bezpośrednio z winy Operatora"

Numer wpisu: 5702
Data wyroku: 2014-03-18
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Lanet Sp. z o.o. w Warszawie
"Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)"

Numer wpisu: 5701
Data wyroku: 2014-01-23
Apteka "Lipowa" J. Kotkowska-Wasilewska Spółka Jawna w Łodzi
"APTEKA LIPOWA, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści do określonego celu lub zastosowania"

Numer wpisu: 5700
Data wyroku: 2014-01-23
Apteka "Lipowa" J. Kotkowska-Wasilewska Spółka Jawna w Łodzi
"W szczególności APETKA LIPOWA nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności treści znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Witrynie lub przekazywanych za pośrednictwem Witryny, jak również przestrzegania przez dostawców treści regulacji prawnych, w szczególności odnoszących się do produktów farmaceutycznych"

Numer wpisu: 5699
Data wyroku: 2014-03-18
Sebastian Białkowski - Sacom System w Rudzie Śląskiej
"Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (...) wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora, do których zalicza się w szczególności"

Numer wpisu: 5698
Data wyroku: 2013-02-22
Szynaka-Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie
"Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy uszkodzenia nastąpiły na skutek złego montażu bądź produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"

Numer wpisu: 5697
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
"Zleceniobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że Zleceniodawca wykonuje samodzielnie czynności rozliczeniowe szkody z ubezpieczycielem lub innym podmiotem bez uzgadniania z Zleceniobiorcą lub stwarza osobiste utrudnienia w prowadzeniu sprawy. Tym samym zobowiązanie zostanie rozliczone jak w pkt. 1 (...)."

Numer wpisu: 5696
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę przed ostatecznym zakończeniem postępowania likwidacyjnego, zobowiązany jest on do pokrycia na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich rzeczywiście poniesionych kosztów biura prowadzącego sprawę, dodatkowo przyjmując zryczałtowaną stawkę jednej roboczo/godziny na kwotę 100 PLN, wg oddzielnie sporządzonego wyliczenia wykonanych czynności - nie wyłączając utraconego wynagrodzenia prowizyjnego Zleceniobiorcy, którgo wysokość określa przedmiotowa umowa zlecenie w § 3 (...)"

Numer wpisu: 5695
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
"Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na bieżąco, przed złożeniem pozwu do Sądu. W tym celu Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do pokrycia z dotychczas uzyskanego świadczenia, wszelkich kosztów sądowych i zastępstwa procesowego bez konieczności uzyskiwania od Zleceniodawcy odrębnej zgody. W przypadku braku tych środków Zleceniodawca dokona osobiście ich wpłaty na konto "Biuro Rogulski", które również upoważnia do opłacenia wszystkich kosztów w jego imieniu. W przypadku braku środków własnych, Zleceniodawca upoważnia "Biuro Rogulski" do dokonania powyższych opłat ze środków biura i zobowiązuje się do ich uregulowania do czasu zakończenia postępowania likwidacji szkody z doliczeniem 5% ich wartości z powyższego tytułu"

Numer wpisu: 5694
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
"Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej wskazanej przez zleceniobiorcę, do dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia takiej konieczności w drodze postępowania sądowego. W celu realizacji powyższego Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia oddzielnego pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego oraz do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi w (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. Dz. U. Nr 163 poz. 1348 - opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Adwokatów zagranicznych obowiązują stawki zgodne z prawem danego Kraju). Dotyczy to równiez opłat i czynności adwokackich przed procesowych. Opłaty powyższe obejować będą także koszty sądowe związane z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy w tym także wpisu sądowego i kosztów opinii biegłych sądowych. (Koszty sądowe w spr. cywilnych. Ustawa z dn. 28.07.2005 r. Dz. 167 poz. 1398 z późniejszymi zmianami). Koszty prowadzenia sprawy poza granicami kraju w zakresie jak wyżej, ustalane są w oparciu o przepisy i stawki obowiązujące w danym Państwie"

Numer wpisu: 5693
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
"Wynagrodzenie prowizyjne będzie wyższe o 3% w przypadku gdy sprawa z powodów niezależnych od Zleceniobiorcy, będzie trwała dłużej niż jeden rok, od dnia podpisania niniejszej umowy. Powyższa prowizja zwiększy się o taki procent za każdy następny rok"

