04.03.2015

Nowe niedozwolone postanowienia umowne wpisane w styczniu 2015 roku


Poniżej lista nowych klauzul abuzywnych stosowanych w regulaminach przez przedsiębiorców i wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych w styczniu 2015 roku. Dodatkowe informacje w sprawie poszczególnego wpisu umieszczone są na stronie UOKiK.

Zachęcamy do analizy poniższych postanowień w celu sprawdzenia czy któryś z zapisów nie występuje w regulaminie stosowanym w sprzedaży konsumenckiej.

Numer wpisu: 5976
Data wyroku: 2014-11-26
Ewa Arent - "EVITAL" w Poznaniu
"Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych"

Numer wpisu: 5975
Data wyroku: 2014-11-26
Ewa Arent - "EVITAL" w Poznaniu
"Reklamacje będą rozpatrywane po przesłaniu następujących dokumentów: oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia listu przewozowego"

Numer wpisu: 5974
Data wyroku: 2014-11-26
Iwona Diug - AUTO DIUG w Słupsku
"Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru pojazdu to co najmniej 60 dni"

Numer wpisu: 5973
Data wyroku: 2014-12-03
Mateusz Nierenberg - YOUR STYLE w Opolu
"Dostawa: (...) Koszt odbioru to 4,99 zł, opłata wynika ze wszelkich czynności związanych z przygotowaniem towaru wydania"

Numer wpisu: 5972
Data wyroku: 2014-11-05
Thermo Haus Sp. z o.o. w Warszawie
"Do zwracanego towaru musi być dołączona faktura"

Numer wpisu: 5971
Data wyroku: 2014-11-25
"ARSEN" sp. z o.o. w Łodzi
"Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do ARSEN spowodowane awarią"

Numer wpisu: 5970
Data wyroku: 2013-03-05
Tomasz Lech Czarnecki - ATELIER 17 Tomasz Lech Czarnecki w Gliwicach
"Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego przez sądy właściwe dla miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 5969
Data wyroku: 2014-11-26
Edward Bartela - BARED w Piastowie
"Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą"

Numer wpisu: 5968
Data wyroku: 2014-12-04
Zbigniew Żupa - PEGAZ w Piasku
"Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp.). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany"

Numer wpisu: 5967
Data wyroku: 2014-11-27
Bestar Trade Sp. z o.o. w Bydgoszczy
"20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niesłowność dostawców"

Numer wpisu: 5966
Data wyroku: 2014-12-04
Justyna Nakonowska - Dekorateka.pl w Toruniu
"Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez klienta z zastrzeżeniem wystąpienia awarii lub bezprawnych działań osób trzecich"

Numer wpisu: 5965
Data wyroku: 2014-11-05
Waldemar Żółcik - P.P.H.U. ACTIV - Belsk Duży
"Towary o wartości powyżej 500 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z firm kurierskich: Servisco, UPS, Stolica, Szybka Paczka, Masterlink. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy"

Numer wpisu: 5964
Data wyroku: 2014-11-25
Michał Jabłoński - HERMESTM Michał Jabłoński w Szubinie
"HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"

Numer wpisu: 5963
Data wyroku: 2013-09-23
Autogala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
"W przypadku niemożliwości zrealizowania niniejszej umowy na warunkach w niej określonych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W takiej sytuacji w przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron"

Numer wpisu: 5962
Data wyroku: 2014-11-27
Tomasz Jastrzebski - AVANTRA w Górze Kalwarii
"W przypadku skorzystania z tego prawa należy odesłać reklamowany towar w przeciągu 10 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji"

Numer wpisu: 5961
Data wyroku: 2014-12-03
Paweł Kępski - HEGRA NIERUCHOMOŚCI w Bydgoszczy
"Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z podmiotami wskazanymi przez pośrednika, bez jego udziału, w każdym czasie. Zastrzeżenia te dotyczące również krewnych, powinowatych, pozostających w stosunku przysposobienia oraz znajomych wskazanych podmiotów, podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie"

