19.11.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w lipiec - październik 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w okresie od lipca do końca października 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5832
Data wyroku: 2014-08-25
Ditri sp. z o.o. z siedzibą w Chotomowie
"Spod odpowiedzialności Operatora wyłączone są również wszelkie zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem"

Numer wpisu: 5831
Data wyroku: 2014-04-15
Sebastian Mozer - Print&Copy z/s w Warszawie
"P&C nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie staranności w wyborze wykonawców"

Numer wpisu: 5830
Data wyroku: 2014-06-24
ESB-SERWIS sp. z o.o. w Warszawie
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia"

Numer wpisu: 5829
Data wyroku: 2013-03-07
Michał Szczygłowski - SPIDERNET Michał Szczygłowski w Częstochowie
"W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości Sprzętu Urządzenia w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powiększoną o 50%"

Numer wpisu: 5828
Data wyroku: 2013-03-21
METROHOUSE&PARTNERZY S.A. w Warszawie
"Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ze zbywcą nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością protokół uzgodnień warunków transakcji lub deklarację zakupu świadczące o należytym wykonaniu usług, a następnie odstąpi od realizacji ustaleń określonych w tym protokole lub deklaracji. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie płatne będzie w dniu transakcji wskazanym w protokole lub deklaracji, zaś podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie uzgodniona w protokole lub deklaracji cena transakycjna nieruchomości. W takim przypadku obowiązek zapłaty wynagodzenia określonego umową ciąży na zleceniodawcy również w przypadku nieruchomości objętych promocją "kupujący nie płaci prowizji".

Numer wpisu: 5827
Data wyroku: 2014-06-24
ESB-SERWIS sp. z o.o. w Warszawie
"Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy"

Numer wpisu: 5826
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"(...) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5825
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (...) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim"

Numer wpisu: 5824
Data wyroku: 2014-03-18
Janusz Szymański - OSKAR w Poznaniu
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich"

Numer wpisu: 5823
Data wyroku: 2014-03-18
Janusz Szymański - OSKAR w Poznaniu
"Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w imprezie tylko ze swoimi opiekunami"

Numer wpisu: 5822
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy"

Numer wpisu: 5821
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej"

Numer wpisu: 5820
Data wyroku: 2014-07-17
Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni
"Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"

Numer wpisu: 5819
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"(...) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego reprezentowaną zaspokoi wszelkie roszczenia z tego wynikające, w tym skierowane do Przedsiębiorcy"

Numer wpisu: 5818
Data wyroku: 2014-07-22
NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku
"Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron"

Numer wpisu: 5817
Data wyroku: 2014-08-25
Andrzej Szic- PHU Import-Export Szic w Opolu
"Cena samochodu może ulec zmianie, w szczególności w wypadku zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, w tym wzrostu stawek podatkowych lub celnych mających bezpośredni wpływ na procedurę importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedaży samochodów"

Numer wpisu: 5816
Data wyroku: 2013-02-12
Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy wraz ze złożeniem Spółce pisemnego oświadczenia o całkowitej rezygnacji z dokonania transakcji przez okres karencji równy co najmniej okresowi, na który została zawarta umowa pośrednictwa"

Numer wpisu: 5815
Data wyroku: 2014-05-29
Dagmara Muszyńska - PDM w Będzinie
"Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeśli płatność za zamówienie była realizowana inaczej niż przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany"

Numer wpisu: 5814
Data wyroku: 2011-12-22
Wioletta Winiarska - Art. Maginarium z siedzibą w miejscowosci Brzostek
"Zwracany towar nie może być uszkodzony, musi być w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz kompletny"

Numer wpisu: 5813
Data wyroku: 2014-06-10
Lilou sp. z o.o. w Warszawie
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej"

Numer wpisu: 5812
Data wyroku: 2014-06-10
Lilou sp. z o.o. w Warszawie
"Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty"

 

Numer wpisu: 5811
Data wyroku: 2014-06-25
Agnieszka Gabrysiak, Anna Gabrysiak - VIRTUAL MARKET S.C. w Łodzi
"Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji z naszej strony, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona"

Numer wpisu: 5810
Data wyroku: 2014-02-11
Anro-Trade sp. jawna Eksport-Import R. Walder i T. Walder w Chwaszczyznie
"Cena samochodu nie może ulec podwyższeniu, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę samochodu"

Numer wpisu: 5809
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"

Numer wpisu: 5808
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości połowy tej prowizji plus podatek VAT oraz odsetek ustawowych (...)"

