21.12.2014

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w listopadzie 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w listopadzie 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5875
Data wyroku: 2014-10-17
DEX PREMIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie
"W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z uzasadnionych przyczyn"

Numer wpisu: 5874
Data wyroku: 2014-10-17
Olimpia Cisek - Kancelaria Doradcy Finansowego Olimpia Cisek
"Poradyfinansowewroclaw.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.poradyfinansowewroclaw.pl"

Numer wpisu: 5873
Data wyroku: 2014-10-17
"WIKAR. K. Żytkowicz. W. Żytkowicz. Spółka Jawna" z siedzibą w Nowym Sączu
"W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym"

Numer wpisu: 5872
Data wyroku: 2014-10-14
F7 sp. z o.o. w Białymstoku
"Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania reklamacji innych niż wynikających z gwarancji, rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową"

Numer wpisu: 5871
Data wyroku: 2014-10-07
Małgorzata Serafin - TABU
"Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: Paczki nie oznaczone na zewnątrz numerem reklamacji"

Numer wpisu: 5870
Data wyroku: 2014-10-07
Krzysztof Ryś - Firma Handlowa Remax II-Tenczynek
"Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji" "

Numer wpisu: 5869
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) przekraczającego 14 dni Port Jachtowy Nieporęt może uniemożliwić odcumowanie JACHTU oraz wyciągnięcie Jachtu z wody i umieszczenie na lądzie/przyczepie, na koszt i ryzyko Klienta, w celu skorzystania z prawa zastawu na JACHCIE"

Numer wpisu: 5868
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) Port Jachtowy Nieporęt może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezależnie od czasu na jaki umowa została zawarta"

Numer wpisu: 5867
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"Port Jachtowy Nieporęt zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ich ogłoszenia poprzez wywieszenie na budynku Bosmanatu i zamieszczenie na stronie internetowej Portu Jachtowego Nieporęt pod adresem www.portnieporet.pl. Zmiana Regulaminu Portu dotyczy każdorazowo wszystkich użytkowników Portu Jachtowego Nieporęt"

Numer wpisu: 5866
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"Port Jachtowy Nieporęt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą, a także szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem JACHTU. Port Jachtowy Nieporęt w szczególności nie odpowiada za:
a. Kradzież lub zniszczenie bądź uszkodzenie JACHTU lub jego wyposażenia w tym także silnika.
b. Kradzież, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia pozostawionego na JACHCIE lub na terenie PORTU.
c. Szkody spowodowane przez właściciela, załogę JACHTU lub osoby trzecie.
d. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
e. Szkody spowodowane przez nieodpowiedni stan techniczny JACHTU.
f. Szkody powstałe w przedmiotach wartościowych (biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i inne).
g. Szkody spowodowane przez inny JACHT.
h. Szkody w żaglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w trakcie zakładania/składania"

Numer wpisu: 5865
Data wyroku: 2014-08-29
"BIG STAR LIMITED" sp. z o.o. w Kaliszu
"W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży"

Numer wpisu: 5864
Data wyroku: 2014-10-16
Jerzy Kosior - PIN-CAR Wypożyczalnia Samochodów Jerzy Kosior z siedzibą w Gdańsku
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"

 

Numer wpisu: 5863
Data wyroku: 2014-10-16
Jerzy Kosior - PIN-CAR Wypożyczalnia Samochodów Jerzy Kosior z siedzibą w Gdańsku
"Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w czasie przekroczenia terminu wynajmu związane z użytkowaniem pojazdu"

Numer wpisu: 5862
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"

Numer wpisu: 5861
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia"

Numer wpisu: 5860
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"

Numer wpisu: 5859
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator, jego pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Serwisu DealBuy.pl"

Numer wpisu: 5858
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Serwisu DealBuy.pl jak również niedozwolone zachowanie Użytkowników..."

Numer wpisu: 5857
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu..."