Numer wpisu: 5692
Data wyroku: 2013-07-25
Zenon Rogulski - "Biuro Rogulski" Europejskie Centrum Odszkodowań w Nowej Soli
"Niezależnie od wynagrodzenia wynikającego z pkt. 1, Zleceniobiorcy przysługuje prawo doliczenia dodatkowych kosztów powstałych z tytułu: a) opłat urzędowych; b) kosztów dojazdu związanych z realizacją umowy zlecenia; c) wykonanych opinii technicznych; d) wykonanych ekspertyz biegłych powołanych do sprawy; e) wykonania opinii i badań medycznych; f) wykonania tłumaczeń dokumentów; g) wykonania opinii finansowych; h) wykonanie opinii detektywistycznych; i) wykonanie opinii kryminalistycznych; j) wykonanie opinii prawnych"

Numer wpisu: 5691
Data wyroku: 2014-01-28
Adam Stępień - ATROX MEDIA w Krakowie
"Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzyści wynikające z korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki"

Numer wpisu: 5690
Data wyroku: 2014-01-28
Adam Stępień - ATROX MEDIA w Krakowie
"Serwis www.taniedanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony..."

Numer wpisu: 5689
Data wyroku: 2014-03-06
Paweł Gułaś - VENE POINT w Krasnymstawie
"Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nieotrzymania faktury"

Numer wpisu: 5688
Data wyroku: 2014-03-06
Paweł Gułaś - VENE POINT w Krasnymstawie
"Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia"

Numer wpisu: 5687
Data wyroku: 2014-03-06
Paweł Gułaś - VENE POINT w Krasnymstawie
"W przypadku anulowania przesyłki: (...) gdy Klient opłacił usługę poprzez system transferuj.pl potrącona jest kwota w wysokości prowizji systemu transferuj.pl, która wynosi od 1% do 2,5 % kwoty transakcji. Jeżeli przesyłka została odebrana przez kuriera wysokość zwracanej kwoty ustalana jest indywidualnie"

Numer wpisu: 5686
Data wyroku: 2014-03-06
Paweł Gułaś - VENE POINT w Krasnymstawie
"W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zblokowania jego dostępu do konta, a także zaliczania na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD)..."

Numer wpisu: 5685
Data wyroku: 2014-04-01
Holbex sp. z o.o. w Lesznowoli
"Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (dokument sprzedaży)"

Numer wpisu: 5684
Data wyroku: 2014-04-01
Holbex sp. z o.o. w Lesznowoli
"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"

Numer wpisu: 5683
Data wyroku: 2014-04-01
Holbex sp. z o.o. w Lesznowoli
"Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia paczki lub jej zawartości jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższych informacji, reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane"

Numer wpisu: 5682
Data wyroku: 2014-03-13
Magdalena Jakubowska-Miąsek - BOSKAS w Warszawie
"Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody"

Numer wpisu: 5681
Data wyroku: 2014-03-13
Magdalena Jakubowska-Miąsek - BOSKAS w Warszawie
"Boskas zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu"

 

Numer wpisu: 5680
Data wyroku: 2014-03-13
Magdalena Jakubowska-Miąsek - BOSKAS w Warszawie
"Zwrot, reklamacja lub wymiana nie uwzględnione z powodu przekroczenia terminu, niedołączenia rachunku, paragonu, pisma reklamacyjnego, metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzenia widocznych śladów użycia itp., będą skutkować odesłaniem towaru do kllienta na jego koszt"

Numer wpisu: 5679
Data wyroku: 2013-10-21
Patrycja Jazienicka, Rafał Jazienicki - Auto-Raf s.c. w Chojnicach
"Cena zawarta w pkt 3 może ulec zmianie w przypadku zmian fiskalnych, celnych, wprowadzenia nowych podatków i opłat, bądź zmiany ceny przez producenta i będzie równa cenie z aktualnego cennika z dnia wydania samochodu Kupującemu"

Numer wpisu: 5678
Data wyroku: 2014-03-27
AD. Drągowski S.A. w Warszawie
"Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji w przypadku sprzedaży nieruchomości (...) w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy"