Numer wpisu: 5807
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"

Numer wpisu: 5806
Data wyroku: 2014-07-25
Dorota Stępniewska - AGENCJA DOM w Bydgoszczy
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"

Numer wpisu: 5805
Data wyroku: 2014-06-25
Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie
"Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej lub kuriera, zgłoszenia stosownej reklamacji do firmy przewozowej oraz poinformowania o tym fakcie sklepu internetowego GattaBT"

Numer wpisu: 5804
Data wyroku: 2014-06-25
Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie
"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient"

Numer wpisu: 5803
Data wyroku: 2014-06-10
Lilou sp. z o.o. w Warszawie
"Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne"

Numer wpisu: 5802
Data wyroku: 2012-06-19
Michał Kudła-Kudkov Michał Kudła z siedzibą w Lublinie
"Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Lublina"

Numer wpisu: 5801
Data wyroku: 2011-12-22
Wioletta Winiarska - Art. Maginarium z siedzibą w miejscowości Brzostek
"Art. Maginarium nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurierskich"

Numer wpisu: 5800
Data wyroku: 2014-07-22
Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie
"Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"

Numer wpisu: 5799
Data wyroku: 2014-07-22
Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie
"Towary mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy"

Numer wpisu: 5798
Data wyroku: 2014-07-22
Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie
"Sklep zwraca pieniądze za towar, potrącając koszty wysyłki wyliczone przez sklep podczas składania zamówienia przez klienta"

Numer wpisu: 5797
Data wyroku: 2014-07-22
Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie
"Aby zwrot mógł zostać rozpatrzony należy skontaktować się z pracownikiem sklepu"

Numer wpisu: 5796
Data wyroku: 2014-07-22
Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie
"Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń w oryginalnych opakowaniach zamówionych artykułów. (...). Produkt nie może nosić śladów użytkowania"

Numer wpisu: 5795
Data wyroku: 2013-03-15
Jarosław Dziemian - PW Jard w Białymstoku
"PW Jard zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Karta Stałego Klienta w każdym momencie"

Numer wpisu: 5794
Data wyroku: 2014-02-18
TOYA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
"Realizacja Umowy może być uwarunkowana uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub aktywacyjnej za Usługę wymienioną w Umowie. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na sposób rozwiązania Umowy"

Numer wpisu: 5793
Data wyroku: 2014-05-29
Anna Łasocha - F.H.U. ANNEX w Krakowie
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez powoda"

Numer wpisu: 5792
Data wyroku: 2014-06-16
Fundacja "Familijny Poznań" z siedzibą w Poznaniu
"Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w wysokości 400, - (słownie: czterysta złotych 00/100). Podpisanie umowy przez obie strony jest jednoznaczne z pobraniem od rodzica/opiekuna prawnego wpisowego. Wpisowe jest bezzwrotne z wyjątkiem przypadków, gdy rozwiązanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie przedszkola"

Numer wpisu: 5791
Data wyroku: 2013-05-23
Honorata Klukojć - Kreateria z siedzibą we Wrocławiu
"Sklep Kreateria zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp. treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie"

