15.07.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w czerwcu 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w miesiącu czerwcu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5725
Data wyroku: 2014-04-01
B S.A. w Gdańsku
"B S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)."

Numer wpisu: 5724
Data wyroku: 2014-04-16
Bielski Zakład Obuwia "BEFADO" sp. z o.o. w Bielsku-Białej
"Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dowód zakupu + poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny"

Numer wpisu: 5723
Data wyroku: 2014-04-16
Marta Witek - M Home & Design
"W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena - przez obsługę sklepu bądź błąd serwera - kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a umowa nie zostaje zawarta - zamówienie zostanie anulowane a pieniądze zwrócone. Konsument powinien mieć świadomość błędnej ceny, jeśli cena za dany towar jest kilkakrotnie niższa w stosunku do średnich cen rynkowych, a oferta nie wskazuje na okazję lub promocję, towar jest oferowany za kwotę 0 złotych, lub też w przypadkach gdy błąd jest oczywisty"

Numer wpisu: 5722
Data wyroku: 2014-04-02
Marketer Polska sp. z o.o. w Sulejówku
"8. W przypadku zwrotu przesyłki zawierającej zamówiony towar przez Pocztę Polską lub firmę kurierską na skutek nie podjęcia jej w terminie przez Klienta, lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, lub w przypadku podania błędnego, nie kompletnego adresu doręczenia, Klient ma obowiązek zwrócić Sklepowi koszty związane z obsługą zamówienia takie jak koszt opakowania, koszt wysyłki do Klienta, koszt zwrotu do Nadawcy, powiększone o zryczałtowaną opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł"

Numer wpisu: 5721
Data wyroku: 2011-11-10
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"

Numer wpisu: 5720
Data wyroku: 2014-01-08
Sun House Media sp. z o.o. w Warszawie
"W przypadku opóźnienia w oddaniu sprzętu (...) Uczestnik zostanie obciążony kosztami wypożyczenia sprzętu w wysokości 500 zł netto"

Numer wpisu: 5719
Data wyroku: 2014-05-27
Anita Słowik - FH ESTILO w Krokowej
"Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT)"

Numer wpisu: 5718
Data wyroku: 2014-05-08
Sylwia Grajek - Maryland w Grodzisku Mazowieckim
"Zwracany towar należy odesłać kurierem razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem, paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jaki należy zwrócić pieniądze"

Numer wpisu: 5717
Data wyroku: 2014-05-14
Marek Bednarz-Profit we Włocławku
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"

Numer wpisu: 5716
Data wyroku: 2014-05-14
Marek Bednarz-Profit we Włocławku
"Koszty windykacji w przypadku konieczności osobistego kontaktu pracownika firmy z Pożyczkobiorcą - 400,00 zł"

Numer wpisu: 5715
Data wyroku: 2014-04-09
Artur Stawicki, Grażyna Żebrowska-Buderacky - Argentina Limited BHZ S.C. w Warszawie
"Sklep argentina.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy na stronach sklepu wystąpią nieoczekiwane błędy polegające na wyświetleniu niewłaściwej ceny lub podaniu informacji o dostępności towarów niezgodnej ze stanem faktycznym"

Numer wpisu: 5714
Data wyroku: 2014-04-15
Barbra Godlewska-CDLANDER w Białymstoku
"Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je CDLANDER, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru"

Numer wpisu: 5713
Data wyroku: 2012-06-18
Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Renault nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych"

Numer wpisu: 5712
Data wyroku: 2012-06-18
Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazać niedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagę Renault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co do informacji zawartych na niniejszej stronie"

Numer wpisu: 5711
Data wyroku: 2013-03-07
Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
"Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Signal Iduna"

Numer wpisu: 5710
Data wyroku: 2012-04-18
TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Złożenie reklamacji nie uprawnia płatnika do dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności za wykonany przewóz"

Numer wpisu: 5709
Data wyroku: 2013-03-14
P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej Abonent zobowiązuje się (...) nie używać kart SIM/USIM do rozsyłania dużej ilości informacji o jednakowej treści lub treści podobnej, ale o jednakowym charakterze do osób lub grupy osób, w szczególności informacji przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów usług lub wizerunku Abonenta lub służących osiągnięciu efektu handlowego"

Numer wpisu: 5708
Data wyroku: 2013-01-16
Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie
"W każdym wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z (...) niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązania wymienionego w (...) Uprawniona zobowiązuje się zapłacić Funduszowi kwotę ...zł tytułem kary pieniężnej. Kara pieniężna należy się Funduszowi bez względu na wysokość poniesionej przezeń szkody i nie jest karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Tym samym obowiązek zapłacenia kary pieniężnej nie jest uzależniony od wykazania istnienia jakiejkolwiek szkody po stronie Funduszu. Żądanie zapłacenia kary pieniężnej wskazanej w niniejszym ustępie jest ponadto całkowicie niezależne od wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, które mogą być podnoszone przez Fundusz w związku z naruszeniem przez Uprawnioną któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy. (...)"

Numer wpisu: 5707
Data wyroku: 2013-01-16
Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie
"Przyjęcie na mieszkanie osoby trzeciej może dotyczyć jedynie małżonka lub małoletniego dziecka Uprawnionej. Inna osoba może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy jest przez Uprawnioną utrzymywana i zarazem niezbędna dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego. (...) Fundusz może, w przypadku braku zgody na przyjęcie osoby trzeciej, wskazanej przez uprawnioną, a gdy przyjęcie takiej osoby jest konieczne dla właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, wyznaczyć odpowiednią osobę, która będzie pomagała Uprawnionej w prowadzeniu tegoż gospodarstwa lub wedle własnego wyboru, pokryć koszty opieki sprawowanej przez inną osobę trzecią (...)"

Numer wpisu: 5706
Data wyroku: 2013-01-16
Fundusz Hipoteczny Dom Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie
"Strony zastrzegają, że Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. (...) Spółka może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 31 dni od dnia sporządzenia Raportu (...) najpóźniej do dnia... 2011 r. Strony zastrzegają, że Uprawnionej przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej dożywocia, jeżeli wysokość Renty dożywotniej okaże się niższa niż kwota ...zł brutto miesięcznie (...). Uprawniona może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Raportu (...) najpóźniej do dnia ...2011 r. (...) Uprawnionej ponadto przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy przedwstępnej w każdym innym wypadku, wedle wyboru Uprawnionej, w terminie do dnia zawarcia przez Strony umowy przyrzeczonej, z tym zastrzeżeniem, że prawo to można wykonać tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)"

Numer wpisu: 5705
Data wyroku: 2014-04-03
Alicja Plaskota - Zakład Poligraficzny Unigraf w Starych Babicach
"Anulowanie opłaconego zlecenia możliwe jest tylko przed otrzymaniem statusu "przystępujemy do realizacji zamówienia" obciążone jest karą umowną w wysokości 65,00 zł brutto"