Numer wpisu: 5677
Data wyroku: 2014-01-30
Bieranowski sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą"

Numer wpisu: 5676
Data wyroku: 2014-01-30
Bieranowski sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następującycyh wypadkach: b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą"

Numer wpisu: 5675
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1"

Numer wpisu: 5674
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału Pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości, zgłoszona do Systemu MLS"

Numer wpisu: 5673
Data wyroku: 2014-03-26
Małgorzata Miller-Fukuda - MILLER-FUKUDA NIERUCHOMOŚCI w Warszawie
"Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do niepodejmowania bez zgody i wiedzy Pośrednika jakichkolwiek rozmów, negocjacji w celu zbycia bądź zawarcia jakiejkolwiek innej umowy mającej za przedmiot Nieruchomość pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt"

Numer wpisu: 5672
Data wyroku: 2013-10-21
Patrycja Jazienicka, Rafał Jazienicki - Auto-Raf s.c. w Chojnicach
"Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy wynikające z przyczyn od niego niezależnych"

Numer wpisu: 5671
Data wyroku: 2014-01-30
Bieranowski sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji zamówionego samochodu"

Numer wpisu: 5670
Data wyroku: 2014-01-16
Mądre Główki sp. z o.o. w Warszawie
"zmiana opłat, o której mowa w pkt 8 uzasadnia skorzystanie przez opiekuna z przysługującego mu prawa do: a) wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo b) odstąpienia od Umowy, jeśli nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania"

Numer wpisu: 5669
Data wyroku: 2014-01-16
Mądre Główki sp. z o.o. w Warszawie
"Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat zawartych w niniejszej umowie oraz Regulaminie opłat w okresie obowiązywania Umowy w sytuacji zmiany wskaźnika cen towarów i usług (...), jak również w razie wzrostu uzasadnionych kosztów utrzymania przedszkola, w szczególności podwyższenia opłat za dostawę mediów oraz czynszu najmu lokalu czy wzrostu wynagrodzeń kadry pedagogicznej"

Numer wpisu: 5668
Data wyroku: 2014-02-25
Beata Pawlikowska - "Usługi Turystyczne Beata Pawlikowska" w Żaganiu
"Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które USŁUGI TURYSTYCZNE Beata Pawlikowska - Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody"

Numer wpisu: 5667
Data wyroku: 2014-03-27
AD. Drągowski S.A. w Warszawie
"zleca pośrednictwo (...) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (...) powiększoną o 23% podatku VAT"

Numer wpisu: 5666
Data wyroku: 2014-02-27
Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi
"Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obiektu. W przypadku zaniechannia tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych"

Numer wpisu: 5665
Data wyroku: 2014-02-27
Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi
"Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie..."

Numer wpisu: 5664
Data wyroku: 2014-02-27
Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi
"W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji In., Termy Rzymskie Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń"

Numer wpisu: 5663
Data wyroku: 2014-02-27
Termy Rzymskie sp. z o.o. w Czeladzi
"Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia... do dnia... bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia", zawarty we wzorcu pn. "Umowa o korzystanie z usług"

Numer wpisu: 5662
Data wyroku: 2014-02-13
Przemysław Danowski - "Eppu" w Warszawie
"W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@beautyandthebib.pl, jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni od daty nadania. Nabywca, który tego nie zrobi, będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki ze sklepu www.beautyandthebib.pl, obciążony kosztami przesłania"

Numer wpisu: 5661
Data wyroku: 2013-04-02
TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"

Numer wpisu: 5660
Data wyroku: 2013-04-02
TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
"Złożenie oświadczenia o odmowie zatwierdzenia specyfikacji kosztów oraz kosztorysu powykonawczego nie zwalnia Inwestora z obowiązku terminowego uiszczenia ceny wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 11, Inwestor dochodzić może nie wcześniej, niż po uiszczeniu przez niego wszelkich należności wynikających z wykonywania przedmiotu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5659
Data wyroku: 2013-04-02
TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie
"Przedsiębiorstwo Sieciowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 4, niniejszej umowy w przypadku (...) poważnej awarii sieciowej uniemożliwiającej przeprowadzenie prac w terminie przez konieczność zaangażowania pracowników Przedsiębiorstwa Sieciowego wykonujących przedmiot umowy do usunięcia takiej awarii (...) Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Przedsiębiorstwa Sieciowego z powodu zmiany terminu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przyczynami opisanymi powyżej"

