25.12.2014

Zmiana regulaminu wywołana wejściem w życie w dniu 25 grudnia ustawy o prawach konsumenta.


        Jak już informowaliśmy wcześniej, w dniu dzisiejszym zaczyna obowiązywać długo wyczekiwana ustawa o prawach konsumenta. Wobec licznych zmian, które ze sobą niesie w obrocie konsument-przedsiębiorca, należy również pamiętać, że jej postanowienia będą miały zastosowanie dopiero do umów zawartych co najmniej w dacie wejścia samej ustawy w życie.

         Należy mieć świadomość tego, iż wszelkie zabiegi przedsiębiorców dokonywane w już obowiązującym nas regulaminie, gdyż stosunek prawny zawarty przed wejściem w życie nowych przepisów rozciąga się również na okres późniejszy, są praktyką niezgodną z obowiązującymi przepisami i daje ona możliwość konsumentowi wypowiedzenia umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji związanych np. z obowiązującymi w umowie karami umownymi. Otrzymanie pisma od przedsiębiorcy z informacją zmian w obowiązującym regulaminie, które wywołane zostały zmianą przepisów powszechnie obowiązujących jest w tym wypadku niczym innym jak tylko wprowadzaniem konsumenta w błąd. Wystarczy jedynie powołać się na art. 51 ustawy o prawach konsumenta, z którego jasno wynika, że do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Śmiało możemy tu powiedzieć, że ustawa nie działa wstecz. Za taką wykładnią przemawia również wydane przez UOKiK i UKE w dniu 10.12.2014 r.  „Stanowisko dotyczące relacji ustaw prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta”, z którego wynika, że zmiana w regulaminie w takim wypadku jest wyłączną inicjatywą operatora i nie może nią być obciążany konsument. Sam ustawodawca nie wymaga, aby zmiany wprowadzane w ustawie miały obejmować również regulaminy, które obowiązywały przed dniem wejścia jej w życie. Dlatego ryzyko zmian w regulaminie ponosi w tym wypadku w całości przedsiębiorca, jeśli przesyła konsumentowi o tym informację, powołując się na konieczność dostosowania go do nowych przepisów.