21.05.2012

Przed podpisaniem umowy z biurem podróży.


Nieuchronnie zbliża się sezon wakacyjnych urlopów i wyjazdów. W szczególności podróżujemy za granicę i to głównie przy pomocy ofert biur podróży. Szukając najlepszej oferty z najniższą ceną,

najbardziej kompetentną obsługą i aby oferta zgadzała się z rzeczywistością, niekiedy zapominamy o najważniejszej rzeczy, a mianowicie zapoznania się z wszystkimi warunkami umowy. Ten istotny punkt naszego planowania spychamy na dalszy plan, tłumacząc to w różny sposób. A przecież dobra zabawa, piękny hotel który widzieliśmy na zdjęciu oraz inne atrakcje o jakich nas zapewniano, będziemy mogli dochodzić tylko i wyłącznie na podstawie treści umowy która nas związała z podmiotem organizującym nasz wyjazd. Od wielu lat UOKiK przed sezonem wakacyjnym stara się kontrolować firmy świadczące usługi turystyczne i za każdym razem stwierdza wiele nieprawidłowości w umowach czy regulaminach jakie podpisują konsumenci korzystający z ich ofert wakacyjnych.

Na mocy ustawy o usługach turystycznych podmioty korzystające z usług organizatorów objęto szczególną ochroną prawną. Regulacje niniejszej ustawy nakładają na przedsiębiorców precyzyjnie określone obowiązki informacyjne zarówno poprzedzające zawarcie umów, jak i następcze.

 

W ustawie o usługach turystycznych zastrzeżono obowiązek dokładnego i zrozumiałego informowania klientów o istotnych warunkach umowy, której dotyczy konkretna oferta. Informacje te nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Prawdziwość i poprawność danych zawartych w materiałach pisemnych udostępnianych konsumentom przed zawarciem umów jest istotna z tego względu, że w przypadku, gdy umowa nie zawiera odmiennych postanowień dotyczących którejś z kwestii opisanych w materiałach reklamowych, odpowiednie wskazania tych materiałów stają się elementem umowy. Na przedsiębiorcach spoczywa też obowiązek podania klientom ogólnych informacji na temat obowiązujących przepisów paszportowych, wizowych, sanitarnych, na temat szczególnych zagrożeń życia lub zdrowia na obszarze, którego odwiedzenie jest planowane, stosownych umów ubezpieczenia. To tylko niektóre elementy na które należy zwrócić uwagę wybierając się na wymarzone i zasłużone wakacje. Poniżej przedstawiamy kilka niedozwolonych postanowień umownych zbadanych przez UOKiK i które już zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych a które mogą w podobnym brzmieniu wystąpić w treści regulaminów biur podróży.

"Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez siebie lub inne osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu jej powstania"

"Niewykorzystanie przez klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia"

"Organizator potrąci z wpłaty klienta następujące kwoty
1) równa opłacie manipulacyjnej w wysokości 150 zł w razie rezygnacji na więcej niż 35 dni przed wyjazdem na imprezę
2) 30% ceny imprezy - w razie rezygnacji na więcej 35-22 dni przed wyjazdem na imprezę
3) 50% ceny imprezy - w razie rezygnacji na 21-7 dni przed wyjazdem na imprezę
4) 80% ceny imprezy - w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem na imprezę"

"Jeżeli Klient nie zgłosi pisemnie rezygnacji z imprezy w ciągu 3 dni od zawiadomienia - przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki"

"Biuro nie zwraca żadnych kwot za świadczenia nie wykorzystane z winy Nabywcy"

"Klient zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych z jego winy i przez siebie wyrządzonych oraz przez nieletnich będących pod jego opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"

"Ewentualne reklamacje (wyłącznie na piśmie i potwierdzone przez pilota-przewodnika) Biuro przyjmuje do 10 dni od daty zakończenia imprezy i rozpatruje w ciągu 30 dni"

"Nomada Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Spółka z o.o. nie zwraca świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie"

"Po powrocie Klient może przedłożyć pod adresem A.T. "Jan" Chorzów pisemną reklamację związaną z realizacją postanowień niniejszej umowy w terminie do 7 dni od zakończenia turnusu."

"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, skradziony lub zniszczony w czasie imprezy bagaż Uczestnika"

"Wszelkie spory pomiędzy Biurem i Uczestnikiem w sprawach zawartej między nimi umowy są rozstrzygane przez właściwy Sąd w Nowym Sączu"

Wszystkie na bieżąco aktualizowane  niedozwolone postanowienia umowne wpisane do katalogu klauzul abuzywnych dostępne są na stronie UOKiK.

Prosimy zatem o kontakt jeżeli spotkają się Państwo z podobnymi klauzulami w swoich umowach. Można swoje wątpliwości rozwiązać również przed podpisaniem umowy wysyłając do nas kopie umowy lub regulaminu w celu jej zweryfikowania przez naszego prawnika. Przypominamy, że Stowarzyszenie Konsumentów Libertas udziela wszelkich informacji i porad bezpłatnie dla konsumentów.