24.02.2015

Będzie uchwała Sądu Najwyższego w sprawie rozszerzonej skuteczności wyroku wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych


W dniu 16.02.2015r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 17/15) w zakresie rozstrzygnięcia wywołującego rozbieżności w wykładni prawa zagadnienia prawnego, dotyczącego rozszerzonej skuteczności wyroku wpisującego niedozwolone postanowienie umowne do rejestru klauzul abuzywnych, prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Treść pytania jest następująca:

"Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] § 2 k.p.c., powoduje, że przewidziana w art. 479[43] k.p.c. rozszerzona skuteczność prawomocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszkodzie postępowaniu w przedmiocie kontroli postanowienia tej samej treści, zawartego w innym wzorcu umowy, stosowanym przez przedsiębiorcę, przeciwko któremu został wydany ten wyrok, bądź przez innego przedsiębiorcę?​"

Być może podjęta uchwała raz na zawsze pozwoli na uporządkowanie "bałaganu" jaki panuje obecnie w orzecznictwie sądowym, na każdym jego szczeblu.

Poniżej wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dostępny również na stronie Sądu Najwyższego:

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia%20prawne.aspx?ItemID=798&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - pdf