Numer wpisu: 5790
Data wyroku: 2014-06-10
Pozabankowe Centrum Finansowe sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z tym postępowaniem, Pożyczkodawca ma prawo:
a. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą tradycyjną, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą tradycyjną w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
b. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą email, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą email w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
c. wysłać wezwanie do zapłaty (monit) za pomocą wiadomości SMS, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych za pomocą wiadomości SMS w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
d. wezwac telefonicznie Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki, przy czym za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł (maksymalna liczba wezwań telefonicznych nie może przekroczyć 30 w jednym miesiącu).
2. Pożyczkodawca ma prawo także w związku z czynnościami windykacyjnymi do wizyty w miejscu zamieszkania /zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy, na co Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę. Opłata za jedną wizytę w miejscu zamieszkania/zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy wynosi 100 zł i opłatą tą obciążony jest Pożyczkobiorca, przy czym maksymalna liczba wizyt wynosi 30 w jednym miesiącu"

Numer wpisu: 5789
Data wyroku: 2012-12-11
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie:
1) kosztorysu powykonawczego na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4, dostarczonego przez podmiot przyłączany i zweryfikowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT),
2) faktur na roboty budowlane związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4 (pomiar geodezyjny powykonawczy, nadzory branżowe, zajęcie pasa drogi itp.), dostarczonych przez podmiot przyłączany i zweryfikowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT),
3) wyceny dokumentacji techniczno-budowlanej, o której mowa w § 5 ust.1, opracowanej w oparciu o cennik prac projektowych ŚZWPT-2000, dostarczonej przez podmiot przyłączany i zweryfikowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT)"

Numer wpisu: 5788
Data wyroku: 2012-12-11
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli przedsiębiorstwu energetycznemu 60 miesięcy gwarancji"

Numer wpisu: 5787
Data wyroku: 2012-12-11
Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
"W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie nie podlega zwrotowi (...)"

Numer wpisu: 5786
Data wyroku: 2013-01-28
Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli
"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (...)"

Numer wpisu: 5785
Data wyroku: 2013-01-28
Krystyna Domańska - "Domańscy Nieruchomości" w Stalowej Woli
"Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy"

Numer wpisu: 5784
Data wyroku: 2014-07-02
Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie
"W przypadku sporów mogących powstać z w związku z niniejszą Umową, ich rozpatrzenie będzie należeć do sądu arbitrażowego, właściwego miejscowo dla Sprzedającego"

Numer wpisu: 5783
Data wyroku: 2014-07-02
Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie
"Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji: - bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na uszkodzenie, które powstało podczas transportu, - w których brak fabrycznego opakowania reklamowanego towaru"

 

Numer wpisu: 5782
Data wyroku: 2014-07-02
Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie
"W przypadku uszkodzenia opakowania (...) GALERIA GPS zastrzega sobie odliczenie kosztów nowego opakowania towaru (usunięcia szkody)"

Numer wpisu: 5781
Data wyroku: 2014-05-29
Karolina Gogołkiewicz - "ADLER-DOM" w Łodzi
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Numer wpisu: 5780
Data wyroku: 2014-06-17
Renata Kowalska - Reset Bydgoszcz
"Serwis takich towarów dokonywany jest po dostarczeniu dowodu zakupu i dowodu wydania z magazynu z numerami fabrycznymi produktu. W niektórych przypadkach konieczne jest również dostarczenie oryginalnego opakowania"

Numer wpisu: 5779
Data wyroku: 2014-05-28
Piotr Kryjak - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autofinance w Słubicach
"Wynajmujący w przypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 8 godzin, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. (...) Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej"

Numer wpisu: 5778
Data wyroku: 2014-05-28
Piotr Kryjak - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autofinance w Słubicach
"Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu"

Numer wpisu: 5777
Data wyroku: 2014-05-28
Piotr Kryjak - Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Autofinance w Słubicach
"Pozostałe kary umowne; v) inne, niewymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - 2000 zł"

Numer wpisu: 5776
Data wyroku: 2014-06-12
Dorota Zawadzka-Siesicka- MarokoArt w Warszawie
"W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, sklep zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów"

Numer wpisu: 5775
Data wyroku: 2014-05-14
Marta Witek - M Home & Design -Rząska
"Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciagu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego"

Numer wpisu: 5774
Data wyroku: 2014-06-04
Jarosław Gubała - F.H.U. Gubex w Myśleniacach
"Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"