Numer wpisu: 5856
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich loginu, adresu e-mail i hasła"

Numer wpisu: 5855
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się na to, że korzystanie z Serwisu DealBuy.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko"

Numer wpisu: 5854
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Użytkownik nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Operatora ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Operator popełni błąd w prezentacji Usługi, jego opisie lub cenie"

Numer wpisu: 5853
Data wyroku: 2014-08-21
Grupa Allegro Sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku, gdy działania Użytkownika (...) negatywnie wpływają na dobre imię Allegro, w inny sposób szkodzą Allegro (...), Grupa Allegro może: a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika"

Numer wpisu: 5852
Data wyroku: 2014-08-29
Marcin Adamowicz, Mariusz Wilk - T3 s.c. w Gorzowie Wielkopolskim
"OCRZilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za: jakość dokumentów wynikowych wytworzonych przez serwis"

Numer wpisu: 5851
Data wyroku: 2013-07-05
Alfa Star Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak spółka jawna z siedzibą w Radomiu
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"

Numer wpisu: 5850
Data wyroku: 2014-09-18
Monika Indrak - MAGIC NIERUCHOMOŚCI
"Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"

Numer wpisu: 5849
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby "Wykonawcy" "

Numer wpisu: 5848
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
" "Wykonawca" nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z której korzystają samochody ciężarowe wykorzystywane przy realizowaniu niniejszej Umowy"

Numer wpisu: 5847
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
" "Zleceniodawca" zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania "Rozliczenia wykonanych prac"

Numer wpisu: 5846
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Po odbiorze przedmiotu Umowy "Wykonawca" sporządzi "Rozliczenie wykonanych prac", na podstawie którego wystawi fakturę za wykonane roboty i doliczy należny podatek VAT"

Numer wpisu: 5845
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Jeśli "Zleceniodawca" nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany"

Numer wpisu: 5844
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Ceny ustalone podczas sporządzania niniejszej Umowy nie podlegają negocjacji przy rozliczeniu końcowym. Wszystkie ceny znajdujące się w Umowie i "Cenniku" (ew."Kosztorysie") są cenami netto"

Numer wpisu: 5843
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Strony ustaliły, że wszystkie prace dodatkowe nie wskazane w umowie zostaną rozliczone wg cennika będącego częścią Umowy, zaakceptowanego przez "Zleceniodawcę". Zlecenie robót dodatkowych nie wymaga formy pisemnej"

Numer wpisu: 5842
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Strony ustalają, że ilości robót, o których mówi niniejsza umowa są ilościami orientacyjnymi i będą mogły ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu"

Numer wpisu: 5841
Data wyroku: 2014-09-11
Filip Grabski - TOORLA w Poznaniu
"Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru oraz koszt przesyłki, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego bądź koszt przekazu pocztowego"

Numer wpisu: 5840
Data wyroku: 2014-03-18
OSKAR Sp. z o.o. w Poznaniu
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"

Numer wpisu: 5839
Data wyroku: 2014-08-29
Nieruchomości SIELANKA sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (...). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska"

Numer wpisu: 5838
Data wyroku: 2014-09-11
BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI APARTAMENT Sp. z o.o. w Toruniu
"Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości"

Numer wpisu: 5837
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"

Numer wpisu: 5836
Data wyroku: 2014-08-06
Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie
"Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania przesyłki. Sklep internetowy GattaBT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za zniszczone towary i opakowania producenta naliczane procentowo do skali zniszczeń"

Numer wpisu: 5835
Data wyroku: 2014-09-11
Anita Mach - Nieruchomości PROFIT w Bydgoszczy
"Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"

 

Numer wpisu: 5834
Data wyroku: 2014-08-21
Eugeniusz Gruchel - F.H.U. GRUCHEL SUBARU AUTORYZOWANY DEALER w Mikołowie
"Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie Nabywca, jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5833
Data wyroku: 2014-08-13
Marcin Młodzki - "Sonbou MARCIN MŁODZKI" w Warszawie
"Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 13.1, Sonbou nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za: (...) utratę danych przez użytkownika"

Numer wpisu: 5875
Data wyroku: 2014-10-17
DEX PREMIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie
"W przypadku zwłoki Kupującego z odbiorem pojazdu zgodnie z pkt 3.8, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% Ceny Pojazdu za każdy dzień zwłoki chyba, że odmowa odbioru wynika z uzasadnionych przyczyn"

Numer wpisu: 5874
Data wyroku: 2014-10-17
Olimpia Cisek - Kancelaria Doradcy Finansowego Olimpia Cisek
"Poradyfinansowewroclaw.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej www.poradyfinansowewroclaw.pl"

Numer wpisu: 5873
Data wyroku: 2014-10-17
"WIKAR. K. Żytkowicz. W. Żytkowicz. Spółka Jawna" z siedzibą w Nowym Sączu
"W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwiających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu zamówionego samochodu, do dnia odbioru samochodu Sprzedawca może odstąpić od wykonania niniejszej Umowy, poprzez pisemne oświadczenie Sprzedawcy doręczone Kupującemu osobiście lub listem poleconym"