Numer wpisu: 5960
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Nyon, w Szwajcarii. Niemniej jednak UEFA zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania prawnego w sądach właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego"

Numer wpisu: 5959
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa szwajcarskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane"

Numer wpisu: 5958
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Jeżeli Mecze zostaną odwołane, UEFA może, wedle własnego uznania i w zależności od okoliczności, uruchomić procedurę przyznawania odpowiednich i proporcjonalnych zwrotów kosztów/odszkodowań"

Numer wpisu: 5957
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"UEFA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w godzinach datach i lokalizacjach Meczy ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, w tym między innymi siły wyższej, problemów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony lub decyzji UEFA lub innych właściwych władz"

Numer wpisu: 5956
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Dane osobowe. (...) UEFA może przekazywać takie dane osobowe osobom trzecim przede wszystkim w związku z organizacją i administracją sprzedaży Biletów i/lub dla celów wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony podczas UEFA EURO 2012 ™. Ponadto pod warunkiem, że Wnioskodawcy wyraźnie wyrazili na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu udzielania Wnioskodawcom informacji na temat produktów i uslug UEFA lub innych podmiotów, które zostały starannie wybrane przez UEFA lub w związku z przyszłymi działaniami komercyjnymi lub innymi imprezami organizowanymi przez UEFA"

Numer wpisu: 5955
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Zwolnienie z odpowiedzialności. Wnioskodawcy i Goście są odpowiedzialni za wykorzystanie wszelkich Biletów przyznanych im po otrzymaniu Powiadomienia i zwolnią UEFA z odpowiedzialności oraz zabezpieczą ją z tytułu wszelkich szkód poniesionych lub wyrządzonych i zobowiązań zaciągniętych w odniesieniu do lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków, Regulaminu Stadionu lub wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji"

Numer wpisu: 5954
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, a w szczególności postanowień ustępu 8, osoba dopuszczająca się naruszenia będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej o stałej wysokości pięciu tysięcy euro (5000 EUR) w celu pokrycia kosztów administracyjnych wynikających z naruszenia. UEFA zastrzega sobie możliwość skorzystania z wszelkich pozostałych środków prawnych wedle własnego uznania"

Numer wpisu: 5953
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Naruszenie niniejszych Warunków, Regulaminu Stadionu lub innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji będzie skutkowało odmową wstępu na teren Obiektu lub wydaleniem z Obiektu bez prawa do uzyskania zwrotu kosztów oraz wiązać się będzie z anulowaniem stosownego/stosownych Biletu/Biletów. Na żądanie UEFA i/lub wszelkich upoważnionych osób (stewardów, służb porządkowych itp.) osoba, która dopuściła się naruszenia, niezwłocznie zwróci fizyczny/e Bilet(y) i udzieli wyjaśnień, w jaki sposób, od kogo/skąd uzyskała Bilet(y) - w zakresie w jakim postanowienie to pozbawia konsumenta prawa do uzyskania zwrotu kosztów biletu/biletów"

Numer wpisu: 5952
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"W momencie wejścia na Stadion, wszystkie osoby zobowiązują się: c) (...). Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca wskazanego na jego bilecie na mecz, jeżeli zostanie o to poproszony przez przedstawicieli służb porządkowych, stewardów lub policję;"

 

Numer wpisu: 5951
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"(...), UEFA nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu (...) opóźnienia w ich (biletów) dostawie"

Numer wpisu: 5950
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"(...) Opłata manipulacyjna w wysokości 10% całkowitej ceny Biletów Follow My Team zostanie dodana do ceny zamówienia. Jeżeli wybrana Drużyna nie przejdzie wszystkich etapów turnieju UEFA EURO 2012 ™, Posiadacz Biletu Follow My Team Tournament utraci prawo wstępu na Mecz(e) na etapach następujących po wyeliminowaniu Drużyny i będzie upoważniony do uzyskania zwrotu kwoty równej wartości nominalnej Biletów na pozostałe Mecze. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi"

Numer wpisu: 5949
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"UEFA nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu (...) opóźnienia w ich (biletów) dostawie"