Numer wpisu: 5773
Data wyroku: 2014-03-18
Holbex sp. z o.o. w Lesznowoli
"Sklep e-sklep.holbex.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy wysyłkowe z umów usługi przewozowej i pocztowej"

Numer wpisu: 5772
Data wyroku: 2014-05-21
Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie
"(...) Zwrotom nie podlegają towary objęte promocją cenową lub/i wyprzedażą"

Numer wpisu: 5771
Data wyroku: 2014-06-18
Adrian Machowski - Machowski Adrian AM Corp w Skarżysko-Kamiennej
"Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z uszkodzeniami powstałymi podczas najmu, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt c Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami przestoju Pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Pojazdu), a w przypadku szkody, która nie będzie mogła być zlikwidowana z ubezpieczenia Pojazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę również kwotą równoważną kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonego Pojazdu ustaloną m.in. w oparciu o wycenę autoryzowanego serwisu"

Numer wpisu: 5770
Data wyroku: 2014-05-08
Tomasz Włodarczyk - PRACOWNIA ZŁOTNICZA w Warszawie
"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w e-mailu produktu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu. Niedostarczenie przez Klienta zwracanego produktu w terminie 7 dni powoduje wycofanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Numer wpisu: 5769
Data wyroku: 2014-05-27
Velsatis Polska sp. z o.o. w Warszawie
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"

Numer wpisu: 5768
Data wyroku: 2014-05-27
Velsatis Polska sp. z o.o. w Warszawie
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z tym postępowaniem, Pożyczkodawca ma prawo:
a) wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą tradycyjną, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą tradycyjną w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
b) wysłać wezwanie do zapłaty (monit) pocztą email, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych pocztą email w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
c) wysłać wezwanie do zapłaty (monit) za pomocą wiadomości SMS, przy czym opłata za jedno wezwanie obciąża Pożyczkobiorcę i wynosi 100 zł (maksymalna liczba wezwań do zapłaty wysłanych za pomocą wiadomości SMS w jednym miesiącu wynosi 30 sztuk);
d) wezwać telefonicznie Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki, przy czym za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100 zł (maksymalna liczba wezwań telefonicznych nie może przekroczyć 30 w jednym miesiącu).
2. Pożyczkodawca ma prawo także w związku z czynnościami windykacyjnymi do wizyty w miejscu zamieszkania/zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy, na co Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę. Opłata za jedną wizytę w miejscu zamieszkania/zameldowania lub w miejscu pracy Pożyczkobiorcy wynosi 100 zł i opłatą tą obciążany jest Pożyczkobiorca, przy czym maksymalna liczba wizyt wynosi 30 w jednym miesiącu"

Numer wpisu: 5767
Data wyroku: 2014-05-28
BIO VERBA "BVG" sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Komornikach
"W przypadku wniesienia niezasadnej reklamacji oraz w przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego oraz zwrotu towaru do Kupującego"

Numer wpisu: 5766
Data wyroku: 2014-05-21
Polski Fundusz Hipoteczny Gwarancja sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
"... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)"

Numer wpisu: 5765
Data wyroku: 2014-05-21
Polski Fundusz Hipoteczny Gwarancja sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
"Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty"

Numer wpisu: 5764
Data wyroku: 2014-06-11
Łukasz Popiało - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "POPO" w Chrzanowie
"Z ważnych przyczyn konto może zostać usunięte przez playpal.pl"

Numer wpisu: 5763
Data wyroku: 2014-06-11
Łukasz Popiało - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "POPO" w Chrzanowie
"playpal.pl jest uprawniony do dokonywania przerw lub zakłóceń w udostępnianiu serwisu playpal.pl, jeżeli jest to spowodowane: (...) b) przyczynami niezależnymi od playpal.pl"

