21.08.2015

Sąd Najwyższy zastanowi się czy należne odszkodowanie ma odpowiadać pełnym kosztom ubezpieczonego budynku


Problem wysokości wypłacanych odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe w stosunku do rzeczywistej szkody, to temat nie nowy. Wie o tym każdy, kto choć raz poniósł szkodę, a kwota przyznana mu z ubezpieczenia nie wystarczyła na pokrycie całości doznanej straty.

W oparciu o sprawę, która trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie (sygn. akt II Ca 392/15), Sąd ten skierował zapytanie prawne do Sądu Najwyższego o poniższej treści:

"Czy wysokość odszkodowania z umowy ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych wskazanej w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustalana na podstawie przepisów art. 68 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 13 ust. 3 tej ustawy, powinna odpowiadać pełnym kosztom przywrócenia objętego ochroną ubezpieczeniową budynku do stanu poprzedniego nieprzekraczającym sumy ubezpieczenia, z pominięciem stopnia zużycia budynku uwzględnionego przy ustalaniu wysokości sumy ubezpieczenia?" sygn. akt III CZP 71/15

Obecnie firmy ubezpieczeniowe starają się w jak największym stopniu wykazać, że należne odszkodowanie wymaga pomniejszenia o różne czynniki wpływające na uszkodzone przedmioty (np. ich wiek, stan techniczny, istniejące uszkodzenia). Prowadzi to do tego, że poszkodowany nie uzyskuje kwoty, która pozwoli na doprowadzenie uszkodzonej rzeczy do stanu w jakim się ona znajdowała przed zdarzeniem powodującym szkodę. Być może wyrok Sądu Najwyższego, o ile Sąd podejmie się odpowiedzieć na zadane pytanie, zmieni stosowaną praktykę przez firmy ubezpieczeniowe.

O całej sprawie można przeczytać również na stronach Rzeczpospolitej.

http://www4.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/308209854-Czy-odszkodowanie-ma-wystarczyc-na-remont---odpowie-Sad-Najwyzszy.html

Żródło:

Rzeczpospolita

Sąd Najwyższy