Numer wpisu: 5872
Data wyroku: 2014-10-14
F7 sp. z o.o. w Białymstoku
"Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania reklamacji innych niż wynikających z gwarancji, rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową"

Numer wpisu: 5871
Data wyroku: 2014-10-07
Małgorzata Serafin - TABU
"Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: Paczki nie oznaczone na zewnątrz numerem reklamacji"

Numer wpisu: 5870
Data wyroku: 2014-10-07
Krzysztof Ryś - Firma Handlowa Remax II-Tenczynek
"Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji" "

Numer wpisu: 5869
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) przekraczającego 14 dni Port Jachtowy Nieporęt może uniemożliwić odcumowanie JACHTU oraz wyciągnięcie Jachtu z wody i umieszczenie na lądzie/przyczepie, na koszt i ryzyko Klienta, w celu skorzystania z prawa zastawu na JACHCIE"

Numer wpisu: 5868
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"W przypadku opóźnienia płatności opłaty za korzystanie z PORTU (w całości lub w części) Port Jachtowy Nieporęt może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezależnie od czasu na jaki umowa została zawarta"

Numer wpisu: 5867
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"Port Jachtowy Nieporęt zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ich ogłoszenia poprzez wywieszenie na budynku Bosmanatu i zamieszczenie na stronie internetowej Portu Jachtowego Nieporęt pod adresem www.portnieporet.pl. Zmiana Regulaminu Portu dotyczy każdorazowo wszystkich użytkowników Portu Jachtowego Nieporęt"

Numer wpisu: 5866
Data wyroku: 2014-07-03
Port Jachtowy Nieporęt sp. z o.o. w Nieporęcie
"Port Jachtowy Nieporęt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą, a także szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem JACHTU. Port Jachtowy Nieporęt w szczególności nie odpowiada za:
a. Kradzież lub zniszczenie bądź uszkodzenie JACHTU lub jego wyposażenia w tym także silnika.
b. Kradzież, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia pozostawionego na JACHCIE lub na terenie PORTU.
c. Szkody spowodowane przez właściciela, załogę JACHTU lub osoby trzecie.
d. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
e. Szkody spowodowane przez nieodpowiedni stan techniczny JACHTU.
f. Szkody powstałe w przedmiotach wartościowych (biżuteria, papiery wartościowe, pieniądze, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i inne).
g. Szkody spowodowane przez inny JACHT.
h. Szkody w żaglach i pokrowcach ochronnych rozerwanych przez wiatr lub zerwanych w trakcie zakładania/składania"

Numer wpisu: 5865
Data wyroku: 2014-08-29
"BIG STAR LIMITED" sp. z o.o. w Kaliszu
"W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dołączonym dokumentem sprzedaży"

Numer wpisu: 5864
Data wyroku: 2014-10-16
Jerzy Kosior - PIN-CAR Wypożyczalnia Samochodów Jerzy Kosior z siedzibą w Gdańsku
"Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie"

 

Numer wpisu: 5863
Data wyroku: 2014-10-16
Jerzy Kosior - PIN-CAR Wypożyczalnia Samochodów Jerzy Kosior z siedzibą w Gdańsku
"Najemca pokrywa wszystkie mandaty i kary oraz inne koszty powstałe w czasie trwania umowy lub w czasie przekroczenia terminu wynajmu związane z użytkowaniem pojazdu"

Numer wpisu: 5862
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Przesyłki nieoznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży"

Numer wpisu: 5861
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zlecenia"

Numer wpisu: 5860
Data wyroku: 2014-10-07
XADO sp. z o.o. w Warszawie
"Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu produktu w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu"

Numer wpisu: 5859
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator, jego pracownicy i przedstawiciele nie gwarantują nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Serwisu DealBuy.pl"

Numer wpisu: 5858
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody spowodowane zarówno wadami w działaniu Serwisu DealBuy.pl jak również niedozwolone zachowanie Użytkowników..."

Numer wpisu: 5857
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści mogące powstać z tytułu korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu..."