Numer wpisu: 5762
Data wyroku: 2014-05-28
Mariusz Adamczyk, Michał Konieczny - L-Med s.c. w Porażynie
"Sprzedający w ramach sprzedaży promocyjnej może zaoferować towary w cenie 1 zł stanowiące integralną część niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł winny być niezwłocznie (tj. w terminie 3 dni) zwrócone Sprzedającemu w stanie niezmienionym. Jeżeli Kupujący nie zwróci Sprzedającemu towarów promocyjnych zakupionych w cenie 1 zł, oznacza to, iż chce towar zatrzymać i zobowiązuje się do zapłaty ceny według aktualnego cennika Sprzedającego. W przypadku rozpoznania przez Sprzedającego, iż towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł znajdują sie w stanie świadczącym o uszkodzeniu lub używaniu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny według aktualnego cennika Sprzedającego"

Numer wpisu: 5761
Data wyroku: 2014-05-28
Mariusz Adamczyk, Michał Konieczny - L-Med s.c. w Porażynie
"W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek z wpłat co najmniej 30 dni strony zgodnie postanawiają, iż Sprzedający przed wytoczeniem powództwa będzie uprawniony do podjęcia próby przed procesowego, ugodowego uzgodnienia spłaty zadłużenia przez osobisty kontakt z Kupującym w jego miejscu zamieszkania. Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów takiego działania, jednak tylko i wyłącznie do wysokości 300 zł za jedną wizytę u Kupującego"

Numer wpisu: 5760
Data wyroku: 2014-05-28
Mariusz Adamczyk, Michał Konieczny - L-Med s.c. w Porażynie
"Sprzedający zastrzega sobie natychmiastową wymagalność nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat"

Numer wpisu: 5759
Data wyroku: 2014-05-21
Grzegorz Kobos - "ABC-Partner" Grzegorz Kobos w Kielcach
"Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł"

Numer wpisu: 5758
Data wyroku: 2014-05-09
Andrzej Choczewski - Wydawnictwo "JAK" w Krakowie
"Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby wydawnictwa"

Numer wpisu: 5757
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy"

Numer wpisu: 5756
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 1500 PLN"

Numer wpisu: 5755
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 1500 PLN"

Numer wpisu: 5754
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 500 zł"

 

Numer wpisu: 5753
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"Brak lub uszkodzenie radioodtwarzacza - 900 zł"

Numer wpisu: 5752
Data wyroku: 2014-05-21
Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie
"O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że, szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej"

Numer wpisu: 5751
Data wyroku: 2014-05-22
Auto Drap Sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane"

Numer wpisu: 5750
Data wyroku: 2014-06-04
Mirosław Mazurek, Aldona Wierak - "Mazurek" s.c. w Siemiatyczach
"Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty za produkt przelewem wyłącznie na rachunek bankowy klienta"

Numer wpisu: 5749
Data wyroku: 2014-05-27
Flowerpoint sp. z o.o.w Łomiankach
"Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep"

Numer wpisu: 5748
Data wyroku: 2014-05-29
Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach
"mesoesteticsklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 5747
Data wyroku: 2014-06-11
Krzysztof Bałaga, Piotr Kosiec - Drimer S.C. w Krakowie
"Sklep internetowy Drimer.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie do kwoty zamówienia i nie odpowiada za szkody wynikłe z braku realizacji zamówienia lub jego nienależytej realizacji"

Numer wpisu: 5746
Data wyroku: 2014-06-03
Jan Godwod - Studio JG JAN GODWOD w Warszawie
"Sklep internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne"

Numer wpisu: 5745
Data wyroku: 2014-05-22
Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach
"biodermasklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktów, wynikłe z transportu lub za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie usługi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 5744
Data wyroku: 2014-05-22
Grzegorz Skórkowski - ECOFIT w Gliwicach
"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"

Numer wpisu: 5743
Data wyroku: 2010-12-27
BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"

Numer wpisu: 5742
Data wyroku: 2013-01-08
Bee & Free Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej"

Numer wpisu: 5741
Data wyroku: 2013-05-13
Bartosz Śmietanka - Bartosz Śmietanka - "Mini Max" w Białymstoku
"Sklep Italiaccaffe.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską"

