21.01.2015

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w grudniu 2014 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w grudniu 2014 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5922
Data wyroku: 2014-10-28
"AUTOSALON-EUCAR" W EŁKU sp. z o.o. w Ełku
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach:
a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą;
b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą;
c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"

Numer wpisu: 5921
Data wyroku: 2014-10-29
Bartosz Choiński - Choiński Auto w Józefowie
"W szczególności, w wypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zaliczka jest zwracana w odpowiedniej części w wypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY otrzymał np. przed zleceniem transportu samochodu do SPRZEDAJĄCEGO lub przed przygotowaniem samochodu do wydania w tym wykonaniem przeglądu przedsprzedażnego lub też przed zamówieniem akcesoriów do samochodu zgodnie ze zleceniem KUPUJĄCEGO"

Numer wpisu: 5920
Data wyroku: 2014-10-30
Marek Milewski - Galeria Dekodom w Olsztynie
"Nie odbieramy reklamacji odesłanych jako przesyłki pobraniowe"

Numer wpisu: 5919
Data wyroku: 2014-11-14
Łukasz Klonowski - Auto-Best w Iławie
"Wszystkie koszty napraw jak odpowiedzialność za kradzież spoczywają w 100% na Najemcy na podstawie kosztorysu wyceny przez osobę reprezentującą przez Wynajmującego"

Numer wpisu: 5918
Data wyroku: 2014-10-30
Subaru Point sp. z o.o. w Łodzi
"Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie nabywca, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5917
Data wyroku: 2014-10-01
Piotr Czapla-Krulikowski
"Tekstura zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie"

Numer wpisu: 5916
Data wyroku: 2014-10-08
Andrzej Bratek, Aleksy Chojnacki "PPHU Alan sc" z siedzibą we Wrocławiu
"Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego"

Numer wpisu: 5915
Data wyroku: 2014-10-28
Agnieszka Zasimowicz - MIKA STUDIO w Warszawie
"Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep"

Numer wpisu: 5914
Data wyroku: 2013-02-15
BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"

Numer wpisu: 5913
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. kom.-akcyjna w Sławicach
"Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może wówczas zwócić Kupującemu wyłącznie zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę"

Numer wpisu: 5912
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. kom.-akcyjna w Sławicach
"Cena sprzedaży w EURO ulegnie zmianie w przypadku zmian opłat celno-podatkowych, a także podwyższenia standardu samochodu wynikającego z decyzji producenta samochodu"

Numer wpisu: 5911
Data wyroku: 2014-10-28
"Labijak Auto Lama-spółka jawna" w Poznaniu
"W przypadku zamówienia pojazdu do produkcji sprzedawca informuje, iż producent zastrzegł sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych oraz wyposażenia zamawianego pojazdu. W sytuacji zatem wprowadzenia istotnych zmian w wyposażeniu zamawianego pojazdu oraz modyfikacji parametrów technicznych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny sprzedaży o wzrost jego wartości"

Numer wpisu: 5910
Data wyroku: 2014-10-28
"Labijak Auto Lama-spółka jawna" w Poznaniu
"Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony, jeśli odstąpienie było wynikiem przyczyn leżących po drugiej stronie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo do odstąpienia od umowy powstało wskutek nie wywiązania się z umowy przez SPRZEDAJĄCEGO, z przyczyn od niego niezależnych"

Numer wpisu: 5909
Data wyroku: 2014-10-08
Szewczyk spółka jawna z siedzibą w Warszawie
"Rezygnacja przez Kupującego z nabycia samochodu może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Sprzedawca może zwrócić wówczas Kupującemu wyłącznie wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości bez odsetek, jednakże dopiero po sprzedaniu samochodu innemu klientowi i po potrąceniu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę"

Numer wpisu: 5908
Data wyroku: 2014-10-08
Szewczyk spółka jawna z siedzibą w Warszawie
"W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w zamówieniu, umowa może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego"

Numer wpisu: 5907
Data wyroku: 2014-10-02
AML Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"Opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z kwot przekraczającej 7 dni jest równoznaczne z ostąpieniem od Umowy z winy Klienta, chyba, że Sprzedawca najpóźniej w ciągu kolejnych 7 dni oświadczy pisemnie, że decyduje się kontynuować umowę"

Numer wpisu: 5906
Data wyroku: 2014-10-02
AML Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W przypadku odstąpienia Klienta od zawartej umowy (...) z przyczyn leżących po stronie Klienta (...) w przypadku nie wypłacenia zadatku (...) Klient bez dodatkowego wezwania zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% ceny (...)"

