Oferujemy bezpłatną pomoc prawną konsumentom w dochodzeniu przez nich roszczeń w sporze z Przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz w sprawach objętych statutem.

Przykładowy zakres bezpłatnych usług:

- konsultacje i porady prawne,

- dochodzenie odszkodowań (majątkowe, komunikacyjne, powypadkowe, zdrowotne)

- prawo cywilne (spadki, zobowiązania, windykacja itd.)

- sprawy komornicze,

- sprawy administracyjne,

- przygotowywanie umów cywilnoprawnych, pozwów, pism procesowych, wniosków,    zażaleń,

 - odwołań od decyzji ZUS i KRUS,

- pism z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 - pozwów o alimenty, rozwód, separację, unieważnienie uznania dziecka, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,  

 - prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej,                              

 - reprezentacja przed organami sądowymi,
itd.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY I PORAD PRAWNYCH, ZA KTÓRE NIE POBIERAMY ŻADNEGO WYNAGRODZENIA

 

  1. Jestem Konsumentem.
  2. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza prawnika prowadzącego sprawę jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
  3. Przyjmuję do wiadomości, że prawnik prowadzący sprawę w ramach Poradni nie może odmówić zeznań na temat faktów, o których dowiedział się w toku prowadzenia sprawy. Oznacza to, że jest on zobowiązany wyczerpująco odpowiedzieć na pytania sądu, prokuratura, Policji lub innego w danej sprawie uprawnionego organu. Za wyjątkiem, gdy sprawa będzie od samego początku rozpatrywana przez profesjonalnego pełnomocnika.
  4. W przypadku skierowania mojej sprawy przez Stowarzyszenie do pomocy radcy prawnemu, zgadzam się na poinformowanie o mojej sprawie radcy prawnego.