Numer wpisu: 5948
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Opłata administracyjna (...) nie podlega zwrotowi (w tym przypadku sprzedaży Biletów za pośrednictwem Platformy Odsprzedaży Biletów)"

Numer wpisu: 5947
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Na żądanie, Wnioskodawcy dostarczą UEFA wszelkie dane, w tym nazwisko i adres swoich Gości. Jeżeli Wnioskodawca odmówi dostarczenia takich danych w terminie określonym przez UEFA, UEFA zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania odpowiednich Biletów lub, w razie konieczności, odmówi Wnioskodawcy lub jego Gościom wstępu na teren Obiektu bez prawa uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Odpowiedni(e) Bilet(y) zostaną anulowane. Wnioskodawcy są całkowicie i bezwarunkowo odpowiedzialni za zapewnienie, by ich Goście byli świadomi niniejszych Warunków, akceptowali je i stosowali się do nich. Wnioskodawcy są w szczególności zobowiązani do dostarczenia swoim Gościom egzemplarza niniejszych Warunków"

Numer wpisu: 5946
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"Wnioskodawcy potwierdzają, że zrozumieli, akceptują i będą przestrzegać postanowień oświadczenia o prywatności, [...] i niniejszych Warunków, które to dokumenty można znaleźć na stronie internetowej UEFA (http://www.uefa.com). Za wiążącą uznaje się ostatnią wersję takich dokumentów opublikowaną dnia 1 czerwca 2012 roku"

Numer wpisu: 5945
Data wyroku: 2012-06-22
Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
"UEFA nie jest odpowiedzialna za nieprawidłowo wprowadzone informacje, awarie techniczne internetu, awarie sprzętu i oprogramowania komputerowego lub utracone, niekompletne lub nieczytelne zgłoszenia, bądź brak możliwości skontaktowania się z dowolnym Wnioskodawcą za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji"

Numer wpisu: 5944
Data wyroku: 2014-11-14
Marcin Adamowicz, Mariusz Wilk - T3 s.c. w Gorzowie Wielkopolskim
"OCRZilla.pl nie ponosi odpowiedzialności za: (...) zapewnienie ochrony dostępu do plików wytworzonych przez serwis"

Numer wpisu: 5943
Data wyroku: 2014-10-31
REG-BENZ DZIAŁO, LEŚ, ŻELAZKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Mielcu
"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający może kaucję zatrzymać"

Numer wpisu: 5942
Data wyroku: 2014-10-22
Leszek Kaczmarczyk "ELBEKOM"
"Towar wysyłany przez Klienta do reklamacji powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przeciwnym razie Kupujący ponosi ryzyko uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu"

Numer wpisu: 5941
Data wyroku: 2014-12-09
Jakub Wysmyk GHN
"Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez konsultanta obsługującego Państwa zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem internetowym SklepikSeniora.pl"

Numer wpisu: 5940
Data wyroku: 2014-04-29
Almost 43 Sp. z o.o. w Warszawie
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: (...) kradzieży samochodu pozostawionego na parkingu niestrzeżonym (...) - całkowity koszt ponosi Najemca"

Numer wpisu: 5939
Data wyroku: 2014-04-29
Almost 43 Sp. z o.o. w Warszawie
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: (...) włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca"

Numer wpisu: 5938
Data wyroku: 2014-04-29
Almost 43 Sp. z o.o. w Warszawie
"Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC,AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem: (...) odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową"

Numer wpisu: 5937
Data wyroku: 2014-11-25
SANET J.A. Szostak sp. j. w Gdyni
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Wysyłającego"

Numer wpisu: 5936
Data wyroku: 2014-10-22
AUTO CENTRUM GLIWICE-LELLEK GROUP Sp. z o.o., Sp.komandytowo-akcyjna w Gliwicach
"O ile strony nie uzgodnią innego terminu, nieodebranie samochodu w określonym powyżej czasie upoważnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania i ubezpieczenia"

