13.01.2015

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2015r.


W dniu 18 stycznia 2015r. zaczną obowiązywać zmiany do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzone ustawą z 10 czerwca 2014r. ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 17 lipca 2014 r.)

Nowością w uprawnieniach Prezesa UOKiK będzie możliwość podania do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu, informacji zgromadzonych już w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów o ile będzie już z nich wynikało, że istnieje szczególnie uzasadnione podejrzenie, że przedsiębiorca może dopuszczać się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, która może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.

Przepis ten ma zapewnić ochronę konsumentom już na samym etapie trwania postępowania wyjaśniającego, gdyż daje prawo do publicznego ostrzeżenia o możliwych nieprawidłowościach zanim zostanie wydana ostateczna decyzja. Oczywiście podkreślić należy, że uprawnienie to, powinno być stosowane w szczególnych sytuacjach, kiedy organ administracyjny będzie miał pewność co do nieprawidłowej działalności przedsiębiorcy, której skutki będą rozciągały się na dużą skalę wśród potencjalnych konsumentów. Przepis ten jest efektem niekorzystnych doświadczeń z przeszłości, których konsumenci doświadczyli m.in. w sprawie z firmą Amber Gold, kiedy to sygnały o nieprawidłowościach dostrzegane były już na kilka lat przed wybuchem samej afery w mediach publicznych.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie podania do publicznej wiadomości informacji, o ewentualnych zagrożeniach dla konsumentów, nastąpi w drodze postanowienia. Na postanowienie to przedsiębiorcy służyć będzie zażalenie.

"Prezes UOKiK zyskał prawo ostrzegania konsumentów w momencie, gdy zostanie wszczęte postępowanie i postawiony zarzut przedsiębiorcy, że jego działanie może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Ostrzeżenie takie będzie mogło zostać opublikowane na stronie Urzędu, jeszcze zanim zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie. Chodzi o to, by szybciej poinformować konsumentów, że działanie przedsiębiorców może spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla słabszych uczestników rynku" - powiedziała wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska.

Oprócz zmian dotyczących samych konsumentów, ustawa zmienia również kilka innych przepisów dotyczących konkurencji wśród przedsiębiorców. Wszystkie zmiany dostępne są poniżej.