Numer wpisu: 5856
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) ich loginu, adresu e-mail i hasła"

Numer wpisu: 5855
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownicy zgadzają się na to, że korzystanie z Serwisu DealBuy.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko"

Numer wpisu: 5854
Data wyroku: 2014-09-23
Dominik Danailov ISB SOFT w Częstochowie
"Użytkownik nie może skutecznie ubiegać się o zrealizowanie zamówienia przez Operatora ani nie będzie przysługiwało mu roszczenie z tytułu poniesionej przez niego szkody, jeśli Operator popełni błąd w prezentacji Usługi, jego opisie lub cenie"

Numer wpisu: 5853
Data wyroku: 2014-08-21
Grupa Allegro Sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku, gdy działania Użytkownika (...) negatywnie wpływają na dobre imię Allegro, w inny sposób szkodzą Allegro (...), Grupa Allegro może: a. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika"

Numer wpisu: 5852
Data wyroku: 2014-08-29
Marcin Adamowicz, Mariusz Wilk - T3 s.c. w Gorzowie Wielkopolskim
"OCRZilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za: jakość dokumentów wynikowych wytworzonych przez serwis"

Numer wpisu: 5851
Data wyroku: 2013-07-05
Alfa Star Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak spółka jawna z siedzibą w Radomiu
"Przy zgłaszaniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 PLN od osoby, 250 PLN od osoby w przypadku imprez z własnym dojazdem, a w przypadku egzotyki 40% jej wartości. Pozostałą część należy uiścić nie później niż 21 dni, a w przypadku imprez egzotycznych 31 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.3.7 Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację Klienta i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z imprezy"

Numer wpisu: 5850
Data wyroku: 2014-09-18
Monika Indrak - MAGIC NIERUCHOMOŚCI
"Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"

Numer wpisu: 5849
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby "Wykonawcy" "

Numer wpisu: 5848
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
" "Wykonawca" nie ponosi odpowiedzialności za stan drogi dojazdowej do miejsca wykonywania usługi, z której korzystają samochody ciężarowe wykorzystywane przy realizowaniu niniejszej Umowy"

Numer wpisu: 5847
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
" "Zleceniodawca" zobowiązuje się do zapłaty gotówką za wykonane roboty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania "Rozliczenia wykonanych prac"

Numer wpisu: 5846
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Po odbiorze przedmiotu Umowy "Wykonawca" sporządzi "Rozliczenie wykonanych prac", na podstawie którego wystawi fakturę za wykonane roboty i doliczy należny podatek VAT"

Numer wpisu: 5845
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Jeśli "Zleceniodawca" nie dokona odbioru robót na piśmie w terminie 3 dni od zakończenia prac, to przedmiot Umowy zostanie uznany za odebrany"

Numer wpisu: 5844
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Ceny ustalone podczas sporządzania niniejszej Umowy nie podlegają negocjacji przy rozliczeniu końcowym. Wszystkie ceny znajdujące się w Umowie i "Cenniku" (ew."Kosztorysie") są cenami netto"

Numer wpisu: 5843
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Strony ustaliły, że wszystkie prace dodatkowe nie wskazane w umowie zostaną rozliczone wg cennika będącego częścią Umowy, zaakceptowanego przez "Zleceniodawcę". Zlecenie robót dodatkowych nie wymaga formy pisemnej"

Numer wpisu: 5842
Data wyroku: 2014-07-25
Robert Peczyński - "BRUK"
"Strony ustalają, że ilości robót, o których mówi niniejsza umowa są ilościami orientacyjnymi i będą mogły ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu"

Numer wpisu: 5841
Data wyroku: 2014-09-11
Filip Grabski - TOORLA w Poznaniu
"Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru oraz koszt przesyłki, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego bądź koszt przekazu pocztowego"

Numer wpisu: 5840
Data wyroku: 2014-03-18
OSKAR Sp. z o.o. w Poznaniu
"Organizator nie odpowiada za nieterminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych dokumentów i wiz, jeżeli załatwienie ich zostało zlecone Organizatorowi"

Numer wpisu: 5839
Data wyroku: 2014-08-29
Nieruchomości SIELANKA sp. z o.o. w Bydgoszczy
"Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (...). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska"

Numer wpisu: 5838
Data wyroku: 2014-09-11
BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI APARTAMENT Sp. z o.o. w Toruniu
"Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości"

Numer wpisu: 5837
Data wyroku: 2012-05-28
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. św. Jana z Kęt w Rumi
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"

Numer wpisu: 5836
Data wyroku: 2014-08-06
Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie
"Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania przesyłki. Sklep internetowy GattaBT zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za zniszczone towary i opakowania producenta naliczane procentowo do skali zniszczeń"

Numer wpisu: 5835
Data wyroku: 2014-09-11
Anita Mach - Nieruchomości PROFIT w Bydgoszczy
"Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"

 

Numer wpisu: 5834
Data wyroku: 2014-08-21
Eugeniusz Gruchel - F.H.U. GRUCHEL SUBARU AUTORYZOWANY DEALER w Mikołowie
"Sądem właściwym