Numer wpisu: 5935
Data wyroku: 2014-11-25
McGym sp. z o.o. w Szczecinie
"II.Cza trwania (...) 2. Jeśli umowa nie zostanie w formie pisemnej rozwiązana najpóźniej na trzy miesiące przed jej każdorazowym końcem, to przedłuża się ona o dalsze 12 miesięcy. Obowiązuje to odpowiednio również dla następnych przedłużeń umowy. 7. Członek może wypowiedzieć umowę przed upływem terminu z następujących przyczyn: zmiana miejsca zamieszkania. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania udokumentowana jest jako główne miejsce zamieszkania nastąpi do miasta/gminy oddalonych o co najmniej 35 km"

Numer wpisu: 5934
Data wyroku: 2014-10-28
LEDY.PL sp. z o.o. w Przeźmierowie
"W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 9 popartą pisemnym oświadczeniem doręczonym Sprzedawcy wraz z załączonym dowodem zakupu (paragonem), umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i Konsumentowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy lub doręczenia w przypadku, gdy ponosił je Sprzedawca"

Numer wpisu: 5933
Data wyroku: 2014-10-28
LEDY.PL sp. z o.o. w Przeźmierowie
"Towar nie może nosić żadnych oznak zużycia, posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu"

Numer wpisu: 5932
Data wyroku: 2014-10-28
LEDY.PL sp. z o.o. w Przeźmierowie
"Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.sklep.ledy.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy"

Numer wpisu: 5931
Data wyroku: 2014-11-05
Zbigniew Żupa - PEGAZ w Piasku
"Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp.). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany"

Numer wpisu: 5930
Data wyroku: 2013-06-04
DOM SAMOCHODOWY GERMAZ sp. z o.o.we Wrocławiu
"Dokładny termin odbioru samochodu zostanie uzgodniony z Kupującym telefonicznie. O ile niemożliwym będzie skontaktowanie się z Kupującym telefonicznie lub Kupujący nie odbierze samochodu w ustalonym telefonicznie terminie, Sprzedawca wyśle na jego adres list polecony, wyznaczając termin odbioru samochodu. W przypadku nieodebrania samochodu w terminie podanym w liście poleconym, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu drugi, ostateczny termin odbioru samochodu, o czym Kupujący zostanie poinformowany kolejnym listem poleconym"

Numer wpisu: 5929
Data wyroku: 2014-02-11
Anro-Trade sp. jawna Eksport-Import R. Walder i T. Walder w Chwaszczynie
"W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest uprawniony do bezzwrotnego zatrzymania zaliczki"

Numer wpisu: 5928
Data wyroku: 2014-11-04
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "VITBIS" sp. z o.o. w Złotoryi
"Parametry produktów podane na stronie internetowej są orientacyjne. Towar z parametrami różniącymi się od tam podanych nie podlega reklamacji, chyba że różnice są istotne"

Numer wpisu: 5927
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO CLUB sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku niemożliwości zrealizowania umowy na warunkach w niej określonych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron"

Numer wpisu: 5926
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO CLUB sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku uszkodzeń samochodu powstałych podczas transportu do miejsca wydania, Kupujący ma prawo: b) odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot, bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron"

Numer wpisu: 5925
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO CLUB sp. z o.o. w Poznaniu
"Orientacyjny termin wydania samochodu wynosi .... i liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia na rachunek Sprzedawcy zaliczki wpłaconej przez Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia tego terminu"

Numer wpisu: 5924
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO CLUB sp. z o.o. w Poznaniu
"W przypadku nie przystąpienia do odbioru samochodu w wyznaczonym terminie uważa się, że Kupujący odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje zapłatą kary umownej, w wysokości 10% ceny samochodu ustalonej zgodnie z treścią § 3 i 4 na dzień planowanego wydania samochodu"

Numer wpisu: 5923
Data wyroku: 2014-10-14
AUTO CLUB sp. z o.o. w Poznaniu
"Nie udokumentowanie zapłaty pełnej ceny do dnia wskazanego jako termin wydania samochodu, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy w rozumieniu § 6"