Numer wpisu: 5905
Data wyroku: 2014-10-09
AML Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
"W takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi wpłacony zadatek w podwójnej wysokości oraz jakiekolwiek pozostałe kwoty w wartościach nominalnych, co w całości wyczerpie roszczenie do Sprzedawcy z tytułu niewykonania niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5904
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Za niestosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu. Wypożyczalnia może orzec przepadek kaucji lub wg własnego uznania naliczyć opłatę karną w wysokości 1-20-krotności stawki dobowej za wynajmowany pojazd. (§ 21 Regulaminu)"

Numer wpisu: 5903
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Opłaty i kary umowne:
Brak gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki lub, kamizelki
odblaskowej - 50 zł/szt.,
Brak koła zapasowego - 300 zł,
Brak lewarka - 100 zł,
Brak klucza do kół - 100 zł,
Brak lub uszkodzenie telefonu komórkowego - 300 zł,
Brak lub uszkodzenie nawigacji samochodowej - 1500 zł,
Brak lub uszkodzenie bagażnika dachowego - 700 zł,
Brak lub uszkodzenie fotelika dziecięcego - 600 zł,
Brak lub uszkodzenie pasów do mocowania ładunku - 60 zł/szt.,
Brak lub uszkodzenie radiodtwarzacza - 900 zł,
Brak lub zniszczenie panela do radioodtwarzacza - 300 zł,
Zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego - 500 zł,
Zgubienie lub zniszczenie polisy ubezpieczeniowej - 150 zł,
Zgubienie tablicy rejestracyjnej - 300 zł/szt.,
Brak naklejki rejestracyjnej na szybie - 250 zł,
Utrata lub zniszczenie kluczyka lub pilota od pojazdu - 500 zł (...)
(§ 20 Regulaminu)

Numer wpisu: 5902
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Najemca jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie uszkodzenia co do których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania a w szczególności; (...) (§ 19 Regulaminu, zdanie czwarte)

 

Numer wpisu: 5901
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i straty Najemcy spowodowane awarią wynajmowanego pojazdu lub innymi okolicznościami np. włamanie, kradzież lub wypadek. (§ 19 Regulaminu, zdanie drugie)"

Numer wpisu: 5900
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Uszkodzenie opon, felg, kołpaków a także wnętrza pojazdu (np. radioodtwarzacz i inne wyposażenie standardowe i opcjonalne) oraz wszelkie szkody o wartości poniżej 500 zł nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.(§ 15 Regulaminu)"

Numer wpisu: 5899
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy Wynajmujący nie zwraca różnicy wynikającej z faktycznego okresu najmu (§ 6 Regulaminu, zdanie szóste)"

Numer wpisu: 5898
Data wyroku: 2014-10-01
Maciej Szkudlarski - City Rent w Poznaniu
"Wynajmujący przyjmuje następujące waluty: PLN, EURO, USD liczone wg kursu skupu obowiązującego w dniu wypłaty. (§ 5 Regulaminu, zdanie szóste)"

Numer wpisu: 5897
Data wyroku: 2014-08-29
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Pol-Motors sp. z o.o. we Wrocławiu
"Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach:
a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą;
b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą;
c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"

Numer wpisu: 5896
Data wyroku: 2014-08-29
Logos Travel Marek Śliwka spółka jawna w Poznaniu
"Klient wykupujący tylko jedno miejsce musi się liczyć z koniecznością zakwaterowania z inną osobą lub dopłatą do pokoju 1-osobowego. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy ORGANIZATOR nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą może zostać potraktowany jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta"

Numer wpisu: 5895
Data wyroku: 2014-10-23
Havo Sp. z o.o. w Białymstoku
"Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda"

Numer wpisu: 5894
Data wyroku: 2014-10-21
Dawid Lisik - Infotech - Józefosław
"Sklep internetowy www.lavazza-sklep.pl oraz lavazzaamodmio.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości, błędy oraz niezgodności towaru z jego odpisem powstałe w oparciu o powielenie z danych i opisów dostarczonych przez producenta lub importera w materiałach handlowych i stronach internetowych sklepu www.lavazza-sklep.pl oraz www.lavazzaamodomio.pl"

Numer wpisu: 5893
Data wyroku: 2014-09-18
SYGMA BANQUE SOCIETE ANONYME S.A. z/s w Paryżu Oddział w Polsce z/s w Warszawie
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"

Numer wpisu: 5892
Data wyroku: 2014-10-21
Mikołaj Walter - Vecanin - Stęszew
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transporu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy pocztą w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złozenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane"