Numer wpisu: 5740
Data wyroku: 2013-02-15
BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru albo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wysłania poprzedniego monitu oraz nie częściej niż raz w miesiącu, poprzedzone podjęciem co najmniej jednej dodatkowej czynności windykacyjnej: kontakt telefoniczny, sms, vms-35 zł" (część 1 rozdział IV podrozdział XIII pkt 10 Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej))"

Numer wpisu: 5739
Data wyroku: 2013-01-22
Sun House Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (...) niewyłonienia zwycięzcy"

Numer wpisu: 5738
Data wyroku: 2014-01-22
Sun House Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Numer wpisu: 5737
Data wyroku: 2013-01-22
Sun House Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
"Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (...) odwołania Konkursu bez podania przyczyny (...)"

Numer wpisu: 5736
Data wyroku: 2012-07-27
Kent sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
"Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji"

Numer wpisu: 5735
Data wyroku: 2014-05-21
Izabela Łajs - Policealne Studium Zawodowe "Akademia Zdrowia" w Andrespolu
"Słuchacz oświadcza, że w przypadku zmniejszenia się podczas trwania nauki liczebności grupy poniżej 20 osób nie będzie rościć żadnych pretensji do rozwiązania grupy i przejścia do zaproponowanej innej grupy, na inny zaproponowany kierunek lub dołączenia do grupy w terminie późniejszym np.: o semestr później lub odebrania dokumentów i rozwiązania umowy"

Numer wpisu: 5734
Data wyroku: 2014-05-21
Izabela Łajs - Policealne Studium Zawodowe "Akademia Zdrowia" w Andrespolu
"W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany do zapłaty czesnego za cały semestr. W takim przypadku zaległe raty Słuchacz jest obowiązany opłacić w najbliższym przypadającym terminie opłaty raty czesnego"

Numer wpisu: 5733
Data wyroku: 2013-04-25
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie
"Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (...) jest skuteczna wobec DM BOŚ nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu doręczenia DM BOŚ stosownej dyspozycji za wyjątkiem dyspozycji odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Oszczędzającego osobiście w POK DM BOŚ, kiedy to dyspozycja jest skuteczna wobec DM BOŚ od chwili złożenia w związku z ust. 1 "Oszczędzający może ustanowić Pełnomocników do dysponowania środkami zgromadzonymi IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE"

Numer wpisu: 5732
Data wyroku: 2014-04-04
Halina Kowalska - Kancelaria Prawno-Medyczna Lege Artis w Krakowie
"W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę po wystosowaniu przez Zleceniobiorcę wniosku o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia zmierzającego do likwidacji szkody w postępowaniu przedsądowym, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy prowizję w wysokości określonej w § 6"

Numer wpisu: 5731
Data wyroku: 2014-05-06
"SKLEPY FIRMOWE PL." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach
"Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, faktura)"

Numer wpisu: 5730
Data wyroku: 2014-05-20
Piotr Sołtan - SOŁTAN-NIERUCHOMOŚCI
"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"

Numer wpisu: 5729
Data wyroku: 2013-04-26
Jolanta Stanisławiak - F.H.U. DOTUS w Krakowie
"Zwracana kwota pomniejszona jest o koszt przesyłki"

Numer wpisu: 5728
Data wyroku: 2013-04-26
Jolanta Stanisławiak - F.H.U. DOTUS w Krakowie
"Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie"

Numer wpisu: 5727
Data wyroku: 2013-04-26
Jolanta Stanisławiak - F.H.U. DOTUS w Krakowie
"Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń"

Numer wpisu: 5726
Data wyroku: 2014-04-15
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie prawa autorskie związane z projektem budowlanym, którymi może dowolnie dysponować, a odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki w szczególności za merytoryczną zawartość projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych spoczywa na sprzedającym przez okres 60 miesięcy licząc od daty sprzedaży określonej w par. 1 ust. 2 Umowy w wypadku wad fizycznych"