Numer wpisu: 5658
Data wyroku: 2013-12-03
Katarzyna Najhaus - F.H.U Auto-Lux International w Krakowie
"W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy wypożyczalnia nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu"

Numer wpisu: 5657
Data wyroku: 2013-12-03
Katarzyna Najhaus - F.H.U Auto-Lux International w Krakowie
"W przypadku nie zrealizowania rezerwacji telefonicznej auta koszt rezerwacji wynoszący 500 zł ponosi rezerwujący"

Numer wpisu: 5656
Data wyroku: 2013-02-15
Katarzyna Najhaus - F.H.U Auto-Lux International w Krakowie
"Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10- do 30-krotności dobowej stawki najmu" (pkt. 20 wzorca)

Numer wpisu: 5655
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane (...) w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji"

Numer wpisu: 5654
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu..."

Numer wpisu: 5653
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych w Serwisie..."

Numer wpisu: 5652
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie..."

 

Numer wpisu: 5651
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpwiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu: (...) wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę"

Numer wpisu: 5650
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu: (...) użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie infomatyczne Użytkowania lub każde inne dobro..."

Numer wpisu: 5649
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (...) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencję, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu: (...) zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony"

Numer wpisu: 5648
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją"

Numer wpisu: 5647
Data wyroku: 2013-06-07
Active Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Legionowie
"W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do (...) Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych"

Numer wpisu: 5646
Data wyroku: 2012-11-30
Magdalena Małysa, Renata Kopeć - Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" s.c.
"Strony nie przewidują możliwości przedterminowego rozwiązania umowy"

Numer wpisu: 5645
Data wyroku: 2012-03-08
Gandalf sp. z o.o. w Łodzi
"W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo niewysłania towaru"

Numer wpisu: 5644
Data wyroku: 2013-12-10
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie
"Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozostające w związku z Umową Ramową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, według właściwości ogólnej"

Numer wpisu: 5643
Data wyroku: 2011-12-20
Megamedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Megamedia Sp. z o.o."

Numer wpisu: 5642
Data wyroku: 2011-12-20
Megamedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.megamedia.pl"

Numer wpisu: 5641
Data wyroku: 2011-12-20
Megamedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 40%"

Numer wpisu: 5640
Data wyroku: 2011-12-20
Megamedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
"Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić SKLEP. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie"

Numer wpisu: 5639
Data wyroku: 2013-04-26
Piotr Rataj - PET-BUD w Oleśnicy
"Dokumentem koniecznym do zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu (Faktura vat lub paragon)"

Numer wpisu: 5638
Data wyroku: 2013-04-26
Piotr Rataj - PET-BUD w Oleśnicy
"Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością sklepu jest sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu"

Numer wpisu: 5637
Data wyroku: 2013-03-14
Michał Paluszkiewicz - "Turon" w Sąsiecznie
"Turon Platforma Druku nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +- 5% ilości zamówionej przy zakupie"

Numer wpisu: 5636
Data wyroku: 2013-03-14
Michał Paluszkiewicz - "Turon" w Sąsiecznie
"Turon Platforma Druku zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej serwisu Turon Platforma Druku"

Numer wpisu: 5635
Data wyroku: 2013-02-21
Wiesław Błochowiak - "Top Vit" w Swarzędzu
"Wszystkie zamówione produkty wysyłane są Pocztą Polską. Za nieterminowe dostarczanie przesyłek i inne błędy popełnione przez Pocztę Polską firma Top Vit nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego w trakcie transportu należy sporządzić protokół w obecności listonosza lub kuriera, który jest podstawą reklamacji"

Numer wpisu: 5634
Data wyroku: 2012-12-18
Piotr Bąbel - ZAAX Projekt
"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym"

Numer wpisu: 5633
Data wyroku: 2011-11-10
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
"Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności (...)"