Numer wpisu: 5891
Data wyroku: 2014-09-30
Ewelina Socha, Helena Socha
"W przypadku zablokowania Konta wpłacone przez Użytkowników kwoty w ramach Pełnego Dostępu nie podlegają zwrotowi"

Numer wpisu: 5890
Data wyroku: 2014-09-10
Krzysztof Dąbrowski - P.H.U. CRISRTOPOL w Warszawie
"Za zwrot towaru sklep pobiera 5% wartości zamówienia - opłata ta uwzględnia koszty przygotowania towaru do wysyłki"

Numer wpisu: 5889
Data wyroku: 2014-09-10
Krzysztof Dąbrowski - P.H.U. CRISRTOPOL w Warszawie
"Jeżeli kontrola zwracanego towaru nie będzie budziła zastrzeżeń sklep www.warszawaplytki.pl zwróci klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru - 5% wartości zamówienia, bez uwzględniania zwrotu kosztów transportu"

Numer wpisu: 5888
Data wyroku: 2014-10-08
Bartosz Januszkiewicz - F.H.U. AZBACK w Krotoszynie
"IX:Klient ma 7 dni na sprawdzenie, przetestowanie i ewentualne odesłanie na koszt naszej firmy niesprawnego sprzętu. Po tym terminie Klient odsyła do nas sprzęt na koszt własny. Oczywiście wszelkie gwarancje są zachowane przez cały okres ich trwania"

Numer wpisu: 5887
Data wyroku: 2014-10-09
SIEŃKO I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku
"Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, takich jak (...) związane z importerem pojazdu"

Numer wpisu: 5886
Data wyroku: 2014-10-09
SIEŃKO I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku
"Brak zapłaty całości ceny lub nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia pojazdu"

Numer wpisu: 5885
Data wyroku: 2014-10-09
SIEŃKO I SYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku
"Brak zapłaty całości ceny lub nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego ze skutkiem utraty zaliczki"

Numer wpisu: 5884
Data wyroku: 2014-10-16
MK CENTRUM K. Duliba, M. Myczka Sp. j. w Piotrkowie Trybunalskim
"W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Sprzedającego z zamówienia zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w nominalnej wysokości w terminie 7 dni od podanego w Zamówieniu terminu realizacji wraz z unieważnieniem niniejszego Zamówienia"

Numer wpisu: 5883
Data wyroku: 2014-10-16
MK CENTRUM K. Duliba, M. Myczka Sp. j. w Piotrkowie Trybunalskim
"O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nie odebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia"

Numer wpisu: 5882
Data wyroku: 2014-06-25
Artur Stawicki, Grażyna Żebrowska-Buderacky - Argentina Limited BHZ S.C. w Warszawie
"W przypaku reklamacji wynikających z ukrytych wad zakupionego produktu reklamowany towar należy zapakować w oryginalne pudełko wraz z kopią dowodu zakupu"

Numer wpisu: 5881
Data wyroku: 2014-06-18
Artur Stawicki, Grażyna Żebrowska-Buderacky - Argentina Limited BHZ S.C. w Warszawie
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (...), przerwy lub opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych"

Numer wpisu: 5880
Data wyroku: 2014-10-02
Swietłana Topczewska - TOP MOTORS - Porosły Kolonia
"W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy-Zamówienia bez żadnych dodatkowych roszczeń przez którąkolwiek ze Stron"

Numer wpisu: 5879
Data wyroku: 2014-10-02
Swietłana Topczewska - TOP MOTORS - Porosły Kolonia
"W powyższej sytuacji wyłączone zostaje prawo stron do dochodzenia względem siebie innych roszczeń dotyczących poniesionych strat lub utraconych korzyści"

Numer wpisu: 5878
Data wyroku: 2014-10-02
Swietłana Topczewska - TOP MOTORS - Porosły Kolonia
"Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy-Zamówienia i zrezygnować z zakupu zamówionego pojazdu o ile zwłoka w dostawie przekroczy okres 10 tygodni od terminu wskazanego w Umowie-Zamówieniu"

Numer wpisu: 5877
Data wyroku: 2014-10-02
Swietłana Topczewska - TOP MOTORS - Porosły Kolonia
"W takim przypadku Umowa-Zamówienie ulega rozwiązaniu, a wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego tytułem pokrycia kosztów zawartej transakcji"

Numer wpisu: 5876
Data wyroku: 2014-10-02
Swietłana Topczewska - TOP MOTORS - Porosły Kolonia
"Rezygnacja przez kupującego ze złożonego zamówienia (...) stanowi odstąpienie przez Kupującego od zawartej umowy z jego winy"