13.01.2015

Wytyczne Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy konsumenckiej 2011/83/UE


W związku z wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014r. ustawy o prawach konsumenta, poniżej zamieszczamy wytyczne Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady