27.07.2015

Niedozwolone jest egzekwowanie dodatkowych opłat bez doręczenia wzorca


Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health and Fitness. Spółka zobowiązała się do ich zaniechania.

UOKiK zarzucił w decyzji, iż spółka stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegających na:

1. wywodzeniu przez Spółkę skutków prawnych z wzorców umowy określających wysokość opłat dodatkowych pobieranych za dokonanie płatności w recepcji klubu w związku z niemożnością pobrania płatności przez Spółkę za pomocą automatycznego polecenia zapłaty lub obciążenia karty kredytowej bądź debetowej,
które nie zostały konsumentom doręczone przy zawarciu umowy zgodnie z art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121
ze zm.),

2. wywodzeniu przez Spółkę skutków prawnych z wzorców umowy wprowadzających podwyżkę opłat abonamentowych, które nie zostały konsumentom doręczone w czasie trwania stosunku umownego zgodnie z art. 384(1) w zw. z art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Po przeprowadzonym postępowaniu spółka zobowiązała się do:

1. niepobieranie od dnia doręczenia Spółce decyzji opłat dodatkowych za płatność w recepcji klubu w związku z niemożnością pobrania płatności przez Spółkę za pomocą automatycznego polecenia zapłaty lub obciążenia karty kredytowej bądź debetowej od tych konsumentów, którym nie został przy zawarciu umowy doręczony wzorzec umowy regulujący wysokość tych opłat dodatkowych,

2. zaoferowanie w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia Spółce niniejszej decyzji konsumentom korzystającym z usług Spółki, którzy zostali objęci podwyżkami opłat abonamentowych w listopadzie 2013 r., grudniu 2013 r. bądź styczniu 2014 r., vouchera o wartości 79 złotych do wykorzystania do końca 2016 r. na nabycie usług świadczonych przez Spółkę (w tym na dokonanie opłat za członkostwo) w klubie lub klubach fitness wybranych przez konsumenta w umowie obowiązującej w dacie skorzystania z vouchera.

Z treści uzasadnienia decyzji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych informacji odnoszących się do stosowania wzorca umowy w obrocie przedsiębiorcy z konsumentem. Mianowicie wywieszenie wzorca umowy określającego wysokość opłat dodatkowych za dokonanie płatności w recepcji klubu w miejscu ogólnie dostępnym dla klientów, nie realizuje obowiązku doręczenia konsumentom wzorca umowy. Brak doręczenia konsumentom wzorca umowy oznacza nieprzekazanie im informacji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa.

Spółka nie zachowała również wymagań określonych w przepisach art. 384(1) w zw. z art. 384 § 1 k.c. Przepis art. 384(1) k.c. stanowi, że wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. Jakakolwiek zmiana wysokości opłaty powinna być, stosownie do przytoczonych powyżej przepisów k.c., dokonana poprzez doręczenie konsumentowi wzorca umownego określającego nową wysokość tej opłaty. Konsument po otrzymaniu takiego wzorca, w przypadku braku zgody na zmianę wprowadzaną przez Spółkę, ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę.

decyzja RWA nr 08/2015

żródło: UOKiK

https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11791