Numer wpisu: 5632
Data wyroku: 2011-11-10
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
"W razie niemożności zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz UNIKONTA składa w Banku wyjaśnienie uzasadniające ten fakt oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu"

Numer wpisu: 5631
Data wyroku: 2013-05-07
Iwona Kwiatkowska, Rafał Peisert - Eller Service s.c
"Korzystanie z Usługi Usnet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek 5"

Numer wpisu: 5630
Data wyroku: 2013-05-13
Jagoda Smyjewska - BRAFITERIA w Łabunie
"W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu siedzibie właściciela sklepu Brafiteria."

Numer wpisu: 5629
Data wyroku: 2013-03-15
Industi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie
"Reklamacje można złożyć do 6 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacje danej usługi nie będą rozpatrywane"

Numer wpisu: 5628
Data wyroku: 2014-02-13
VIGGEN AUTO sp. z o.o. w Warszawie
"W przypadku odstąpienia od Umowy (...) wówczas Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki i nie przysługują mu w takim przypadku żadne roszczenia wobec Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5627
Data wyroku: 2014-02-06
VIGGEN AUTO sp. z o.o. w Warszawie
"Przy przekroczeniu terminu realizacji niniejszej Umowy o więcej niż 60 dni, licząc od dnia wskazanego w par. 4 pkt. 1, Klient nabywa prawo do odstąpienia od Umowy z winy Sprzedawcy, chyba że strony przystąpią do renegocjacji warunków Umowy"

Numer wpisu: 5626
Data wyroku: 2014-03-28
Paweł Grzeszczyk - "Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl"
"Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską"

Numer wpisu: 5625
Data wyroku: 2013-03-28
Paweł Grzeszczyk - "Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl"
"Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl zastrzega sobie mozliwość błędów w opisie produktów (...) Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnyh produktach"

Numer wpisu: 5624
Data wyroku: 2013-03-28
Paweł Grzeszczyk - "Sklep Internetowy skleposwietleniowy24.pl"
"Zwroty akceptowane są tylko w przypadku towaru (...) oryginalnie opakowanego wraz ze stosownymi dokumentami (...). Każdy element musi być (...) fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty."

Numer wpisu: 5623
Data wyroku: 2013-05-16
Paweł Krzyk - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KORDUS
"Ewentualne spory wynikłe z realizacji transakcji w sklepie internetowym Sprzedawcy rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy"

 

Numer wpisu: 5622
Data wyroku: 2012-08-03
Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
"Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Załączniku nr 1 do Umowy - kalendarzu spłat na rachunek Banku nr: 38 1710 0007 0000 0098 8086 7103 (decyduje data wpływu na rachunek Banku), które będą zaliczane w następującej kolejności: należne opłaty i prowizje, odsetki umowne, kapitał kredytu i odsetki karne. Kwoty wskazane w kalendarzu spłat podane są w walucie kredytu. Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty wg kursu GE Money Banku S.A. (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym."

Numer wpisu: 5621
Data wyroku: 2013-01-08
Bee & Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów"

Numer wpisu: 5620
Data wyroku: 2014-01-23
SGRENTAL sp. z o.o. w Warszawie
"Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awariami samochodu lub innymi okolicznościami (...)"

Numer wpisu: 5619
Data wyroku: 2014-01-23
SGRENTAL sp. z o.o. w Warszawie
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji: kradzież samochodu - całkowita utrata kaucji"

Numer wpisu: 5618
Data wyroku: 2014-01-30
Marietta Sząszor, Wiesław Sząsor sp. jawna "Aleksandra" w Tucholi
"Do zamówień płatnych przy odbiorze doliczana jest niewielka opłata"

Numer wpisu: 5617
Data wyroku: 2014-01-28
Max Ceramika sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w Rybniku
" "sklep.max-ceramika.pl" nie odpowiada za opóźnienie w dostawie lub brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru"

Numer wpisu: 5616
Data wyroku: 2013-05-13
Jagoda Skowrońska - BRAFITERIA w Zamościu
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek transportu przez Pocztę Polską"

Numer wpisu: 5615
Data wyroku: 2013-05-06
Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna w Gdańsku
"Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do (...) wykluczenia (...) poszczególnych usług i towarów objętych Programem"